Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vattuniemen keskuksen ase­ma­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Tausta

Alueen keskiosalle suunnitellaan suhteellisen korkeaa ja ahdasta rakentamista, joka mahdollistaisi kapealle niemelle 3250 uutta asukasta. Suunnittelualueeseen on otettu mukaan kaksi metsäistä Särkiniementien rannanpuoleista tonttia, joista pohjoisin (31116/1) oli merkitty puisto- tai virkistysalueeksi kaavan OAS/luonnos-versiossa, tarkoituksena kytkeytyminen alueen seudulliseen viherverkostoon.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tuntee hyvin Lauttasaaren ja Vattuniemen kaavamuutosalueen. Yhdistys on aikaisemmin ottanut kantaa Vattuniemen suunnitteluperiaatteisiin (19.3.2018) ja Vattuniemen keskuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (8.11.2019). Mielipiteissä yhdistys on kannattanut pohjoistontin liittämistä viherverkostoon sekä huomauttanut päiväkotitontin (31116/2 ) laajenemisesta Merikylpylänpuiston viheralueelle ja siitä seuraavista haitoista alueen viheraluekokonaisuudelle ja luonnolle.

Kaava tuhoaisi seudullista arvoluontoa ja virkistysarvoja

Esillä olevassa Vattuniemen keskustan asemakaavamuutoksen luonnoksessa osa tontista 31116/1 on muutettu liikerakennuksen tontiksi, jolle saa rakentaa kahvila- ja ravintolarakennuksen (KL-1). Lisäksi tontille menevä tie (VP) on osoitettu kosteikkoalueen läpi kulkevaa puistotietä pitkin sekä jäljelle jäävän metsikön läpi, ja itse rakennus vaikuttaa väistämättä myös ympäröivään metsään. Näin rantametsikköä menetetään pala palalta.

Näin kaava ei vastaa suunnitteluperiaatteita ja lähtökohtia säilyttää tonttialue luonnontilaisena, kytkeä se alueen seudulliseen merelliseen virkistysvyöhykkeeseen ja säilyttää verkoston metsäinen luonne. Ehdotus ei myöskään vastaa yleiskaavan (2016) teemakartan merkintää ”vihersormet ja muut laajat viheralueet, jotka muodostavat rungon ekologiselle verkostolle”.

Kaavaluonnos sivuttaa kaikki luonnon monimuotoisuutta tukevat, monesti tutkitut ja hyväksytyt periaatteet, eikä pyri välttämään alueen pienentämistä, pirstoutumista, ja kaventamista.

Päiväkotitontin (31116/2) laajennus viereiselle viheralueelle haukkaa yhä valtaosan eteläpuolisesta Merikylpylän puistoalueesta (kaavaluonnoksessa 31116/3). Näin ollen Y-merkitty päiväkoti/koulutontti pienentää ja pirstoo vielä suhteellisen yhtenäistä rantametsä–niittykokonaisuutta niin, että luontoarvot eivät säily suunnittelualueen ainoassa metsäisessä osuudessa.

Luontoalueiden merkitys

Kun Lauttasaaren asukasmäärä kasvaa, viheralueita ei tule supistaa. Ranta-alueita kiertävän viheraluealueverkoston merkitys Lauttasaaren asukkaille on korvaamaton.

Hevosenkenkälahtea Takaniemestä Särkiniemeen kiertävää rantareittiä voi luonnehtia lauttasaarelaisten ykkösviheralueeksi, jonka suuri vetovoima lienee kokonaisvaltainen vaikutelma yhtenäisestä merellisestä ja metsäisestä maisemasta.

Luontoarvojen kannalta suunnittelualueen rantametsätontit ovat osa arvokasta ja monipuolista aluekokonaisuutta sekä osa tärkeää seudullista viherverkostoa.

Merikylpylän lehto ja korpi muodostavat arvokkaan metsäkohteen, jonka arvot todetaan kaupungin luontotietojärjestelmässä (METSO-elinympäristöjä, lahopuustoisia ja tulvavaikutteisia biotooppeja, kasvillisia arvoja, linnustoarvoja). Myös laajennettu päiväkoti/koulutontti (31116/3) on monipuoliselle linnustolle tärkeä. Sen vanhan pihapiirin alueelle on kehittynyt monipuolinen kulttuurilehto.

Vaikka entisen puuhuvilan paikka on monta vuotta toiminut kaupungin varikkoalueena (ilman kaavaa tai aluesuunnitelmaa) alue on pääosaltaan selkeä osa ranta-alueen metsä- ja puistokokonaisuutta. Tähän aluekokonaisuuteen liittyy myös kasvillisuudeltaan arvokas laaja rantaniitty Hevosenkenkälahden itärannalla. Massiivinen koulukompleksi tuhoaisi tätä kokonaisuutta luontoarvoineen.

Ehdotuksia ratkaisuksi

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää, että luonnontilaisena säilytettävä tontti 31116/1 liitetään kokonaisuudessaan osaksi Merikylpylän puistoa muuttaen sen viheralueeksi edellisen luonnoksen mukaisesti. Lisäksi viime vuosikymmeninä vähitellen (ilman kaavaa tai aluesuunnitelmaa) laajentunut nurmialue tontin luoteisosassa tulisi ennallistaa istuttamalla tervaleppää. Koululle sopii mielestämme Wavulinintien ja Itälahdenkadun varren alue mahdollisesti yhdistettynä suojelurakennukseen, jonka lähialue on muutoinkin syytä säilyttää matalana ja mahdollisimman avoimena.

Kasinonrannalla – kiviheiton päässä ehdotetusta kahvila-ravintolasta – on iso, viime vuosina jatkuvasti laajennut rantakahvila/ravintola, kuten Särkiniemessäkin. Suhteellisen villinä säilyneiden luontoalueen rasitteeksi ei kahviloita voida enää Lauttasaaressa osoittaa, vaan mahdollisille rantakahviloille on muita paikkoja.

Päiväkotitonttia ei tulisi laajentaa. On toivottavaa että Y-alueiden isolle päiväkoti/koulutontille haetaan vaihtoehtoja, jotka eivät ole pahoin ristiriidassa luonnon monimuotoisuuden ja tärkeiden viheralueiden säilymisen kanssa. Periaate sijoittaa päiväkodit/koulut luontoon on kaunis, mutta pienialainen luonnonpiha ei valitettavasti kestä lasten jatkuvaa kovaa kulutusta.

Parempi olisi sijoittaa koulun ohella päiväkodit kortteleihin ja luoda niissä kestävää rakennettua luontoa, jota voi helposti uusia. Näin lapset ja muut voisivat edelleen tehdä retkiä ja virkistyä säilyvillä aidoilla luontoalueilla lintuja, yrttejä ja maisemaa ihaillen.

Helsingissä 17.6.2021