Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Veijarivuoren puiston kahvila- ja saunarakennuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja lausuu mielipiteenään seuraavaa.

Taustaa

Lauttasaaren Veijarivuoren-Särkiniemen ulkoilupuistoon suunnitellaan olemassa olevan kahvilan laajennusta keittiön ja huollon aputilojen osalta. Sen läheisyyteen kaavaillaan myös erillistä saunarakennusta ja huoltoyhteyden toteuttamista. Kaavamuutoksen syyksi mainitaan virkistysalueen palvelutason parantaminen ja liiketoiminnan kehittyminen.

Viheralueena kauan toiminut kesämaja-alue Lauttasaaren eteläkärjessä on suosittu luonto- ja virkistysalue. Noin 20 vuotta voimassa olleen asemakaavan mukaan kesämajat on viime vuosikymmeninä vähitellen poistettu tai siirretty niemeä kiertävän rantatien meren puolelta (eteläpuolelta). Tarkoituksena on ollut vapauttaa ranta-alueita luontoarvojensa vuoksi sekä estää niiden yksityistämistä.

Luonto, ympäristö ja kaavat

Osa Veijarivuoren rannasta on ollut suojeltu luonnonsuojelulain § 29 mukaan suojeltuna luontotyyppinä (merenrantaniitty 0,27 ha) vuodesta 1999 alkaen. Särkiniemen-Veijarivuoren ranta-alue on kokonaisuudessaan Helsingin luontotietojärjestelmän mukaista arvokasta kasvisto- ja kasvillisuusaluetta, osaksi lähellä luonnontilaa säilynyttä merenrantaosuutta. Alue on lisäksi linnustollisesti arvokas. Viimeisen aluesuunnitelman mukainen tavoite asemakaavahistoriallisesti tärkeällä luontoalueella on arvokkaan luonnon säilyminen.

Särkiniemen-Veijarivuoren puisto on aikakaudelle tyypillinen puisto sekä maakuntatason arvokas kulttuuriympäristö, jonka maisemakulttuurinen ja kulttuurihistoriallinen merkitys on osoitettu kaikissa kaavoissa ja selvityksissä. Uuden Yleiskaavan (2016) teemakartassa (Virkistys ja viherverkko 2050) alue on merkitty vihersormeksi ja laajaksi viheralueeksi, joka määräysten mukaan on turvatta mm. luonnonsuojelun, luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen verkoston ja metsäluonnon osalta. Toisaalta alueelle ei ole minkäänlaista toimintojen kehittämisen merkintää teemakartalla ”Merellinen Helsinki 2050”.

Esitetty kaavamuutos

Voimassa olevassa asemakaavassa (10360) on osoitettu sijaintipaikka kahvilalle tai kioskille. Vuodelta 2017 toiminut suosittu kahvila (poikkeushakemus 2015) on kooltaan jo huomattavasti suurempi kuin alueella vuoteen 2005 (1952-2005) saakka toiminut pieni kahvila. Nykyinen kahvila on rakentamisen jälkeen kerran jo laajentanut terassejaan. Nyt tätä niemen kapeimmalla alueella sijaitsevaa kahvilarakennusta esitetään laajentavaksi entisestään. Sen lisäksi esitetään erillisen saunarakennuksen rakentamista kävelytien toiselle puolelle eli ”rantareitin” eteläpuolelle. Tällöin suunnittelualue ja saunaa varten osoitettu paikka tulisi suuremmaksi osaksi olemaan luonnoltaan arvokkaalla merenrantaosuudella.

Pidämme ongelmallisena sitä, että suunnitelmassa sallitaan yhä enemmän ja isompia rakennuksia kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti ja luonnoltaan arvokkaalle alueelle vastoin vallitsevaa asemakaavaa sekä muita määräyksiä ja periaatteita. Erityisesti ihmettelemme, kuinka kävelyväylän pohjoispuolella sijaitsevan kahvilarakennuksen laajennuksen lisäksi rantatien eteläpuolen arvokkaalle luontoalueelle aiotaan sijoittaa erillinen saunarakennus huoltotieyhteyksineen välittämättä alueella viime vuosikymmeninä hyväksytyistä periaatteista. Suunnitelmassa saunarakennus on sijoitettu aivan suojellun rannan tuntumaan (suojeltu luontotyyppi: merenrantaniitty), vieläpä vastaan rakennuttajan toivomusta. Kaavanmuutoksen luontovaikutusten arviointi olisi pitänyt tehdä jo tässä vaiheessa eikä vasta myöhemmin kaavan valmistelun yhteydessä.

Vaatimuksia / ratkaisuehdotuksia

Lähellä suunnittelualuetta kävelytien pohjoispuolella on ennestään suhteellisen uusi kesämajayhdistysten sauna. Kolme kertaa suuremmaksi suunniteltu kahvilasauna on kyseenalainen, koska se nakertaa arvokasta luontoaluetta ja yksityistää ranta-aluetta. Yleinen uimaranta sekä siihen rajoittuvat luonnoltaan arvokkaat ja suojellut rannat eivät sovellu yksityisen saunan paikaksi. Jos sellainen kuitenkin on saatava, uuden saunarakennuksen tulisi sijaita kävelytien ja ranta-alueen pohjoispuolella sekä olla kooltaan pienempi.

Erityisen tärkeää on, että kävelytien eteläpuolista rantametsää tai muuta aluetta ei osoiteta saunaa, huoltoteitä tai muitakaan rakenteita varten. Autopaikkoja tai huoltoteitä ei tulisi puistoalueelle lisätä lainkaan. Alueen erikokoiset tiet ovat muutenkin parin viime vuosikymmenen aikana huomattavasti sekä lisääntyneet että leventyneet.

Kaupungin tulisi ottaa periaatteekseen, ettei puistojen luontoalueille sijoiteta uusia rakennuksia enää ollenkaan vaan etsitään niille sopivat paikat ennestään rakennetuilta tonteilta. Viheralueiden välttämättömät rakennukset tulisi sijoittaa rakennetun puiston nurmikentille tai vanhoille täyttömaille.

Helsingissä 30.6.2021