Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Haagan ympyrän, Vihdintien ja sähköaseman asemakaavan alustavasta luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Haagan ympyrän, Vihdintien ja sähköaseman asemakaavan alustavasta luonnoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on toukokuussa 2020 antanut mielipiteensä kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Ikävä kyllä mielipiteessämme ekologisen asiantuntemuksen perusteella todettu ongelmakohtien esiin nostaminen ja niitä vastaavien parannustoimien esitys ei ole lainkaan vaikuttanut hankkeeseen tai sen tausta-asiakirjoihin (OAS), mistä syystä joudumme uusimaan pääosan aikaisemmin jo todetusta.

Kaavahankkeen keinotekoisesta pilkkomisesta

Pidämme edelleen huonona kaavoitustapana ratkaisua, jossa laajempi kaavakokonaisuus on pilkottu keinotekoisella tavalla kahdeksi erilliseksi asemakaavaksi. Ongelmaa ei korjaa se, että molemmat kaavat eli tämä kaavaluonnos ja Länsi-Haagan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat samanaikaisesti nähtävillä.

Vihdintien ympäristön maankäyttösuunnitelmat ja varsinkin suunnitelmien sosiaalinen hyväksyttävyys hyötyisivät suuresti siitä, jos alueelle laadittaisiin kunnollinen, juridisesti ohjaava yleistason kaava. Tällaiseksi ei kelpaa ylimalkainen yleiskaava 2016 eikä myöskään laadittu oikeusvaikutukseton kaavarunko. Tarvetta olisi selvästikin maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle osayleiskaavalle.

Kaavaluonnos ja kaavan viherverkostolle asetetut tavoitteet

Kaavan tavoitteisiin on kirjattu se, että ”alueen suunnittelussa turvataan ekologiset verkostot mm. liito-oravan ydinalueet ja yhteydet”. Samalla tavoitteena on se, että ”alueen puistot, katujen viherrakenteet ja muu kaupunkivihreä muodostavat jatkuvan ja toimivan verkoston Riistavuorenpuiston ja ympäröivien alueiden viheralueiden kanssa”.

Kaavaluonnos epäonnistuu täydellisesti ekologisten verkostojen turvaamisen tavoitteessa jo yksin sen takia, että se ja ”naapurikaava” (Länsi-Haagan asemakaava) tuhoavat valtaosan luonnon ydinalueisiin pinta-alansa ja yhtenäisyytensä vuoksi kuuluvasta Riistavuorenpuistosta. Ekologinen verkosto muodostuu eri mittaluokan luonnon ydinalueista ja näitä yhdistävistä ekologisista yhteyksistä. Ekologisen verkoston huomiointiajatus on vailla mieltä ja täysin tuloksetonta, mikäli ekologisten yhteyksien ohella ei vaalita myös ja erityisesti näitä luonnon ydinalueita.

Kaavahankkeiden Länsi-Helsingin ekologiselle verkostolle aiheuttamia vaurioita lisäävät muun muassa liikenneympyrän lounaispuolisen monipuolisen metsäalueen osittainen rakentaminen sekä ekologisten yhteyksien monissa kohdissa tapahtuva heikentäminen.

Lopputuloksena asemakaavahankkeiden myötä säilyvä viheralueiden verkosto ei myöskään ihmisen ulkoilu- ja virkistyskäytön näkökulmasta ole läheskään yhtä hyvä ja toimiva kuin nykytilanne.

Riistavuorenpuiston huomiointi

Kaavaluonnoksessa esitettyä rakentamista Riistavuorenpuiston alueelle tulee olennaisesti vähentää. Tarkempia syitä tähän on avattu muun muassa aikaisemmassa tämän asemakaavan OAS-vaiheen mielipiteessämme sekä Länsi-Haagaan asemakaavan OAS-mielipiteessämme. Mahdollinen lisärakentamistarkastelu on syytä rajata kapeana pelkästään Vihdintien varteen.

Haagan liikenneympyrän ja lähialueen maankäyttö

Etelä-Haagan liikenneympyrän poikki ja sitä pohjoispuolelta sivuten kulkee Länsi-Helsingin oloissa keskeisen tärkeä metsäekologinen yhteys, joka mahdollistaa muun muassa liito-oravien liikkumisen Talin metsien, Riistavuorenpuiston sekä Pohjois-Haagan metsien välillä.

Alueelle esitetään samanaikaisesti pikaraitioteiden ja autoliikenteen risteysaluetta pikaraitioteiden vaihtopysäkkeineen sekä lisäksi merkittäviä määriä uutta asuin- ja toimitilarakentamista. Kaavailtu maankäyttö heikentää vakavasti kyseisen yhteyden toimintakykyä. Samalla vähenee myös virkistykseen soveltuvien metsien määrä ja heikkenee metsäisten ulkoiluyhteyksien laatu.

Haagan liikenneympyrän kautta kulkevan ekologisen yhteyden turvaamista on edellyttänyt myös kaupunkiympäristölautakunta Vihdintien ja Huopalahdentien bulevardikaupungin kaavarungon hyväksymispäätöksessään 11.6.2019: ”Haagan liikenneympyrän vierestä kulkevan ekologisen yhteyden riittävä elinvoimaisuus turvataan.”

Esitämme, että maankäyttösuunnitelmia kevennetään ja muutetaan siten, että alueen poikki kaavoitetaan liito-oravien siirtymisen kannalta nykyistä toimivampi ja leveämpi puustoinen yhteys. Muun metsäluonnon osalta on syytä varmistaa se, että rakentamissuunnitelmia nykyisen liikenneympyrän ympäristöstä kevennetään siten, että Munkkivuoren metsän ja Riistavuorenpuiston metsät eivät eriydy liiaksi toisistaan. Tästä syystä ainakin liikenneympyrän lounaispuolisesta rakentamiskaavailusta Huopalahdentiehen rajoittuvan monipuolisen metsän kaakkoisosaan on syytä luopua.

Sähköasema

Sähköaseman sijoituspaikaksi on kaavailtu Riistavuorenpuiston pohjoisosaa. Paikka on huonosti harkittu ja tuhoaa tarpeettomasti luonnolle ja ihmisille elintärkeää metsäaluetta. Riistavuorenpuiston merkityksen takia sähköasemalle kannattaa etsiä toinen sijoituspaikka Vihdintien länsipuolen väljästi rakennetusta teollisuusympäristöstä, jonne se sopii paremmin kuin asuntokortteleiden ja viheralueiden kainaloon.

Yhteenveto ja jatkoesitys

Vihdintie-Huopalahdentien bulevardikaupungin suunnittelun jatkaminen tässä hankkeessa ja Länsi-Haagan asemakaavassa esitetyn pohjalta on tuottamassa merkittäviä luontovahinkoja sekä korvaamattomia haittoja Länsi-Helsingin metsäiselle virkistysalueverkostolle. Kaavaluonnoksessa hahmotellut viheryhteydet ja -alueet eivät selvästikään riitä vastaamaan luonnon ja asukkaiden tarpeisiin.

Esitämmekin:

1) ensisijaisesti sitä, että asemakaavojen valmistelu keskeytetään ja osayleiskaavan laadinta aloitetaan välittömästi.

2) toissijaisesti sitä, että tämän asemakaavan ja Länsi-Haagan asemakaavan rakentamistavoitteet maltillistetaan sellaisiksi, että pääosa Riistavuorenpuistosta sekä nykyistä suurempi osa ekologisten yhteyksien kannalta tärkeistä muista metsistä voidaan säilyttää.