Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta ja sen asettamisesta nähtäville

Lähetimme 1.11.2021 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta ja sen asettamisesta nähtäville:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, hyvät jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut asemakaavaehdotukseen ja uuteen materiaaliin sekä tehnyt maastokäynnin alueella. Alueen pääosa on tällä hetkellä yksityisomistuksessa olevaa suurelta osin luonnontilaisen kaltaista monipuolista vanhaa metsää ja siihen liittyvää kaunista merenrantaa. Kaavaehdotuksessa alueelle esitetään kerrostalokorttelia, joka kokonaisuudessaan sijoittuisi nykyiselle luontoalueelle. Ehdotamme, että rakentamissuunnitelmista luovutaan ja koko alue merkitään asemakaavassa lähivirkistysalueeksi ja purouoman ympäristö luo-merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi.

Kattava luontoselvitys puuttuu

Ihmettelemme, että alueen luontoarvoista ja lajistosta ei ole tehty tai teetetty kokonaisvaltaista kattavaa luontoselvitystä. Kartoituksen olisi pitänyt tapahtua heti kaavahankkeen käynnistyessä. Rambollin tekemä puustokartoitus, Sitowisen laatima selvitys Ramsinkannaksenpuron säilyttämisen reunaehdoista tai viimevuotinen Pikku Kortlahden puiston viitesuunnitelma eivät korvaa perusteellista aluekohtaista luontokartoitusta.

Ottaen huomioon kaupungin oman luontotietojärjestelmän selvästi tunnistetut puutteet ja suoranaiset aukot nimenomaisesti yksityismailla, nyt laaditut raportit vaikuttavat tarkoitushakuisilta ja lähinnä kohdistetuilta jo ennakolta rakennettavaksi valittujen paikkojen reuna-alueiden hienosäätöön.

Teetetty puustokartoitus keskittyy ainoastaan joidenkin maisemallisesti merkittäviksi katsottujen puuyksilöiden valikoimiseen säilytettäviksi ilman laajempaa ekologista tarkastelua. Tämä ikävä asiantila todetaan myös itse raportissa.

Puroselvityksen tekijät toteavat luonnontilaisen tai luonnontilan kaltaisen uoman säilyttämisen olevan nykymuodossa vaikeaa varsinkin yläjuoksulla, jossa sen välittömään läheisyyteen hahmotellut kerrostalot edellyttävät purouoman muuttamista. Siitä huolimatta tekijät keskittyvät Ramsinkannaksenpuron sovittamiseen kaavailtuun kerrostalorakentamiseen.

Selvityksessä todetaan Ramsinkannaksenpuron ekologinen tila kaupungin ympäristöpalvelujen tutkija Katja Pellikan tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan erinomaiseksi. Puron yläjuoksun yhteydessä pienen villiintyneen pelto- tai niittyalueen vieressä on myös luontotyypiltään tuore keskiravinteinen lehtoalue. Lehto on METSO-inventoinnissa osoitettu arvokkaimpaan I-luokkaan.

Puroselvityksen mukaan purouoman siirtäminen ehdotetun rakentamisen vuoksi tuhoaisi lehtoalueen kokonaan. Heti alueen länsipuolella ja edelleen purouoman vaikutuspiirissä kapean Ramsinniementien toisella puolella sijaitsee luontotietojärjestelmässä huomattavan arvokkaana mainittu niin ikään I-luokan METSO-kuvio Ramsinkannaksen lehto. Tämän lehdon pääosa on mukana myös nykyisen luonnonsuojelualueohjelman mukaisessa tulevassa Meri-Rastilan metsän ja muinaisrantakivikon luonnonsuojelualueessa.

Merkittävä osa kaavahankkeessa rakennettavaksi ehdotetusta alueesta on koko Vuosaarta koskevan lahokaviosammalselvityksen mukaan erittäin uhanalaisen lahokaviosammaleen elinympäristöä, jonka laaja esiintyminen kertoo myös yleisemmin kohdealueen metsän huomattavista luontoarvoista.

Ekologiset yhteydet uhattuna

Kaava-alueen luontoarvot ja niiden kytkeytyneisyys on syytä nähdä Meri-Rastilan eteläosien luontoalueiden jo nykyisellään useissa kohdin heikentyneiden verkostojen kontekstissa. Suunnittelualueen metsäinen luontoalue on keskeinen solmukohta osana ekologista yhteyttä Meri-Rastilan metsästä ja Ramsinniemeltä rantavyöhykettä pitkin kohti Ison Kallahden puistoa ja Kallahdenniemeä.

Meri-Rastilan etelärantaa myötäilevän viheryhteyden tärkeys on itse asiassa entisestään korostunut, koska toinen pohjoisempi Valkkusuonkujan luoteispuolella kulkenut kapea viheryhteys itään päin on viime aikojen rakentamisen seurauksena tosiasiallisesti jo katkennut uusien rivitalojen noustua metsän paikalle.

Yhteenveto

Kannatamme Ramsinniementie 18:n alueen säilyttämistä luontotyyppiarvojen, lahokaviosammaleen elinympäristön sekä merkittävien ekologisten yhteyksien perusteella nykyisessä luonnontilaisen kaltaisessa tilassaan ja huvilaympäristönä. Tätä edellyttää osaltaan myös alueen asema maakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä.

Helsingissä 1.11.2021