Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Malmin ener­gia­kort­te­lien asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut suunnitelmaan ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa.

Malmin lentokenttäaluetta kiertävä metsäinen luonto- ja viheralueiden kehä on erittäin tärkeä niin luontoarvojen kuin virkistyskäytönkin kannalta. Molempien arvojen osalta merkitys on maakunnallista tasoa, vaikka arvoja ei maakunta- ja yleiskaavassa sekä oikeusvaikutuksettomassa Malmin kaavarungossa olekaan tunnistettu.

Metsäisen viherkehän merkitys korostuu Luoteis-Helsingissä, jossa laajemmat luontoalueet ovat vähissä.

Energiakorttelin asemakaavahanke on uusi lentokenttäalueen ympäristön luontoalueita rakentava ja pirstova asemakaavahanke useiden suunnittelussa olevien vastaavien maankäyttöhankkeiden jatkeeksi.

Kaava kohdentaa rakentamista monipuoliselle lehtometsäalueelle, joka on osa Tattarisuon lehtometsän arvoluokan I kääpäaluetta sekä Tattarisuon lehdon arvoluokan II lintualuetta. Pohjoisosan vanhapuustoisemmat lehdot on tunnistettu arvokkaiksi myös kaupungin METSO- selvityksessä. Metsäalue on tärkeä myös Kivikon metsien ja lentokenttäaluetta kiertävien metsien länsi-itäsuuntaisen kytkeytyneisyyden säilyttämisen kannalta. Juuri tällä kohdalla Tattarisuon lehtometsät sekä Kivikon ulkoilualueen metsät ovat fyysisesti lähimmillään, vaikka välissä Lahdenväylä ja sen liittymä sijaitsevatkin.

Hankealueen poikki kulkee myös suosittu ja Tattarisuon lehtometsien tavoittamisen kannalta keskeinen ulkoilureitti, jonka nykyluonteeseen kuuluu melko hyvin säilynyt metsäisyys.

Hankealueen eteläosassa, joka koostuu avoimesta alueesta sekä nuoripuustoisesta lehtimetsästä saattaisi löytyy tilaa geotermisille lämpökaivoille. Sen sijaan muulle tarkasteltavalle mahdolliselle maankäytölle (energiantuotantolaitos, lumenvastaanottopaikka sekä muut teknisen huollon alueet) kaava-alue on liian arvokas. Esitämme, että näistä kaavan tarkastelutavoitteista luovutaan.