Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Solakalliontien ympäristön ase­ma­kaa­va­luon­nok­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt kaava-aineistoihin ja lisäksi yhdistyksen kaavaryhmä on hankkeen aikaisemmissa vaiheissa tutustunut kaava-alueen metsiin myös maastokäynnillä.

On hyvä, että kaavan tarkastelualuetta on supistettu osallistumis- ja arviointivaiheen jälkeen. Kaavaillun rakentamisen vähentäminen on kuitenkin jäänyt osittain kesken eli rakentamista esitetään edelleen myös sellaisiin metsiin, joihin ei kannattaisi.

Pienempi alueista eli Pikkumatintien metsikkö on metsäalueena pieni, melko hoidettu ja sijaitsee ekologisten yhteyksien kannalta vähemmän olennaisella sijainnilla. Yhdistyksellä ei ole kriittistä sanottavaa kyseisen osa-alueen rakentamissuunnitelmista.

Toinen eli itäisempi osa-alue on sen sijaan selkeä osa Toivolanpuiston arvokasta luontoaluetta. Alueella on puustoltaan monipuolisia kulttuurivaikutteisia lehtoja, joista osassa on myös näkyvästi lahopuuta. Lehdot muodostavat osan Toivolanpuiston ja Vantaanjoen varren merkittävästä lehtojen ja muiden reheväpohjaisten metsien keskittymästä.

Pääosa rakentamiskaavailujen kohteena olevasta Toivolanpuiston eteläosan metsästä sopii puustorakenteen perusteella myös liito-oravalle, jonka elinpiiri on rajattu aivan kaava-alueen tuntumaan. On vain ajan kysymys, milloin myös kaava-alueen metsistä havaitaan liito-oravaeloa.

Kaava-alue on osaltaan todettu myös lahokaviosammalen ydinalueeksi. Toimitamme tämän luontotietojärjestelmästä puuttuvan ydinaluerajauksen kaupungille mielipiteemme osana. Aineisto on saatu lahokaviosammalselvityksiin erikoistuneelta Olli Manniselta (Kirjallinen tiedoksianto Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle 29.12.2019).

Esitämme, että kaupunki luopuu Toivolanpuiston eteläosan metsien rakentamiskaavailuista.

Marian sairaalan vanhoille rakennuksille soisi löytyvän sijoituspaikat entisessä ympäristössään, koska ne liittyvät sairaalan tarinaan ja säilyttäisivät muuttuvan alueen kerroksellisuutta. Seuraava vaihtoehto olisi harkita niiden siirtämistä johonkin toiseen vanhaan sairaalaympäristöön Helsingin keskustassa. Kummassakin tapauksessa ne kannattaa säilyttää julkisina rakennuksina esimerkiksi asukastiloina tai sairaalakäytössä.