Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Tah­von­lah­den­har­jun luon­non­suo­je­lua­lu­een perustamisesta sekä hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Tahvonlahdenniemen suojeluesitykseen sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Alueelle on tehty useita maastokäyntejä.

Olemme tyytyväisiä luonnonsuojelualueen perustamisen sekä hoito- ja käyttösuunnitelman etenemiseen. Vaikka Tahvonlahdenniemen puistometsässä ei tavoitella metsän luonnonmukaista kehittymistä, suunnitelma kiinnittää kiitettävästi huomiota luonnon monimuotoisuuden lisäämisen.

Rajaukseen olisi hyvä ottaa mukaan niemen luoteiskulmassa sijaitseva rantakaistale, joka edustaa yhtä hyvin Itämeren rantaluontotyyppejä kuin muutkin rannat. Vähintään sen rantakasvillisuutta ja puustoa tulee säilyttää ja vaalia mahdollisimman laajasti, jos alue otetaan muuhun käyttöön.

Tuemme Helsingin edustavimman harjumännikön suojelua. Mielestämme on hyvä, että runsaalla mäntylahopuun lisäämisellä pidetään huolta kangasmetsän monimuotoisuuden lisäämisestä. Harjumetsäluonteen säilyttämisen vuoksi kannatamme myös mäntyjen kasvua häiritsevien lehtipuiden poistoa männyntaimien ja nuorten mäntyjen ympäriltä. Toivomme kuitenkin, että muualla kuin nuorten mäntyjen välittömässä läheisyydessä lehtipuiden annetaan muodostaa tiheikköjä alueella liikkuvien eläinten suojaksi. Siellä on tavattu säännöllisesti pienikokoinen, saalistava haukka, jonka laji on jäänyt tunnistamatta. Syksyisin lintuparvia kokoontuu runsaasti niemeen, etenkin rantaleppiin, mutta muuhunkin puustoon ennen muuttoa. Lisää eläinten vierailuja on odotettavissa ainakin tilapäisesti lisää, kun Stansvikin kallion kaava-alueen metsät kaadetaan, minkä seurauksena kynnelle kykenevät lajit lähtevät liikkeelle.

Suunnitelmassa huomioidaan kiitettävästi pienialaisia Itämeren rantaluontotyyppejä, joita niemellä on runsaasti. Niiden suojelu on entistä tärkeämpää, kun luonnontilaiset rannat vähenevät tai köyhtyvät Helsingissä. Niemen hiekka- ja sorarantojen kasvustojen kulumisen estäminen on haastavaa, mutta niiden kohdalla voitaisiin kokeilla kevyitä aitoja samaan tapaan kuin muualla niemellä.

Tahvonlahdenniemen virkistyskäyttö tulee koettelemaan alueen kantokykyä. Siksi on hyvä, että suunnitelma huomioi muutoksen realistisesti ja pyrkii vähentämään kulumista sekä säilyttämään alkuperäistä luontoa. Portaat, aidat, kieltotaulut ja valvonta saattavat tuntua järeiltä keinoilta, mutta ovat tarpeellisia. Tämä on melko uutta kaupungissa, mutta jos kokemukset ovat myönteisiä, käytäntöjä voi jatkossa levittää myös vanhoille suojelualueille ja arvokkaisiin kasvillisuuskohteisiin. Kasvillisuuden kulumista ja kehittymistä tulee seurata vuosittain, koska alueen virkistyskäyttö todennäköisesti kasvaa harppauksittain.

Yhdistys kannattaa ehdotettuja rauhoitusmääräyksiä.

Helsingissä 5.6.2021