Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Lähetimme tänään Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle mielipiteen Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotukseen liittyen:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, lautakunnan jäsen ja varajäsen

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotukseen sisältyy edelleen isoja ongelmia, joihin Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) toivoo kaupunkiympäristölautakunnan taholta muutoksia. Kyseinen asemakaava on lautakunnan esityslistalla huomenna tiistaina 11.5.

Pohjavedenpuiston kallioisen pohjoisosan ja joidenkin reunaosien rakentamisesta luopuminen

Jos kyseinen korkea, kallioinen alue rakennetaan, menetetään lähes puolet nykyisestä Pohjavedenpuistosta. Tällä hetkellä korkeimmat lakialueet, joista osa on merkitty kaavassa rakennettavaksi ja osa virkistysalueeksi, muodostavat kalliometsineen, avokallioineen, kallionyppylöineen ja jyrkänteineen maisemallisesti poikkeuksellisen vaihtelevan ja vaikuttavan kokonaisuuden, jossa puiden lomassa pilkottaa meri. Kaupungin teettämässä kartoituksessa kalliometsät edustavat II arvoluokan METSO-metsiä. Rakennettavaksi merkityllä alueella on myös arvokas katajaa kasvava metsäkuvio ja lahokaviosammaleen elinympäristö.

Pohjavedenpuiston länsireunasta on lisäksi havainto koko Suomessa erittäin harvinaisesta olkikerikäävästä (Ceriporia humilis). Havainto on vuodelta 2018, ja kyseessä on toinen olkikerikäävän havainto Suomessa.

Pohjavedenpuiston kalliot ja niiden ympärillä nyt kasvavat kangasmetsät on lähiasukkaiden ahkerassa käytössä ja rakastamia, ja näin lisäävät hyvinvointia. Helsyn maastokatselmuksella toukokuisena iltana kallioilla ja metsissä oli liikkeellä runsaasti eri-ikäisiä ulkoilijoita. Illansuun lintukonsertti kertoi metsän suosiosta myös lintujen keskuudessa.

Meri-Rastilan täydennysrakentaminen lisää puiston käyttöä samalla, kun sen pinta-ala kutistuu puoleen. Tämä tulee näkymään metsän kulumisena sekä kasvien, kääpien, sammalten, jäkälien ja eläinlajien vähenemisenä. Lopputuloksena on voimakkaasti kuluva virkistysalue, joka on vain muisto nykyisestä hienosta, hyvin ympäristön metsiin kytkeytyneestä kokonaisuudesta.

Kaavaratkaisussa ei kiinnitetä riittävästi huomiota Pohjavedenpuiston kutistumisen sosiaalisiin vaikutuksiin alueella, joka kuuluu kaupungissa sosioekonomisesti heikompiin. Tutkimusten mukaan elinympäristön paraneminen tai heikkeneminen vaikuttaa suoraan asukkaiden hyvinvointiin. On huomattava, että Meri-Rastilan itäosan jäljellä oleva luonto on alueen arvokkain viihtyvyystekijä, jonka takia asuinalueelle muutetaan ja siellä pysytään. 

Lisäksi huolena on, että Pohjavedenpuiston puolittaminen ohjaisi asukkaita ulkoilemaan läheiselle Kallahdenniemen kannakselle, jossa on omat ongelmansa vastassa. Herkkä mäntyharju rantoineen ei kestä edes nykyistä kulutusta.

Edellä mainittujen syiden takia ehdotamme, että Pohjavedenpuiston pohjoisosan kortteleista poistetaan kaavasta ensisijaisesti 54165 ja rakentaminen olkikerikääpäesiintymän kohdalta ja sen suoja-alueelta. Mutta myös kortteleiden 54112 ja 54166 poistamista on syytä vakavasti harkita.

Ekologinen yhteys säilytetään Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston välillä

Vaikka Jiippikujan eteläpäähän ja uusien kortteleiden väliin suunniteltua pientä aukiota on hieman levennetty ja istutettavia puita lisätty, itse aukiota ei valitettavasti ole levennetty riittävästi. Aukion leventämisen lisäksi Merirastilantien toisella puolella oleva kortteli tulisi poistaa tai pienentää, jotta Pohjavedenpuiston ja Kallvikinniemen, Ison Kallalahden puiston sekä laajemman metsäisen yhteyden välillä olisi riittävä ekologinen ja puustoinen yhteys. Kaavan mukainen kapea aukio uhkaa eristää Pohjavedenpuiston metsät. Muutos on suuri nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Se köyhdyttää nykyisten lajien elinympäristöjä ja mahdollisuuksia selvitä. Siksi Meri-Rastilantien varrelle kaavailtujen kortteleiden 54164 ja 54118 väliin tarvitaan laajempi metsäinen alue ja vastaavasti toisella puolella tietä korttelin 54125 rakentamisesta on luovuttava.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että kaavamuutos palautetaan uudelleen valmisteluun.

Ohessa muutama valokuva alueelta:

Pohjavedenpuiston pohjoisosan vaihteleva kallioalue nyppyläineen ja kuruineen aiotaan tasoittaa kerrostalotonteiksi ja pelastusteiksi. Kuva: Riitta Malve
Uudet 7-8 kerroksiset asuintalot nousisivat valokuvan taustalla näkyville kallioille. Uhrataanko lähiasukkaiden rakastama arvokas kalliometsä kovan rahan asunnoille? Kuva: Riitta Malve
Pohjavedenpuisto on lähes kokonaan METSO II -luokituksen metsää, ja sieltä on löydetty hyvin harvinaisia kääpiä. Kuva: Riitta Malve