Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsy esittää: ei liikuntakeskusta Matokallion arvometsään

Arvoisat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsy, esittää, että monitoimiliikuntakeskuksen rakentamisesta luovutaan Myllypurossa Rataskallionkuja 4:ssä, koska tontti sijaitsee Matokallion arvometsässä ja ahkerasti käytetyllä virkistysalueella. Tontin varaaminen Myllypuron jääurheilukeskus Oy:lle monitoimiliikuntakeskuksen suunnittelua varten on lautakunnan kokouksen esityslistalla tiistaina 16.3.2021.

Tontin kaava valmistui jo aikaa sitten vuonna 2006 Myllypuron liikuntapuiston kaavan osana merkinnällä YU. Sen jälkeen luonnon monimuotoisuuden väheneminen on muuttunut akuutiksi kriisiksi ja kaupunkimetsien merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille on tunnistettu monissa tutkimuksissa. Hallin siirtäminen muualle, missä se tuhoaisi vähemmän luontoa, ei olisi ristiriidassa liikuntapuiston asemakaavan tavoitteiden kanssa, koska siihen kuuluu myös vapaamuotoinen oleilu ja kuntoilu, mitä metsässä liikkuminen on parhaimmillaan.

Helsingin luontotietojärjestelmä tunnistaa METSO-metsänä vain tontin pohjoispuoleisen lehdon ja tuoreen kangasmetsän, joka on myös arvokas kasvillisuuskohde. Matokallio ja tontilla kasvava metsä on jostain syystä jätetty METSO-kartoituksesta pois. Sen sijaan Helsyn maastokäyntien mukaan ne täyttävät METSO-kriteerit. Ratasmyllynkujan ja Puu-Myllypuron välillä kasvava noin 9 ha:n laajuinen metsäalue, johon Matokallio ja tontti kuuluvat, on tunnistettu luontojärjestöjen arvometsäkartoituksessa. Se kuuluu Helsingin metsien arvokkaimpaan viidennekseen. Kaupungin metsä- ja puustoisen verkoston selvityksessä vuodelta 2019 sama metsäkokonaisuus on määritelty ydinmetsäksi, jossa yhdistyvät pitkittäinen ja poikittainen paikallinen viheryhteys. Ydinmetsät ovat yli 4 ha ja halkaisija vähintään 100 m. Monitoimiliikuntahallin rakentaminen pienentäisi ydinmetsää niin, ettei se olisi enää ydinmetsä ja lajisto vähenisi.

Luontokartoittaja Olli Manninen on löytänyt kyseiseltä metsäalueella runsaasti uhanalaista lahokaviosammalta ja sen alkeisjyviä protoneemoja. Löydöt keskittyvät liikuntakeskuksen tontille. Ne kertovat myös metsän muusta luonnon monimuotoisuudesta. Manninen on havainnut lisäksi pohjanrypykkää, ruostekääpää, sysikääpää, levykääpää, rakkosammalta ja runsasti lahopuuta.

Myllypuroa on viime vuosina tiivistetty ahkerasti, alueen metsäverkosto on kutistunut merkittävästi. Matokallion ydinmetsä kuuluu harvoihin jäljelle jääneisiin Myllypuron vanhoihin metsiin. Se on myös Puotinharjun asukkaiden ja lähikoulujen ainoa lähimetsä.

Ohessa kolme valokuvaa Matokallion metsistä: