Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Korkeasaaren vas­taan­ot­to­ra­ken­nus­ten ja Mustikkamaan leikkipuiston asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut kaava-aineistoihin, joiden perusteella yhdistys toteaa kaavahankkeesta seuraavaa.

Kaavaluonnoksessa on esitetty leikkipuistoa Mustikkamaanpolun varren lehtoon. Lehto on tunnistettu arvokkaaksi metsäkohteeksi (edustavuusluokka II lehto) Helsingin omassa luontotietojärjestelmässä. Kyseessä on puustoltaan monipuolinen varttunut lehtometsä, jonka alueella on monipuolisesti lahopuuta. Varsinkin lehdosta löytyvät haapalahopuut ovat Helsingissä melko harvinaisia ja tekevät siitä potentiaalisen elinympäristön monille uhanalaisille ja harvinaisille lahottajalajeille.

Mustikkamaa on nyt ja etenkin tulevaisuudessa olennainen osa Helsingin kantakaupungin itäosan viheralueverkostoa. Sen merkitys on entisestään kasvanut Kalasataman rakentamisen ja uuden sillan myötä. Keskeinen osa Mustikkamaan vetovoimaa ovat alueen säilyneet luonnonympäristöt, joihin kuuluu rakentamattomien rantojen lisäksi monipuolisia lehtoja sekä vanhapuustoisia kangas- ja kalliometsiä.

2010-luvulla Mustikkamaata on kehitetty tavalla, joka on vähentänyt ja muuttanut alueen luontoympäristöjä. Alueen keskeisten luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen säilyttäminen edellyttääkin jatkossa parempaa harkintaa varsinkin muuttavan maankäytön osalta, mikäli näitä alueen vetovoimaisuuden kannalta keskeisiä arvoja ei haluta vaarantaa.

Leikkipuistoa ja lehdon luontoarvojen säilyttämistä on mahdotonta yhdistää, joten leikkipuistolle on syytä hakea vähemmän haitallinen sijoituspaikka.

Helsingissä 25.5.2018