Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Viikin-Malmin pikaraitiotien alustavasta suunnitelmasta

Viimeistään tässä vaiheessa uuden pikaraitiotien ja sen linjausvaihtoehtojen suunnittelua on hankkeeseen ryhtyvän Helsingin kaupungin syytä tarkastella kriittisesti, mitä Raide-Jokerin kokemuksista voi oppia myös luonnon säilyttämisestä pikaraitiotien reitin varrella.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että arvokkaat luontoalueet ja kaupunkilaisten virkistykseen käyttämät viheralueet otetaan tällä kertaa paremmin huomioon. Kun uudesta reitistä päätetään, ne tulee huomioida kannattavuuslaskelmissa rakennuskustannusten ja matka-ajan rinnalla.

Raide-Jokerin kohdalla katualueiden leventäminen on ollut useassa kohdassa luonnon tuhlausta. Se ei ole kestävää ilmastomuutoksen pysäyttämisen kannalta.

Alustava suunnitelma ei kerro tarkemmin Viikin-Malmin pikaraitiotien sijaintia, mutta se näyttää sivuavan ja halkaisevan useita arvokkaita luontokohteita. Viikintiehen rajoittuvaa Natura-aluetta ei saa heikentää ulottamalla mitään rakentamista sen viereen. Kumpulanmäen jalopuumetsän alarinne Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien vieressä sekä pienet METSO-metsät Annalassa ja Viikintien varressa on säilytettävä.

Malmin lentokentän länsipuolella reittiä kaavaillaan luontoalueille ja pelloille, joilla se ylittäisi Longinojan. Kyseessä on arvokas puro ja lintukohde, jossa on myös arvoniitty. Reitti on suunniteltava sen sijaan jonkin nykyisen tien yhteyteen luontoa tuhoamatta. Jos se ei onnistu, Malmin linjausvaihtoehto on syytä jättää toteuttamatta. Malmin lentokentällä reitti kohtaa arvokkaan lintukohteen, tärkeän lintualueen ja rikkaan hyönteisalueen, mikä on huomioitava suunnittelussa

Jakomäen linjausvaihtoehto vaarantaa Suurmetsäntiellä pieniä, arvokkaita METSO-metsiä ja Pohjois-Helsingin itäisimmän liito-oravan ydinalueen. Koska linjan toteutus on vielä kaukana, ehtii liito-orava levittäytyä laajemmalle. Jos linja jatkuu Vantaan raitiotienä Jakomäen jälkeen, on huomioitava, etteivät raiteet nakerra Somerikkotien itäpuolella tärkeää lepakkoaluetta, tärkeää matelija- ja sammakkoeläinaluetta ja arvokasta lintukohdetta.