Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Ramsinranta IV:n asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut Ramsinranta IV:n asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman aineistoon.

Vuorannan suojeltujen rakennusten kunnostaminen hoivakotikäyttöön on sinänsä kannatettavaa. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä huolehtia, että rannan nykyinen luonnontila säilyy eikä rantaaluetta muuteta suljetuksi puistomaiseksi piha-alueeksi.

Helsy pitää hyvänä myös suunnitelmaa rakentaa asuntoja Vuorannan parkkipaikalle. Parkkipaikan edessä ei ole Vuorannan lisäksi muita rakennuksia, joten kaavaa voi tässä kohdin tehostaa korottamalla ehdotettuja taloja ilman että niistä olisi haittaa kenellekään.
Helsy kannattaa ajatusta luopua Ramsinkannaksen kanavasta. Kanavan toteuttaminen olisi mm. lisännyt sinileväkukintojen siirtymistä Kallahdelta Vartiokylänlahdelle, jossa sinilevää on nykyisin vain harvoin.

Suunnitelmassa on valitettavasti myös luontoa heikentäviä ratkaisuja. Vuorannan länsipuolelle suunnitellut rakennukset tulevat hyvin lähelle rantaa. Näistä tulee joko luopua tai korvata ne yhdellä korkeammalla talolla, joka tulisi aivan Vuorannan viereen.

Vuorannan länsipuolelle sijoitettujen talojen kohdalle on merkitty myös pieni rakennus rantaan (todennäköisesti sauna) sekä laituri. Helsy ei pidä tällaista virkistysalueen yksityistämistä hyvänä. Sauna laitureineen on poistettava suunnitelmasta. Ranta-alue on tärkeä mm. vesilinnuille ja sen tulee säilyä mahdollisimman luonnontilaisena.

Aineisto on puutteellinen Ramsinkannaksen tuntumassa olevan tontin osalta eikä siinä esimerkiksi ole kuvaa rakennusten sijoittelusta. Kyse on hyväkuntoisesta vanhahkosta metsästä, joka on tärkeä osa Ramsinniemen ja Kallahdenniemen välistä ekologista käytävää. Kyseinen yhteys on tunnistettu merkittäväksi myös uuden yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartalla, jossa se on esitetty ”kehitettävänä metsäverkostoyhteytenä”.

Tontin luontoarvot ovat muulta osin kartoittamatta eikä siitä löydy luontotietojärjestelmästä metsäverkostoyhteyden lisäksi muita merkintöjä kuin tontin kupeessa kulkeva puro. Kartoittamattomuudesta huolimatta rantametsässä on luontoarvoja, joiden vuoksi sinne ei pidä rakentaa. Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen edellyttävät, että maankäyttöä ohjaavana periaatteena on pyrkimys luonnontilaisten alueiden säilyttämiseen.

Helsyä huolestuttaa suunnitelmassa lisäksi rantaraitti, joka huonosti toteutettuna heikentää alueen rantaluontoa. Alueen läpi kulkee nykyisinkin rantaa myötäilevä polku, joka on toiminut hyvin ulkoilureittinä. Jos reittiä kuitenkin päädytään leventämään, tulee se toteuttaa maltillisesti ja nykyistä polkua myötäillen välttäen puiden kaatamista.

Helsy esittää, että suunnitelmaa on muutettava luontoympäristön paremmin säilyttäväksi. Tilaa asunnoille on mahdollista löytää rakentamalla tehokkaammin Vuorannan parkkipaikan kaltaisiin ympäristöihin, joissa ei enää ole luontoarvoja menetettäväksi.

Helsingissä 10.12.2018