Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Länsi-Haagan asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Mielipide Länsi-Haagan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja toteaa siitä mielipiteenään seuraavaa.

Kaavan tavoitteista

Kaavan päätavoite on asemakaavoittaa Riistavuorenpuistoon kaupunkimainen asuinalue noin 2500 asukkaalle. Kaava-alueen pohjoisosaan on tarkoitus kaavoittaa julkinen päiväkoti. Lisäksi hankealueeseen vaikuttavat omassa asemakaavahankkeessaan (Haagan ympyrä, Vihdintien ja sähköaseman asemakaava) etenevät alueen etelä- ja pohjoisosan sekä Vihdintien varren kaavoitussuunnitelmat, Raide-Jokeri sekä pikaraitiotiesuunnitelmat.

Rakentamistavoitteiden ohella pyritään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan säilyttämään osa kallioisesta metsäalueesta ”lähialueiden ja uuden asuinalueen kannalta tärkeänä luonnonympäristönä ja virkistysalueena. Korttelien yhteyteen suunnitellaan myös uusia toiminnallisia puistoja tai puistikoita. Alueen suunnittelussa turvataan ekologiset verkostot mm. liito-oravan ydinalueet ja yhteydet. Suunnittelun tavoitteena on, että alueen puistot, katujen viherrakenteet ja muu kaupunkivihreä muodostavat jatkuvan ja toimivan verkoston Riistavuorenpuiston ja ympäröivien alueiden viheralueiden kanssa”.

Kaavan rakentavat ja säilyttävät tavoitteet ovat vakavassa ristiriidassa keskenään. Länsi-Haagan asemakaavan sekä sen pohjois-, etelä- ja länsipuolisen naapurikaavan rakentamistavoitteet tarkoittavat käytännössä sitä, että valtaosa Riistavuorenpuiston metsäalueesta tullaan rakentamaan. Tämän seurauksena alue menettää merkityksensä yhtenä Länsi-Helsingin harvoista jäljellä olevista, melko laajoista (yli 15 ha) metsäisistä luonnon ydinalueista. Samalla menetetään yhtenäinen, jo tällä hetkellä erittäin merkittävä ja arvostettu metsäinen virkistysalue. Menetys on korvaamaton.

Esitämme ensisijaisena vaihtoehtona Riistavuorenpuiston rakentamisesta luopumista. Mikäli hanketta jatketaan, tulee esitettyä asukasmäärätavoitetta laskea huomattavasti ja rajata mahdollinen lisärakentaminen korkeintaan Vihdintien reunaan.

Tarvittavat lisäselvitykset ja vaikutusarvioinnit

Ennen kaavaehdotusta on syytä parantaa olennaisesti tietopohjaa alueen luontoarvoista sekä merkityksestä virkistysalueena. On myös teetettävä kunnolliset vaikutusarvioinnit.

Hankealueen metsäiset luontoarvot tunnetaan valitettavan puutteellisesti, mikä hahmottuu selvästi myös kaupungin luontotietojärjestelmästä. Esitämme, että kaupunki teettää kaavan vaikutusalueelta ennen kaavaehdotuksen nähtäville tuloa riittävän laadukkaat luontoselvitykset. Selvityksien tulisi arviomme mukaan sisältää ainakin seuraavat alaselvitykset:

– uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien selvitys

– METSO-elinympäristöjen selvitys

– liito-oravaselvitys (kattaen myös lajille potentiaalisesti soveltuvat metsät) sekä tarkempi selvitys lajin dispersaali- ja liikkumisyhteyksistä hankealueen ulkopuolisille alueille

– lahopuustoisten metsiköiden osalta kääväkkäiden ja lahottajasammalten selvitys

Länsi-Helsingissä on menossa ja suunnitteilla useita kaavahankkeita, jotka kohdentuvat alueen keskeisen tärkeille virkistysalueille. Korvaamattomien virkistysaluemenetysten välttämiseksi kaupungin tulisi selvittää Länsi-Helsingin erilaisten virkistysalueiden keskeiset arvot ja merkitys suhteessa toisiinsa hyödyntäen mm. Länsi-Helsinkiin suunnattua asukaskyselyä. Yhden toimivan mallin selvitykseen voisi tarjota Vantaan edellisen yleiskaavan (2007) osana toteutettu Länsi-Vantaan viheralueiden merkittävyyteen ja arvoihin kohdistettu selvitys.

Mikäli kaavatyötä jatketaan valituilla rakentamistavoitteilla, tulee kaavan vaikutusarvioinnissa kiinnittää erityistä huomiota virkistysalueiden laatuun ja riittävyyteen kohdistuviin vaikutuksiin.