Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Hopealaakson liikuntapuiston asemakaavan ja ase­ma­kaa­van­muu­tok­sen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Hopealaakson liikuntapuisto, jota varten asemakaavaa ja asemakaavanmuutosta tehdään, on Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielestä kannatettava hanke öljysataman käytöstä vapautuneella kentällä, kunhan kaava-alueella ja sen ympärillä oleva luonto otetaan huomioon.

Luontoselvitykset

Yhdistys ehdottaa, että kaupunki laatii jo tässä hankkeen alkuvaiheessa tulvauoman ja joutomaatyyppisen maa-alueen puuttuvat luontoselvitykset. Myös metsien METSO-selvitys kannattaa päivittää, koska edellinen inventointi on vuodelta 2011. Luontoselvitysten tekemiseen on hyvin aikaa, koska kaavaprosessin eteneminen liittyy viereisiä kaavoja koskevien valitusten ratkaisuihin korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Läheisen Tahvonlahden pohjukan arvokas matelija-alue ja kaupunkilaisten runsaat matelijahavainnot Kaivoskallion ympäristössä, Henrik Borgströmin puiston, Stansvikin ja Gunillan kallion alueilla viittaavat sammakoiden ja käärmeiden leviämiseen niiden lähiympäristössä. Joutomaatyyppiset alueet ovat tärkeitä monille hyönteislajeille.

Rajaus ja metsät

Koska kaava-alueella on kaksi METSO I-arvoluokan metsää ja niiden kautta kulkee luontotietojärjestelmässä tunnistamatta jäänyt ekologinen metsäyhteys, yhdistys pitää tärkeänä, että metsät säilytetään nykyisellään ja jatkossa annetaan kehittyä luontaisesti. Metsäyhteyden säilyttäminen on tärkeää myös monien muiden Kruunuvuorenrannan, Henrik Borgströmin puiston ja Laajasalon ekologisten yhteyksien heikkenemisen takia.

Yhdistys on huolestunut myös selostusluonnoksen ja havainnekuvan suurpiirteisyydestä ja ristiriitaisuudesta, jonka pohjalta on vaikeaa päätellä, miten metsiä ehdotetaan kehitettäviksi.

Tarkoittaako koillisosassa olevalle METSO I-arvoluokan metsäkaistaleelle esitetyt muutamat säilytettävät puut, että metsäkaistaleen puut kaadetaan muilta osin?

METSO I-arvoluokan metsäsaarekkeen kohdalla selostusluonnos kertoo metsäisen kumpareen säilyvän. Havainnekuva kuitenkin esittää ristiriitaisesti joukon säilyviä puita ja samalla metsä on merkitty säilyväksi.

Metsät kuuluvat metsäverkostoselvityksen kriteerit täyttäviin alueisiin ja laajoihin metsäalueisiin. Ekologisten yhteyksien verkosto Viikistä ja Mustavuoresta jatkuu kaava-alueen metsien kautta Kruunuvuoren lammen ympäristön metsiin, mikä tulisi tunnistaa myös kaupungin luontotietojärjestelmässä.

Tulvauoma ja valaistus

Tulvauomasta on hyvin todennäköisesti kehittynyt vuosien mittaan kohtuullisen monimuotoinen kosteikko- ja vesibiotooppi. Se on myös mielenkiintoinen maisemaelementti, joka toimisi liikuntapuistossa. Tulvauoman muokkaamista hulevesipainanteiksi kannattaa suunnitella vasta luontoselvityksen pohjalta.

Myöhemmässä liikuntapuiston suunnittelussa on syytä tutkia sellaisia kenttien valaistusratkaisuja, jotka eivät häiritse lepakoita. Kaava-aluehan rajoittuu arvokkaaseen lepakkoalueeseen.