Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kivikon pe­las­tus­a­se­ma­ton­tin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Kivikon pelastusasematontin asemakaavan muutosta koskevaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä sen valmisteluaineistoon.

Yhdistys on erittäin huolestunut suunnitelmasta sijoittaa kaupallinen helikopterikenttä asuntokortteleiden ja luonto- ja virkistysalueiden välittömään läheisyyteen Kivikossa sekä lentoreitistä Viikin- Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen (Natura 2000 – alue) että Jakomäen Slåttmossenin suojellun suon välittömässä läheisyydessä.

Lentoreitit tulevat häiritsemään laajasti myös asutusta Jakomäessä, Viikissä, Myllypurossa ja Herttoniemessä riippuen lentokorkeudesta ja helikopterikalustosta. Koska helikopteriliikenteen melu todennäköisesti aiheuttaa huomattavaa haittaa lukuisille ihmisille, heikentää alueen virkistyskäyttöarvoja ja häiritsee laajalla alueella luonnoneläinten ruokailua, lepoa ja lisääntymistä, yhdistys vastustaa helikopterikentän tuloa Kivikkoon. Huomautamme, että helikoptereiden melu haittaa myös koti- ja lemmikkieläimiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee palauttaa uudelleen valmisteluun niin, että se perustuu ainakin alustaviin arvioihin helikopterikentän toiminnasta ja melupäästöistä. Yhdistys katsoo hankkeen ympäristövaikutusten edellyttävän harkinnanvaraista kattavaa ympäristövaikutusten arviointia.

Meluhäiriöt

Melu häiritsee ihmisten keskittymistä ja unta sekä aiheuttaa stressiä ja kuulovaurioita voimakkuudesta riippuen. Melulla on tutkimusten mukaan myös kiistaton vaikutus kotieläimiin ja luonnoneläimiin. Aina ei ole kyse vain melutasosta, vaan tutkitusti myös esimerkiksi tietyt taajuudet, impulssimaisuus ja lyhytkestoiset meluhuiput voivat aiheuttaa vakavaa häiriötä. Tämä koskee niin ihmisiä kuin eläimiä. Viikin-Vanhankaupunginlahden alueella jo nyt tapahtuva lentoliikenne häiritsee todistetusti lintuja ja haittaa erityisesti muuttolintujen levähtämistä ja ruokailua alueella.

Helikopterimelu kantautuu todennäköisesti osaan Kivikon ja Latokartanon asunnoista. Melu häiritsee myös alueen ulkoilijoita. Kivikossa Lahden- ja Porvoonväylän aiheuttama liikennemelu vähentää jo nyt alueen ekosysteemipalveluita eli luonnon viihtyisyyttä ja hyvinvointivaikutuksia. Helikopterimelu tulee entisestään lisäämään melua alueella. Uudenmaan ELY:n julkaisussa (Airola 2013) kehotetaan tarkastelemaan useampien melulähteiden yhteisvaikutusta kaava-alueella. Kivikossa tuleekin selvittää Lahden- ja Porvoonväylän liikennemelun sekä helikopterimelun yhteisvaikutus sekä huomioida se kaavasuunnittelussa.

Rambollin vuonna 2014 tekemään selvitykseen (Hokkanen & Siren 2014) helikopterikentän vaihtoehtoisista sijoituspaikoista on mallinnettu helikopterimelun keskiäänitasoa (LAeq) ja huippuarvoja (LAFmax), jotka liittyvät yleensä nousuihin. Mallinnuksen mukaan keskiäänitason ohjearvo 55 dB ylittyy Kivikon viheralueiden puolikkaalla. Kivikossa helikopterikentän läheisellä lumilautarinteellä ja ulkoilutiellä LAFmax-arvot ovat 80 dB-90 dB. Kivikon metsän huippuarvot ovat puolestaan 70-90 dB. Lähimpiin rakennuksiin ja niiden pihoille kohdistuu huippuarvo 70 dB-75 dB. Kuulovaurion raja on 85 dB. Selvityksen mallinnukset ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, koska helikopteriliikenteen suunniteltu lähtöalue on ainakin tämän suunnitelman kartan perusteella siirtynyt noin 500 metriä lounaaseen. Tämä muutos tarkoittaa voimakkaimpien huippuarvojen kohdistumista entistä enemmän Kivikon liikunta-alueille ja eteläosassa reunimmaisiin asuntokortteleihin sekä Kehä I:n eteläpuolelle.

OAS:n rajausalue

Rambollin vuonna 2014 tekemä selvitys (Hokkanen & Siren 2014) helikopterikentän sijoittamisesta on rajaukseltaan liian suppea selvityksen kohteena olleeseen toimintaan nähden. Myös nyt nähtävillä olevan OAS:n rajausalue on selvästi liian pieni. Vaikutusaluetta on kuitenkin vaikeaa arvioida tarkasti, koska tontin nykyisten varaajien kalustosta ja lentotoiminnan laajuudesta ei ole tietoa.

Taustatiedot ja ympäristövaikutusten arvio

OAS-prosessin laadun ja vaikuttavuuden takia on valitettavaa, että kaava-alueen varaajat eivät ole toimittaneet hankkeesta lähtötietoja ja -selvityksiä, joita olisi jaettu osallisille ja muille mielipiteiden kirjoittajille. Yhdistys vaatii ainakin seuraavia tietoja ja selvityksiä:

– arvio siitä, kuinka monta helikopteria kenttää käyttää ja minkä tyyppisiä ne ovat sekä tieto niiden synnyttämästä melusta konetyypeittäin

-laskeutumisten ja lähtöjen lukumäärä eri vuorokaudenaikoina ja ajanjaksoina lentosuunnittain

– helikopterien melutaso maanpinnalla, kun lennetään sovituilla lentokorkeuksilla sekä desibelimäärät Kivikon alueella nousuissa ja laskuissa (huomioitava desibelien lisäksi taajuus, esimerkiksi kapeataajuinen melu)

Vuorovaikutusprosessi asukastilaisuuksineen ja työpajoineen tulee toteuttaa kaavoittajan, asukkaiden ja luontojärjestöjen kanssa. Helikopterimelun todellisista vaikutuksista ihmisille ja eläimille tulee antaa tutkittua tietoa yleistajuisesti. Prosessissa on syytä huomioida myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus, koska kaavamuutosta tehdään yhdellä sosioekonomisesti heikoimmista asuinalueista. On ilmeistä, että helikopterikenttää vastustettaisiin asukkaiden taholta voimakkaammin, jos se olisi tulossa jollekin muulle asuinalueelle.

Muu sijoituspaikka

Rambollin vuonna 2014 tekemässä selvityksessä parhaaksi ja vähiten häiriötä aiheuttavaksi sijoituspaikaksi nousi Helsinki-Vantaan lentoasema. Selvityksen mukaan Finavia suhtautui siihen tuolloin myönteisesti. Tämän vaihtoehdon mahdollisuus on syytä selvittää uudelleen.