Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Konalan ja Pitäjänmäen alue­suun­ni­tel­mas­ta sekä sen aluekorteista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, LuontoLiitto ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat perehtyneet nähtävillä olevaan Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelmaluonnokseen sekä sen aluekortteihin ja toteavat siitä yhteisenä lausuntonaan seuraavaa. Lausunnossa on hyödynnetty erityisesti Helsingin luontotietojärjestelmän tietoja sekä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaavaryhmän edustajien suunnitelma-alueelle maalis-huhtikuussa 2018 tekemiä useita maastokäyntejä.

Lausunnossa on keskitytty, yhdistysten päätoimialan mukaisesti, luonnonarvoihin sekä keinoihin, joilla luonnon monimuotoisuutta kannattaisi tällä suunnitelma-alueella säilyttää ja lisätä.

Yleistä suunnitelmasta ja aluekorteista sekä niiden kehittämistarpeista

Nähdäksemme luontoarvot sekä mahdollisuudet säilyttää ja lisätä luonnon monimuotosuutta ovat saaneet suunnitelmaluonnoksessa ja aluekorteissa liian vähäisen painoarvon. Tämä koskee niin metsäisiä alueita kuin rakennettuja puistoalueita. Suunnitelmaa ja aluekortteja tulisi näiden teemojen osalta jalostaa ja muokata. Tavoitteeksi tulisi ottaa Helsingin kaupunkistrategian monimuotoisuuskirjaukset. Muun muassa seuraavien tavoitteiden osalta Konalan ja Pitäjänmäen
aluesuunnitelma vaatisi kehittämistä:

1) Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

2) Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite.

3) Kaupungin puistojen monimuotoisuutta lisätään.

Luontoarvojen kannalta keskeistä on tunnistaa nykyiostä kattavammin olennaiset luontoarvot ja varmistaa se, että niiden arvot pystytään kokonaan tai pääosin turvaamaan. Monessa tapauksessa on mahdollisuuksia myös arvojen kehittämiseen. Metsäalueilla keskeisimpiä keinoja on lahopuuston määrän lisääminen niin hoidon ulkopuolella olevissa kuin hoidetuissa metsissä.

Arvometsien hoitoluokka keinona nostaa esille keskeiset luontoarvot

Luontojärjestöjen näkemys on se, että arvometsien hoitoluokkaan (C5) esitettävien metsien määrää suunnittelualueella on syytä lisätä olennaisesti siitä, mitä on esitetty suunnitelmaluonnoksen sivun 37 kartalla.

Esitämme, että lähtökohtaisesti (mikäli kuvion sijainti mahdollistaa arvojen säilyttämisen tai lisäämisen) arvometsien hoitoluokkaan osoitetaan 

  • puustoltaan luonnontilaisen kaltaiset ja/tai lahopuustoiset kalliokuviot, jotka täyttävät kalliometsinä luokan I tai II METSO-kriteerit
  • lahopuustoiset tai muuten puulajisuhteiltaan erityisen monipuoliset lehtometsät (METSO I ja II)
  • ne puustoltaan luonnontilaisen kaltaiset tai lahopuustoiset kangasmetsät, jotka täyttävät kangasmetsinä luokkien I tai II METSO-kriteerit eivätkä rajoitu suoraan tonttien reunaan.
  • liito-oravien käyttämien metsäalueiden ydinosat, joissa on muitakin metsäluontoarvoja 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaavaryhmän maastokäyntien perusteella edellä kuvatut kriteerit täyttäviä metsiä löytyy etenkin Munkkivuoren pohjoispuoliselta metsäalueelta, Vanhan Viertotien itä- ja länsipuolelta, Pajamäen länsi- ja luoteispuolelta, Marttilan pohjois- ja luoteispuoliselta metsäalueelta, Kakshuhdanpuiston metsäalueelta sekä Lehtimäenpuiston länsiosasta.

Nähtävänä oloajasta

Luontojärjestöt esittävät, että jatkossa aluesuunnitelmaluonnokset pidetään nähtävinä vähintään 30 päivän ajan. Juuri parhaillaan on nähtävänä Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelmaluonnos, joka on kommentoitavana 17.4-29.4 eli vain 13 vrk. Varsinkin jälkimmäisen aikataulu on kommentoinnin osalta kohtuuton.

Aineistojen sisällöstä

Esitämme, että jatkossa aluesuunnitelmaluonnosten nähtävinä oloaineistoihin sisällytetään myös numeroidut kuviokartat (vaikka alustavat sellaiset), koska nämä mahdollistavat täsmällisemmän kommentoinnin mm. hoitoluokkien osalta.

Liito-oravan huomioinnista

On hyvä, että suunnitelmassa on jo nyt otettu myönteinen suhtautuminen liito-oravan huomiointiin alueen hoidossa. Tähän huomiointiin antaa lisäperusteita se, että liito-orava on vuoden 2016 jälkeen laajentanut merkittävästi esiintymistään alueella.

Lausunnon liitteeksi on koottu havaintotiedot suunnitelma-alueelta maalis-huhtikuussa 2018 tehdyistä liito-oravan pipanahavainnoista sekä eräitä muita lajihavaintoja.

Helsingissä 23.4.2018