Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Yliskylänlahden asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta Helsingin kaupungille

Mielipide Yliskylänlahden asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja toteaa siitä mielipiteenään seuraavaa.

 

Hankealueen luontotietopohja

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta puuttuvat valitettavasti kaikki pohjatiedot hankealueen luontoarvoista. Helsingin luontotietojärjestelmä ei kohteen osalta ole tietolähteenä erityisen kattava eli alueella ei ole mm. tehty lahokaviosammal- tai kääpäselvityksiä.

Olemassa oleva, Helsingin luontotietojärjestelmään sisältyvä tieto kertoo kuitenkin Yliskylänlahden sekä sen itäkaakkoispuolisten metsien (Axel Lindberginpolun ympäristön metsät Laajasalontielle asti ulottuen) huomattavasta arvosta.

Alueella on mm. merkittävä keskittymä METSO-arvoja sisältäviä lehto- ja kangasmetsiä. LTJ:ssä osa alueen metsistä on luokiteltu METSO-arvoiltaan astetta liian alhaiseen luokkaan eli käytännössä METSO-arvoja sisältäviksi todetut metsät ovat vuonna 2019 käytännössä kaikki luokkien I tai II lehtoja tai kangasmetsiä. Pääosa kyseisistä metsistä on rajattu tiukoilla kriteereillä tehdyssä metsäverkostoselvityksessä  mukaan Yliskylänlahden rantametsät-nimiseen metsäverkostokohteeseen.

Hankealueeseen kuuluva Yliskylänlahti reunametsineen on nykytietojen perusteella erityisen merkittävä lepakkojen ja linnustonsuojelun kannalta. Lahden itäosa sekä lahden itä- ja etelärannan metsät ovat keskeinen osa Tullisaaren luokan I lepakkoaluetta.

Venesataman länsi- ja lounaispuolinen osa lahdesta on puolestaan merkittävä vesilinnuston suojelun kannalta. Alueen pesimälinnustoon kuuluvat mm. vuoden 2019 uhanalaisarvioinnissa valtakunnallisesti äärimmäisen uhanalaiseksi (CR) luokiteltu punasotka, erittäin uhanalainen (EN) nokikana sekä silmälläpidettäviksi (NT) luokitellut silkkiuikku ja tukkakoskelo. Lahdella levähtäviin lajeihin kuuluvat  punasotkan ohella                       vaarantuneeksi (VU) luokiteltu haapana sekä silmälläpidettävä isokoskelo. Lahden etelä- ja kaakkoisrannalla elää puolestaan kohtalaisen rikas metsälinnusto, johon kuuluvat luontotietojärjestelmän mukaan mm. kultarinta, luhta- ja viitakerttunen, mustapääkerttu sekä pikkutikka.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää erittäin valitettavana sitä, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ei ole keskeisenä osana sisällytetty yhteenvetoa alueen erityisen merkittävistä ja hyvin monipuolisista luontoarvoista. Esitämme, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tältä osin täydennetään.

Olemassa olevan luontotiedon, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivien retkeilyjen sekä Yliskylän alueen luonnonhoitosuunnitelman kuviotietojen perusteella hankealueella on merkittävä määrä eri-ikäistä’ lahopuuta sisältäviä kangas- ja lehtometsiä. Tästä syystä esitämme, että kaavahankkeen luontotietopohjaa parannetaan selvityttämällä hankealueen merkitys vaateliaiden kääväkkäiden sekä lahokaviosammalen kannalta,.

 

Kaavailluista maankäyttösuunnitelmista

Merkittävien luontoarvojen takia vastustamme kaikkea  muuttavaa maankäyttöä joka kohdistuu Yliskylänlahdelle, sen rantametsiin tai lahden itä- ja kaakkoispuolisiin METSO-  arvoja sisältäviin metsiin.

Mikäli kaupunki haluaa välttää merkittävien luonto- ja virkistysalueiden tuhoutumisen, on kaavailtuja rakentamisvisioita syytä keventää itse lahdelta sekä Yliskylänlahden itä- ja kaakkoispuolelta.

 

Killinginholmansalmen ylittävä pyöräily- ja jalankulkusilta

Hankkeen yhteydessä selvitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan myös

Killingholmansalmen ylittävää, Herttoniemenrannan ja Tullisaarenpuiston yhdistävää,   pyöräily- ja jalankulkusiltaa sekä sen mahdollisia vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Tullisaaren metsillä on huomattavia METSO-arvoja ja lisäksi se on osa arvokasta luokan I lepakkoaluetta. Pidämme siksi esitettyä pyöräily- ja jalankulkusiltaa huonosti harkittuna.

 

Muuta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävänä olon aikana on ollut Kerro kantasi- palvelussa kommentoitavana Yliskylänlahden maankäyttövisiot. Visioiden vaihtoehdot (lahden pohjoisosaan tekosaari, jolle 5-6 kerroksista kerrostaloa, lahden itäranta tehorakennukseen) ovat kaikin puolin toteuttamiskelvottomia ja muistuttavat osaltaan visio-  sanan alkuperäisestä sisällöstä (visio = harhanäky). On toivottavaa, että näiden visioiden pohjalta ei jatkoasemakaavoitusta edistetä vaan varsinaiseen asemakaavoitukseen sisällytetään myös sellaisia elementtejä, jotka huomioivat ja ainakin pääosaltaan turvaavat myös Yliskylänlahden ja sen lähimetsien merkittävät luonto-, virkistys- ja maisema-arvot.