Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Hopealaakson liikuntapuiston ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys huomauttaa lepakoiden huomioimisesta
asemakaavaehdotuksessa. Liikuntapuistoon ja leikkikoulun tontille on syytä istuttaa puita vahvistamaan lepakoiden elinolosuhteita, joita kaavoitus ja rakentaminen heikentävät monin paikoin Kruunuvuorenrannassa ja Stansvikissa.

Lepakoiden siirtymäreitti Kaivoshuviloiden lisääntymis- ja levähdyspaikasta Kruunuvuorenlammelle seurailee nykyistä metsänreunaa kaava-alueen koillisella sivustalla. Metsän reunalla kiemurtelevan tulvaojan ja sen altaiden länsi-lounaispuolelle tulisi istuttaa metsää. Näin ulkoilutiestä sekä ojan uomasta muodostuisi lepakoille ja kaupunkilaisille suojaiset käytävät, joilla vallitsisivat tuulelta suojattu mikroilmasto ja metsän tuntu.

Kaavaselostuksessa kiinnitetään huomiota tulvaojaan lepakoiden saalistusalueena ja juomapaikkana. Aluetta koskeva vuoden 2017 lepakkoselvitys suosittelee tulvaojan säilyttämistä tai vastaavan vesiaiheen luomista jonnekin lähelle. Yhdistys esittää, että tulvaoja säilytetään vesitilanteeltaan nykyisenä tai luodaan vastaava vesiaihe, joka mahdollistaa lepakoiden saalistuksen ja mahdollisuuden juoda. Vastaavan, lepakoille suotuisan vesiaiheen paikka tulee varata asemakaavassa.

Myös päiväkodin pihapiiriin suunnittelussa on otettava huomioon lepakot. Piha-alueen koillisnurkkaan on istutettava puita niin, että päiväkodin kaakkoispäädyssä sijaitseva metsäsaareke saadaan jatkumaan Hopeakaivoksentien reunaan asti.

Päiväkodin ja sen pihapiirin valaistuksen suunnittelussa on huomioitava lepakot. Valolähteet on sijoitettava matalalle lähelle maanpintaa ja valokeilat suunnattava alaspäin. Päiväkodin pihaa ei tule valaista huhtikuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana lainkaan.

Säilytettävälle metsäsaarekkeelle, s-1, ei tule asemakaavakartan karttamerkinnässä sallia liikuntapuistoa palvelevia pienimuotoisia toimintapaikkoja, koska ne nakertavat metsän pinta-alaa ja lisäävät sen kulutusta. Kaavamerkinnässä oleva kulkureitti tulee määritellä kevyesti toteutetuksi ja kapeaksi.

Kruunusiltojen raitiovaunujen syöttöaseman yhdistys kehottaa suunnittelemaan maanalaisena niin, että Kruunuvuoren juuren kallion kuori säilyy koskemattomana eikä rakentamista tarvitse ulottaa asemakaavan VL/s-alueelle.

Hopealaakson liikuntapuiston asemakaavaa, siltä osin kuin se ulottuu KHO:n käsittelyssä olevan Kaivoshuviloiden asemakaava-alueen puolelle, ei voi hyväksyä ennen oikeuden ratkaisua. Sama koskee Kruunusiltojen raitiovaunun sähkönsyöttöasemaa siltä osin kuin se tulisi sijaitsemaan KHO:n käsittelyssä olevan asemakaavaehdotuksen virkistysalueella.