Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Länsi-Herttoniemen täy­den­nys­ra­ken­ta­mis­ta koskevan asemakaavan osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys näkee täydennysrakentamisen soveltuvan Länsi-Herttoniemeen sillä periaatteella, että tiivistetään jo olemassa olevaa rakennettua ympäristöä ja säästetään siten luontoalueita. Yhdistys ei voi sen takia hyväksyä oas:n aluerajauksen ulottamista ViikkiVanhankaupunginlahden yhtenäiseen luonto- ja virkistysalueeseen.

Kaikista rakentamiskaavailuista tulee rajata ulos välittömästi Viikin yhtenäiseen luonto- ja viheralueeseen liittyvät metsät: Mäenlaskijantien pohjoispuoli, Mäyrätien pohjoispuoli sekä Majavatien pohjoispuoli. Näiden alueiden osalta on sen sijaan syytä miettiä esimerkiksi VL/luomerkinnän käyttötarvetta. Aluerajauksessa on lisäksi tärkeitä lintualueita, tärkeitä matelija- ja sammakkoeläinkohteita, arvokkaita metsiä ja geologisia kohteita sekä osa uuteen luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvasta Fastholma ja Saunalahden itäpuolinen metsä -luonnonsuojelualueesta.

Samasta syystä Herttoniemen metroaseman ja Siilitien metroaseman kohdalla rajauksen tulee olla laajempi, koska asemanseutuja voi silloin suunnitella kokonaisvaltaisemmin ja tehokkaammin. Herttoniemen metroaseman ympäristöä ollaan lisäksi kehittämässä Herttoniemen keskukseksi, joka sijaitsee sekä Itäväylän länsi- että itäpuolella.

Täydennysrakentamisen keskittäminen metroasemien ympärille ja Itäväylän varteen mahdollistaa tuhansien uusien asuntojen rakentamisen, jos suunnittelussa pidetään huoli niiden lähiympäristöjen viihtyisyydestä ja terveellisyydestä. Esimerkiksi Länsi-Herttoniemen nykyisten kortteleiden keskellä on maisemallisesti ja ulkoilun kannalta tärkeitä kallioisia metsiä, jotka on syytä säilyttää mahdollisimman kattavasti ja kehittää niitä kaikille yhteisinä virkistysalueen. Kyseisissä kalliometsissä tulee lisäksi säilyttää riittävästi suojaa ja elinympäristöjä niissä tällä hetkellä viihtyville eläinlajeille.

Kaava-alueen metsien, myös kortteleiden välissä sijaitsevien pienempien metsäalueiden, mahdolliset luontoarvot (mm. METSO-arvot) tulee kartoittaa ennen kuin mahdollisista täydennysrakentamispaikoista päätetään ja niiden käyttöä viheralueina kehitetään.

Oas:ssa tulee huomioida Helsingin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen tekeminen tämän vuoden aikana. Lisäksi kaupunki tekee tällä hetkellä asukkaiden kanssa Herttoniemen visiota, joka käsittää myös viheralueet ja luonnon. Visiotyössä esitetyt näkemykset tulee sovittaa
täydennysrakentamisen suunnitteluun ja sen vuorovaikutusprosessissa annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin.

Nyt suunnitteluprosessi etenee oas:n mukaan suunnitteluperiaatteista kaavaehdotukseen. Yhdistys vaatii asemakaavaluonnoksen tekemistä ja nähtäville asettamista, koska se takaa kaupunkilaisille ja yhdistyksille demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet merkittävässä kaavahankkeessa.

Helsingissä 6.4.2018