Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kurkimoision ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Kurkimoision asemakaavaehdotuksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut asemakaavaehdotukseen ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa.

Yleistä

Broändan ja Kurkimoision asemakaavoitus on OAS-vaiheen jälkeen jaettu kahdeksi erilliseksi kaavamuutosalueeksi. Tämä on huono ratkaisu molemmille alueille sijoittuvan Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormen yhtenäisyyden tarkastelun kannalta. Kyseessä on myös ekologisen verkoston runkoyhteys, joka on jo nykyisellään hyvin kapea juuri suunnittelualueen kohdalla. Yhteyden turvaamisen kannalta aluetta olisi tärkeä tarkastella kokonaisuutena ja arvioida huolellisesti esitetyn täydennysrakentamisen (erityisesti korttelin 54144 osalta) vaikutukset ekologisen runkoyhteyden toimivuuteen.

Yhdistys suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti kaavaselostuksessa esitettyihin monipuolisiin viherrakentamisehdotuksiin, jotka toimivat potentiaalisina luonnon monimuotoisuuden lisääjinä kaupungeissa. Innovatiivisetkaan viherrakentamisratkaisut eivät kuitenkaan koskaan korvaa menetettyjen viheralueiden monimuotoisuusarvoja.

Pidämme erikoisena ratkaisua, jossa kaavaehdotus on tuotu nähtäville kesken suosituinta lomakautta. Todellisen vuorovaikutuksen ja asukkaiden osallistumisen kannalta ajankohta on huonoin mahdollinen. Esitämmekin jatkoa varten toiveena, että jatkossa kaavahankkeita ei tuotaisi nähtäville juhannuksesta heinäkuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla.

Ekologinen yhteys

Kaavaehdotuksen alue on olennainen osa ekologisen verkoston runkoyhteyttä, joka yhdistää Mustavuoren metsäalueen ja Vartiokylänlahden jatkuen edelleen Östersundomiin sekä Sipoonkorpeen ja ulottuen lounaassa siniviheryhteytenä Vartiosaareen ja Laajasaloon.

Tämä ekologinen runkoyhteys on jo nyt monin paikoin niin kapea, että sen todellinen ekologinen toimivuus on vaarassa. Lisäksi yhteyttä uhkaavat tämän asemakaavan lisäksi monet suunnitteilla olevat rakennushankkeet esimerkiksi Meri-Rastilassa. Yhteyksien palauttamisen tai niiden uudelleenluomisen tulisikin olla yksi Vartiokylänlahden ja sen ympäristön kehittämisen painopistealueista.

Helsy pitää selvänä, että ekologiset runkoyhteydet ja vihersormet on ehdottomasti turvattava. Nähtävillä olevan kaavaehdotuksen osalta edellytämme siksi huolellista arviota siitä, kestääkö yhteys ehdotetun lisärakentamisen korttelin 54144 osalta. Yhteyden heikentämiseen ei ole varaa – siksi suunnitellusta lisärakentamisesta tulee luopua, jos viheryhteys ei sitä kestä.

Luonto- ja virkistysarvot

Broändan laakson lehtovaltainen ydinalue on todettu Uudenmaan liiton selvityksessä (Uusimaa-kaavan 2050 luontoselvityskohteiden 2017–2018 maakunnallinen arvo. Koosteraportti, Uudenmaan liiton julkaisuja E 217, 2019) vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi luontoalueeksi noin 25,9 ha laajuisella rajauksella. Ydinalueen huomattava luonnonsuojelullinen arvo nostaa myös kaikkien kyseiseen ydinalueeseen kytkeytyneiden muiden metsien merkitystä, mukaan lukien tämän asemakaavahankkeen metsäiset alueet.

Kurkimoision korttelin 54144 rakentamaton metsärinne sekä Kallvikintien suojaviheralue liittyvät lännessä suoraan Broändan maakunnallisesti arvokkaaseen lehtolaaksoon. Alueen lounaisosa on lisäksi osa Helsingin omassa luontotietojärjestelmässä arvokkaaksi kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi todettua Broändan rinnelehtoa (kohde 12/91, 1,16 ha). Lisäksi se on selkeä osa luontotietojärjestelmässä laajaksi metsäalueeksi todettua Vartioharjun metsäaluetta.

Rakentamattomilla metsäalueilla on myös oma merkityksenä Broändan laakson pohjoisosan maiseman säilyttämisen kannalta. Alue on merkittävä virkistysalue myös kauempaa saapuville luonnossa liikkujille.

Edellä esitetyn perusteella alueella olisi syytä selvittää mahdollisuuksia perustaa uusi luonnonsuojelualue Broändan purolaakson pohjoisosiin. Tämä tukisi osaltaan myös ekologisen runkoyhteyden toimivuutta ja mahdollistaisi kulutuksella herkän kasvillisuuden suojelun esimerkiksi liikkumista rajoittamalla.