Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Haagan Näyttelijäntie 15-17 asemakaavan muuttamisen suun­ni­tel­ma­luon­nok­sis­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on antanut 1.3.2018 yhdistyksen kaavaryhmän maastokatselmukseen perustuvan mielipiteen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaava-alueen metsät todettiin maastokäynnillä erittäin potentiaalisiksi liito-oravan kannalta, lisäksi osalla metsistä oli ilmeistä lahokaviosammalpotentiaalia. Metsien ilmeisten luontoarvojen takia rakentamista esitettiin rajoitettavaksi vain päiväkodin nykyiselle rakennetulle tontille. Tässä uudemmassa mielipiteessä joudutaan uusimaan pääosa edellisen mielipiteen näkemyksistä. Myös edellisen nähtävilläolokierroksen jälkeen kertyneet uudet tiedot alueen luontoarvoista (varsinkin liito-oravan esiintymisestä) lisäävät syitä suhtautua esitettyyn metsärakentamiseen kielteisesti.

Alueen metsät on todettu liito-oravan asuttamiksi loppukeväällä 2018 niin luontoharrastajien toimesta (Keijo Savolan tiedoksianto Helsingin luonnonsuojeluyhdistykselle huhtikuussa 2018) kuin kaupungin tilaaman liito-oravaselvityksen yhteydessä. Ihmettelemme, miksi syyskuussa 2018 nähtäville laitetuissa aineistoissa ei ole lainkaan tuotu esille tätä alueen rakentamiskaavailujen laillisuuden kannalta keskeistä tietoa.

Purettavaksi kaavaillun päiväkodin pohjoispuolelta kulkee keskeisen tärkeä metsäekologinen yhteys, joka yhdistää Keskuspuiston metsät (Hämeenlinnanväylän, Aku Korhosen tien sekä Näyttelijäntien välisiä metsiä pitkin) lännessä Haagan metsiin. Tältä osin Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettu maakunnallinen viheryhteys on osoitettu virheellisesti 400 m liian etelään Ida Aalbergintien eteläpuoliselle osin avoimelle alueelle.

Kaava-alueen ja sen lähiympäristön metsät ovat melko vanhoja ja puulajisuhteiltaan monipuolisia kangas-, lehto-, korpi ja kalliometsiä. Vaikka metsiä onkin aikanaan harvennus- ja poimintahakattu, niissä lahoaa paikoin näkyvästi lahopuuta.

Alueen metsissä on lisäksi merkittävä määrä vanhoja haapoja ja vanhoja kuusia, mikä tekee niistä hyviä liito-oravan kannalta. Kaava-alueella ja sen eteläpuolisella alueella on  hyvin kytkeytyneenä yli 6 ha liito-oravalle soveltuvia kangas- ja lehtometsiä, jotka ulottuvat etelässä Runar Schildtin puiston länsiosan lehtokorpimuuttumaan (arvoluokan II kasvistokohde) asti. Alueen pinta-ala ja laatu mahdollistaa sen, että alue sopii myös liito-oravanaaraan elinpiiriksi. Alueen arvoa liitooravan kannalta lisää se, että lajille soveliaita metsiä on myös kaava-alueen itäpuolella (Näyttelijäntien itäpuoli). Myös tämä alue on osoittautunut liito-oravan asuttamaksi kevään 2018 harrastaja- ja konsulttiselvityksissä.

Nähtävillä olevat suunnitelmaluonnokset sisältävät merkittävän määrän rakentamisen tietoista ohjaamista liito-oravalle tärkeisiin metsiin. Lisäksi, päiväkodin ympäristön metsiin esitetty rakentaminen heikentää merkittävää itä-länsisuuntaista metsäekologista yhteyttä Näyttelijäntien ylitse koilliseen.

Esitämme edelleen, että mahdollinen rakentaminen rajoitetaan vain huonokuntoisen päiväkodin jo rakennetulle tontille. Mikäli alueen metsiin jatketaan laajemman rakentamisen suunnittelua, on osana kaavaa syytä tehdä METSO-elinympäristöjen selvitys sekä lahokaviosammalselvitys.

Helsingissä 14.9.2018