Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vattuniemen keskuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Mielipide Vattuniemen keskuksen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Taustaa

Vattuniemen keskeisimmät alueet tullaan muuttamaan Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti pääosin asuinkäyttöön. Nykyiselle toimisto-, teollisuus- ja varastovoittoiselle alueelle suunnitellaan uutta asuinkerrosalaa vähintään 100 000 k-m². Toimisto- ja liiketiloja on alueelle tarkoitettu sijoittaa 25% rakennettavasta kerrostalomäärästä, vähintään 30 000 k-m². Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluvat kaupungin omistamat, Särkiniementien länsipuolella olevat rantatontit. Tavoitteena on Särkiniementiellä sijaitsevan päiväkodin tontin laajentaminen etelään tulevia asukasmääriä palvelemaan. Tontille olisi tarpeen tullen mahdollista rakentaa noin 10 000 k-m² tilat yhdistetylle päiväkodille ja koululle. Päiväkodin pohjoispuolella oleva rakentamaton metsäinen tontti liitettäisiin Merikylpylänpuistoon seudullisen viherverkoston ja merellisen virkistysvyöhykkeen osana, lähtökohtana säilyttää verkoston metsäistä luonnetta.

Ahtaasta rakentamisesta seuraa luontoalueiden nakertaminen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys katsoo, ettei suunnitteluperiaatteiden enimmäismääriä alueen rakentamisen suhteen tulisi Vattuniemessä noudattaa. Ahdas ja korkea rakentaminen ei sovi kapealle niemelle tai ylipäätään Lauttasaaren ympäristöön, koska siitä seuraa viihtyisyyden heikkeneminen sekä viheralueiden jatkuva nakertaminen kun tilaa tarvitaan välttämättömiä sosiaali- ja huoltotoimintoja varten. Huomautamme myös, että lisääntyvän asukasmäärän seurauksena myös alueen ennestään pienialaisten viheralueiden virkistyskäyttö ja sen myötä tapahtuva kuluminen lisääntyisivät huomattavasti.

Särkiniementien ranta-alue on luonnon ja asukkaiden kannalta tärkeä

Helsy kannattaa lämpimästi asemakaavassa Ys-merkityn metsäisen rantatontin 31116/1 merkitsemistä virkistys- ja viheralueeksi ja kytkemistä seudulliseen viherverkostoon. Sen sijaan päiväkotitontin laajentaminen ja rakennusoikeuksien maksimoiminen muuttaisi täysin alueen metsäistä luonnetta sekä heikentäisi luontoarvoja ja luonnon monimuotoisuutta.

Särkiniementien ja varsinaisen rannan välinen alue on säilynyt metsäisenä. Alueella kulkee hyvin tärkeä ulkoiluväylä, jonka metsäistä luonnetta nykyinen yksikerroksinen päiväkoti ei ole täysin poistanut. Rantaväylän molemmin puolin on runsaasti arvokasta luontoa. Arvokkaita metsäkohteita muodostavat etelä-pohjoissuuntainen tervaleppävyöhyke ja Särkiniementielle asti ulottuvat lehtipuuvoittoiset metsälaikut. Tervaleppävyöhyke on osa kasvistonsa ja kasvillisuutensa puolesta arvokasta, harvinaisen laajaa merenrantaniittyä (suojelun arvoista Helsingissä harvinaista ympäristötyyppiä). Koko alue (paitsi päiväkotitontti) aina Hevosenkenkäpuistoon asti (mukaan lukien rannat ja Särkiniementien varrella sijaitsevat tammet ja muu puusto) muodostaa linnustollisesti erittäin tärkeän alueen Lauttasaaressa. Päiväkodin eteläpuolinen puusto on tärkeä elinympäristö mm. monille “laululinnuille” (mm. kerttusia, satakieli ja kultarinta).

Päiväkodin voimakas laajentaminen tuhoaisi luonto- ja ympäristöarvoja

Päiväkotitontin laajentamisen ja rakennusoikeuden voimakkaan lisäämisen seuraus olisi alueen “verkoston”, metsäisen luonteen paha katkeaminen ja metsäisen maisemakokonaisuuden menettäminen. Vaikka päiväkotitontti laajenisi alueille, jotka huonon hoidon vuoksi ovat eniten kuluneet, jo massiivisen laitoksen rakentamisvaihe turmelisi suurimman osan ympäröivästä luonnosta, ja kuluminen jatkuisi laitoksen valmistuttuakin liikkumisen lisääntyessä sen ympäristössä.

Päiväkotitontin 31117/2 rakennusoikeuksia tulisi vähentää huomattavasti, jotta luonnon monimuotoisuus turvautuisi, ja jotta luonnonsuojelu ja metsäverkosto tulisi riittävästi huomioiduksi. Yksikerroksinen rakennus olisi paras. Kolme kerrosta on ranta-metsätontilla aivan liikaa. Rakennukseen/rakennuksiin ei pidä kiinnittää huomiota rantaväylästä. Myös tontin laajentamista tulisi pienentää niin että päiväkotitontin eteläpuolelle jää mahdollisuus kehittää suurelle yleiselle avoin, pieni metsäinen oleskelupuisto vanhoine puineen. Parasta olisi merkitä päiväkotitonttikin puistoalueeksi, tehdä alueelle hoito-ohjelma ja rauhoittaa viereistä merenrantaniittyä.

Suunniteltaessa lisärakentamista monille tuhansille ihmisille jo rakennetulle ahtaalle alueelle on oltava mahdollista osoittaa myös päiväkoteja ja kouluja varten tiloja ilman, että vähiin käyviä luonto- ja viheralueita nakerretaan. Viheralueelle rakentaminen on Lauttasaaressa tullut jo pahaksi tavaksi. Pienevät luontoalueet ovat tärkeitä myös uusille asukkaille.

Parempi ratkaisu olisi kunnostaa Särkiniementien varrella varikkoalueena (!) viime vuosina käytettyä aluetta pieneksi yhteiseksi metsäpuistoksi vanhuksia ja pikkulapsia varten, hyödyttäen nykyistä puustoa, lehmuksia, tammia, omena- ja päärynäpuita, tai istuttaa uusia, jos ne ovat jo huonon hoidon takia menetetyt. Päiväkodeille tai lapsille ei ole hyötyä siitä että koulut rakennetaan luontoalueelle, koska pihaksi kostea “luontopohja” ei kuitenkaan kelpaa. Särkiniemenpuistossa lisäksi on vielä tulvariski joten pihalle tulisi paksu täytemaakerros. Näin ollen on parempi tehdä uusi piha missä tahansa “korttelialueilla” ja säilyttää luontoalueet opetus- ja muita retkiä varten.