Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos – vetoomus kau­pun­gin­val­tuus­tol­le

Rantaniittyä ja -metsää Koivusaaren etelärannalla. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 6.9.2021 kaupunginvaltuustolle vetoomuksen, jotta Koivusaaren asemakaava ja sen muutos palautettaisiin uudelleen valmistaltavaksi:

Arvoisat kaupunginvaltuutetut ja varavaltuutetut

Lauttasaaren Koivusaaren asemakaava ja asemakaavan muutos on kaupunginvaltuuston kokouksen asialistalla 8.9.2021. Vetoamme teihin, että palautatte kaavan kokonaan uudelleen valmisteltavaksi.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on seurannut asemakaavaprosessia sen alusta lähtien. Olemme joka vaiheessa muistuttaneet, että matalien merenlahtien ja luonnonmukaisten ranta-alueiden täyttäminen ja ruoppaaminen ovat ranta- ja meriluonnon kannalta kohtalokkaita toimenpiteitä.

Merenalainen luonto tuhoutuu peruuttamattomasti

Ajat ovat muuttunet siitä, kun Koivusaaren kaavaprosessi sai alkunsa. Merentäyttö ei ole enää tätä päivää. Rakennusmaaksi täytettävältä alueelta vesikasvillisuus, pohjaeläimet ja kalojen kutupaikat tuhoutuvat kokonaan. Eivätkä haittavaikutukset kohdistu pelkästään täyttömassojen ja rakentamisen alle jääviin matalikkoihin, vaan veden väliaikainen sameutuminen aiheuttaa pohjakasvillisuuden ja eläimistön häviämistä laajemmalla alueella. Myös ruoppausaineksen läjityksellä on haittavaikutuksensa. Samoin asuminen tulee aikanaan vaikuttamaan meriluontoon negatiivisesti muun muassa liikenteen ja hulevesien kautta.

Merenrantaniittyjä ja -metsiä uhkaa liiallinen käyttöpaine

Koivusaaren rakentaminen uhkaa alueen luonnonmukaisia merenrantoja niittyineen ja rantametsineen. Esimerkiksi Koivusaaren eteläkärjessä on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu merenrantaniitty (S-1). Tällaisen herkän luontotyypin – ja myös alueen muun luonnon – säilyminen on vaakalaudalla, jos suunnitelman mukaisesti alueelle muuttaa 5000 asukasta. Kun tällainen väkimäärä ja sen päälle toimistojen sekä kaupallisten palveluiden käyttäjät lähtevät lähiluontoon, kulutus on huomattavaa.

Merentäyttö ei edistä ilmastonmuutoksen torjuntaa

Ruoppaus ja merentäyttö aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä sekä valtavia kustannuksia. Ilmastonmuutoksen hillintä on tuonut rakentamisen suunnitteluun uudenlaisia vaatimuksia, mikä tulisi huomioida Helsingin kaavoituksessa.

Melu ja ilmansaasteet pysyvänä ongelmana

Pitkä rakentamisprosessi, jossa ensin merta ruopataan, läjitetään sekä täytetään ja lopuksi alue rakennetaan, aiheuttaa monien vuosien ajan melu- ja päästöhaittoja lähialueen asukkaille. Koivusaareen muuttavien osalta melu tulee myös olemaan ongelma, koska moottoritie kulkee jatkossakin alueen lävitse rekkaliikenteineen Länsisatamasta.

Hyvä elinympäristö ja ekologisesti kestävä kehitys vaarassa

Luonto- ja ilmastovaikutusten ohella olemme huolissamme Koivusaaren asemakaavan lainmukaisuudesta. Maankäyttö- ja rakennuslain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Mielestämme Koivusaaren asemakaava ei täytä vaatimusta luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle eikä edistä ekologisesti kestävää kehitystä.

Vesitaloushanke loukkaa yleistä etua

Vesilain 2 luvun 7 §:n mukaan vesitaloushanke on toteutettava sekä vesivaroja ja vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna. Meren ruoppaus, täyttö, paalutus ja varsinainen rakentaminen loukkaavat yleistä etua, koska merta ei voi aidata niin, että vaikutukset kohdistuisivat vain tiettyyn rajattuun kohtaan.

Tällaista massiivista hanketta ei kannata toteuttaa vain siksi, että Koivusaareen on rakennettu metroasema. Alueen kehittämiselle on olemassa toisenlaisia, kestävämpiä ratkaisuja.

Koska pienet muutokset eivät auta ratkaisemaan Koivusaaren asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen ongelmia, vetoamme teihin, että palautatte kaavan kokonaan uudelleen valmisteltavaksi.

Helsingissä 6.9.2021

Lisätiedot: Emilia Pippola, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri, helsy(ät)sll.fi / 050 3011633