Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Meri-Rastilan itäosan ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut Meri-Rastilan itäosan asemakaavaehdotukseen ja lausuu siitä mielipiteenään seuraava.

Yleistä

Asemakaava on jonkin verran parantunut luonnosvaiheesta, mutta luontoalueiden kohdalla on yhä suuria ongelmia etenkin Pohjavedenpuistossa ja Ullaksenpuistossa. Nämä ovat kuitenkin ratkaistavissa kaavaan tehtävillä muutoksilla – samalla suojellaan luonnon monimuotoisuutta, maisemaa ja hyvinvointia tukevaa ympäristöä.

Luontoselvityksillä parempaa kaavoitusta

Helsy on tyytyväinen, että vuonna 2015 suoritetun metsäsuunnittelun yhteydessä on kartoitettu METSO-kriteerit täyttävä kalliometsäalue, joka käsittää suuren osan Pohjavedenpuistosta. Kaavaselostus tuo tämän esiin. On kuitenkin valitettavaa, ettei kaupunki ei ole siirtänyt sitä julkiseen luontotietojärjestelmäänsä, jossa se hyödyttäisi asukkaita esimerkiksi maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvässä vuorovaikutuksessa. Kritisoimme tätä kaupungin toisinaan esiintyvää tapaa rajoittaa tietoa arvokkaista luontokohteista niillä alueilla, joilla on kaavahanke meneillään.

Tänä vuonna tehty lahokavioselvitys osoittaa selvästi, että Pohjavedenpuiston pohjoisosa on lajin suojelulle tärkeä alue. Yhdistys kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että kartoituksessa käsitellään alueita erilaisilla kriteereillä. Pohjavedenpuiston esiintymiskeskittymät on arvotettu keinotekoisesti kahtena erillisenä kohteena, kun taas Rastilan metsästä on tehty useiden erilaisten esiintymiskeskittymien monen kymmenen hehtaarin laajuinen kokonaisuus.

Helsy on eri mieltä kaavoittajan kanssa siitä, että asemakaavaehdotuksessa esitetyllä rakentamisella Pohjavedenpuistoon ei olisi merkitystä lajin suojelun tasoon Vuosaaressa. Tärkeimpien keskittymien hävittämisellä on aina merkitystä.

Pohjavedenpuiston ilmeisen merkittävien lahopuuarvojen vuoksi ehdotamme alueelle toteuttavaksi myös kääpäselvitystä.

Ekologinen yhteys on tärkeää säilyttää elinvoimaisena

Pohjavedenpuistosta Ullaksenpuistoon ja Kallahdenniemelle kulkeva ekologisen verkoston kehitettävä yhteys on yhä vaarassa heiketä merkittävästi tai suorastaan katketa kaavaan merkityn Jiippiaukion kohdalla ja Leikosaarentien eteläpuolella. Puiden istuttaminen ei riitä Jiippiaukiolla, vaan uusien talojen väliin on jätettävä tilaa ekologiselle yhteydelle enemmän, mielellään useampia kymmeniä metrejä ja kasvillisuuden tulee olla monikerroksista. Samoin Leikosaarentien eteläpuolella rakentamista tulee vähentää Ullaksenpuiston pohjois-koillisosassa niin, että yhteys on vastaava silläkin puolella.

Asemakaavassa on syytä vahvistaa myös Meri-Rastilan metsän ja Pohjavedenpuiston välistä poikittaista, paikallista ekologista yhteyttä Halkaisijanpolulla. Tämä voitaisiin toteuttaa lisäämällä polun vieressä olevien pihojen puiden ja istutusten määrää.

Tiivistetään jo rakennettuja alueita ja Vuotien reunaa

Helsy näkee korkeiden kerrostalojen rakentamisen Pohjavedenpuiston pohjoisosan korkeille kallioille ja METSO-kriteerit täyttävään kalliometsään (uhanalainen luontotyyppi) tuhoisana sekä luonnon monimuotoisuuden, maiseman että ihmisten hyvinvointia tukevan ympäristön kannalta. Rakennettavaksi suunnitellut kalliometsät ovat mitä parhaimpia ulkoilu- ja leikkipaikkoja, joiden käyttö on vilkasta. Alueen virkistyskäyttö lisääntyy jatkossa joka tapauksessa huomattavasti lähistön uuden asuinrakentamisen myötä. Pohjavedenpuiston lahokaviosammalesiintymä ja muut luontoarvot jäisivät näiden kortteleiden alle. Kaavaehdotuksessa suunniteltu rakentaminen hävittäisi noin puolet koko puiston pinta-alasta ja heikentäisi jäljelle jäävän osan virkistys- ja luontoarvoja kestämättömällä tavalla. Esitämme siksi rakentamisesta luopumista kokonaan kortteleiden 54165, 54112 ja 54166 osalta.

Pohjavedenpuistoon osoitetuttujen kortteleiden 54165, 54112 ja 54166 asukasmäärä on parasta sijoittaa Vuotien reunaan ja päälle. Vuotien kattamisesta olisi muutenkin hyötyä: se toisi runsaasti rakennuspaikkoja, eheyttäisi aluetta ja antaisi mahdollisuuden paikata Kallahdenniemen ja Sipoonkorven välistä ekologista yhteyttä.