Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kivinokan ase­ma­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt asemakaavaluonnokseen ja sen taustamateriaaleihin ja lausuu siitä mielipiteenään seuraava.

Yleistä

Kiitämme Helsingin kaupunkia kaavaluonnosvaiheen lisäämisestä suunnitteluprosessiin. Kivinokan alue on luontoarvoiltaan poikkeuksellisen merkittävä ja sen suunnittelussa nämä arvot on otettava tarkasti huomioon. Kaavaluonnoksen esitystapa ei valitettavasti mahdollista parhaalla mahdollisella tavalla näiden arvojen huomioimista: havainnekuvan lisäksi alueella suunniteltuja muutoksia olisi hyvä avata myös kirjallisesti kaavaehdotusvaiheesta tutulla tavalla. Alueelle järjestetty maastokävely ja sen pohjalta kootut muistiot korvasivat osaltaan näitä puutteita. Selkeästi muotoiltu Kerro kantasi – kysely on varmasti hyvä lisä mielipiteiden keräämiseen.

Kaavaluonnoksen havainnekuvassa ja Kerro kantasi -palvelun aihekohtaisissa selostuksissa on kuitenkin muutamia vanhoja ja uusia ongelmia alueen luontoarvojen kannalta, joita avaamme tarkemmin alempana. Keskeiset ongelmat liittyvät kulunohjaukseen ja monin paikoin puutteellisiin luontoselvityksiin.

Rantareitti

OAS-vaiheeseen verrattuna suunnitelman luontoarvojen kannalta keskeinen muutos liittyy rantareitin uuteen linjaukseen. Uusi linjaus on selvästi entistä parempi, koska se rauhoittaa arvokkaan vanhan metsän alueella liikkumista. Esitämme kuitenkin edelleen rantareitin kehittämistä luontoarvot paremmin huomioivaan suuntaan. Siksi paras linjaus rantareitille alueen itäosassa olisi Kipparlahdensilmukan kautta Herttoniemen ulkoilutielle.

Tämä rauhoittaisi entisestään liikkumista vanhan metsän alueella ja vahvistaisi paikallista viheryhteyttä Kivinokalta muualle Vanhankaupunginlahden alueelle vähentämällä liikkumista Saunalahden pohjukassa. Näin vähennettäisiin myös valosaastetta tällä lepakoille tärkeällä alueella. Saunalahden pohjukka on myös osa tärkeää ekologista yhteyttä Kivinokan ja Viikin-Kivikon vihersormen välillä, jonka osalta on turvattava suojainen, rannassa kulkeva kulkureitti niin isoille kuin pienillekin nisäkkäille.

Rantareitin länsiosan osalta korostamme luontoselvitysten tekemisen tarvetta. Havainnekuvassa reitti näyttää kulkevan länsirannan toisen uhanalaisen luontotyypin läpi. Reitti tulee suunnitella niin, että tämä luontotyyppialue säilyy ehjänä. Puiden poistaminen on minimoitava metsissä ja niityt kierrettävä.

Rantareitin rakentamisessa on huolehdittava siitä, että siirrettävien maamassojen mukana ei kulkeudu alueella haitallisten vieraslajien siemeniä.

Vanhan metsän luonnonsuojelualue

Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueelle jää rantareitin poistamisen jälkeenkin haasteita lisääntyvän liikkumisen ja sen seurauksena metsän pohjan, varvikkojen ja kalliokasvillisuuden kulumisen kanssa. Kulunohjausta, kuten pitkospuita, kaivataan kipeästi. Infotauluilla kannattaa jakaa tietoa, miten maaston kuluminen vähentää lajien elinympäristöjä ja köyhdyttää metsän monimuotoisuutta. Erityisen tuhoisaa on maastopyöräily, jonka kieltämistä luonnonsuojelualueella kannatamme lämpimästi. Liikennesuunnittelun yhteydessä tulee huolehtia siitä, että pyöräily kielletään selkeästi kaikkialla muualla paitsi sille varatulla reitistöllä.

Pieni osa rantareitistä sivuaa ehdotuksessa edelleen luonnonsuojelualuetta. Valaistus kannattaa suunnitella tällä matkalla sellaiseksi, ettei valosaaste tunkeudu metsään ja siten häiritse eläimiä sekä kasvillisuutta. Koska koko Kivinokka on lepakoille tärkeää aluetta, ehdotamme että Helsinki kokeilee alueella lepakkoystävällistä valaistusta, josta on hyviä kokemuksia Hollannissa.

Luontoselvitykset


Yhdistys esitti OAS-vaiheessa, että Kivinokan länsirannan metsiköt tulisi kartoittaa ennen suunnittelun etenemistä, koska luonnon monimuotoisuuden runsaus on niissä ilmeistä. Samoin olisi syytä selvittää mökkien lomassa kasvavat, suuremmalta kulumiselta säästyneet metsäiset alueet ja niityt. Koska selvityksiä ei ole tehty, yhdistys vaatii edelleen niiden toteuttamista ja huomioimista ennen asemakaavaehdotuksen suunnittelua.

Kivinokassa on uhanalaisia luontotyyppejä, joiden sijainti, tarkempi luontotyyppi ja uhanalaisuusluokka on tarpeen kertoa kaava-aineistossa. Ne tulee säästää rakentamiselta. Kuitenkin esimerkiksi Kivinokan kaakkoiskulman vaahterametsään suunnitellaan pysäköintipaikkaa ja sataman laajentaminen uhkaa nakertaa sitä.

Inventointiraportissa näkyvät uhanalaisten luontotyyppien sijainnit Kivinokassa, mutta siitä, mikä luontotyyppi on kyseessä, ei valitettavasti kerrota.

Leirintäalue, vuokramökit ja pysäköintialueet

Kartanon pohjoispuolelle kaavaillaan vuokramökkejä ja teltta-aluetta. Näiden jatkosuunnittelun yhteydessä on tärkeää kartoittaa alueen luontoarvot.

Uusista pysäköintialueista, joita kaavaluonnos esittää, on luovuttava ainakin vaahterametsässä ja viljelypalstoilla, jotka rikastavat Kivinokan luonnon monimuotoisuutta. Liikkumista Kivinokalla tulee kehittää joukkoliikenteen ja lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen eikä autoilun ehdoilla.

Satama-alue

Satama-alueen laajentaminen uhkaa Kivinokan etelärannan ja Naurissalmen luontoarvoja. Koska luontoselvitykset puuttuvat, uhanalaista luontotyyppiä eli vaahterametsää ei ole merkitty havainnekuvaan ja havainnekuva kertoo satama-alueen kasvusta vain suurpiirteisesti, on vaikeaa hahmottaa alueen kehittämisen luontovaikutuksia.

Helsy vastustaa veneiden talvisäilytystä varten suunniteltua meren täyttämistä sataman läheisyydessä, koska se todennäköisesti tuhoaisi vedenalaista- ja rantaluontoa ja mahdollisesti lintujen pesimispaikkoja. Myös uusia laitureita kohtaan yhdistys on kriittinen, jos niiden takia tuhoutuisi lisää vaahterametsää ja luonnontilaista rantaa. On huomattava, että Naurissalmi on läheisen Vanhankaupunginlahden Natura 2000-alueen vaikutuspiirissä ja sen suoja-aluetta.