Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Lassilan Hopeatien asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Mielipide Lassilan Hopeatien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan suunnitelmaan ja toteaa siitä mielipiteenään seuraavaa.

Kaavan alustavat suunnitelmat sisältävät ajatuksia tonttien ja korttelien vähäisestä laajentumisesta nykyisiä rakennettuja alueita reunustaville metsäisille puistoalueille. Myös ainakin yksi uusi selvitettävä katuyhteys ulottunee nykyiselle metsäiselle puistoalueelle.

Hankealueen lounais-, etelä- ja koillispuolelta (0-300 m) on useilta vuosilta runsaasti havaintoja liito-oravista, joiden takia alueelle on rajattu useita lajin ydinalueita. On täysin mahdollista, että hankealueen reunaosien metsäiset puistoalueet ovat keväällä 2021 osa lajin nykyisiä ydinalueita tai vähintäänkin elinpiiriä.

Kaavan jatkovalmistelun yhteydessä on syytä selvityttää reunametsien mahdollinen merkitys liito-oraville (myös lajille potentiaalisesti soveltuvat metsiköt) sekä muut mahdolliset merkittävämmät metsäiset luontoarvot. Lassilan ja Pohjois-Haagan väliset paikoin jo nyt valitettavan kapean metsäisen luonto- ja virkistysalueverkoston kannalta on tärkeää, että kaavan mahdollistama muuttava maankäyttö rajataan, huomioiden myös rakentamisen välilliset vaikutukset, pohjasuunnitelmia selkeämmin jo nykyisin rakennetuille alueille.