Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kivikon puistosillan ja baanan luonnoksesta

Malmin lentokenttäalueen reunojen luonto- ja virkistysarvoiltaan maakunnallisesti merkittäviä metsiä suunnitellaan pirstottavaksi monilla hankkeilla. On sääli, jos sinällään perustellusta Kivikon puistosillasta tulee uusi tarpeetonta pirstomista edesauttava tekijä lisää.

Suunnitelmaluonnoksen perusteella siltaa on tarkoitus Tattariharjuntien länsipuolella jatkaa selvästi olemassa olevan ulkoilureitin länsipuolelle. Käytännössä silta ulottuisi keskelle luonnonsuojelullisesti arvokasta, ilmeisen pohjavesivaikutteista kosteaa lehtoa. Lehtoalueella on merkitystä niin biotooppina (melko lahopuustoinen kulttuurilehto) kuin osana arvokasta kääpä- ja lintualuetta.

Suunnitelmaluonnoksen kartasta käy ilmi, että sillan jatkeeksi on suunniteltu sen länsipuolelle uutta ulkoilureittiä, joka pirstoisi erittäin pahasti kyseisen lehtoalueen. Viittaamme tällä suunnitelmaluonnoksen kartalle, sillan länsipuolelle kirjattuun tietoon, jonka mukaan silta ”liittyy myöhemmin suunniteltavaan Lentoasemanpuistoon ja puistoraittiin”.

Ihmettelemme perusteita ja tarvetta rakentaa alueelle uusi itälänsisuuntainen ulkoilureitti vain hieman pohjoiseen nykyisestä samansuuntaisesta reitistä.

Lisäksi silta tuhoaisi hyvin harvinaisen mailakäävän esiintymislehtoa. Lajista tunnetaan Suomessa alle tusina havaintoa eikä varsinaista uhanalaisuusarviointia lajista ole tehty. Muun muassa tästä syystä esiintymien tuhoamiseen pitäisi suhtautua varovaisuusperiaatteen hengessä pidättyväisesti.

Esitämme sillan toteuttamista tavalla, jossa se ei ulotu nykyisen ulkoilureitin länsipuolelle, vaan liittyy toiminnallisesti suoraan siihen.

Kivikon puolella puistosilta päättyy metsään, jota joudutaan tuhoamaan sillan loppupään ja uusien ulkoilutieliittymien kohdalla. Kyse on ainakin osittain I arvoluokan METSO-metsästä. Luontokartoittaja Olli Manninen on löytänyt sillan itäpään kohdalta ja ympäristöstä useita lahokaviosammalesiintymiä. Lahokaviosammal on Suomessa erittäin uhanalainen. Mannisen kartoituskartta tulee liitteenä. Rakennettavan ja muokattavan metsäalueen laajuutta suunnittelukartta ei näytä. Puistosilta tulee joka tapauksessa suunnitella Kivikon puolella niin, että metsää ja lahokaviosammalesiintymiä ei hävitetä eikä heikennetä.

Lahdenväylän viereisen metsäisen alueen ja Kaivantopuiston arvoniityn pienentämistä ja heikentämistä on vältettävä sillä baanan reitillä, joka lähtee puistosillalta pohjoista kohti ja jatkuu Jakomäkeen.

Koska suunnittelualueella kasvaa lahokaviosammalta, puistosillan sijaintia on syytä harkita uudelleen.