Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Näyttelijäntie 15-17 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaavaryhmä on maastokäynnillä (26.2.2018) tutustunut kaava-alueeseen ja sen lähiympäristöön, minkä pohjalta yhdistys toteaa alueesta ja alustavista rakentamiskaavailuista seuraavaa.

Purettavaksi kaavaillun päiväkodin pohjoispuolelta kulkee keskeisen tärkeä metsäekologinen yhteys, joka yhdistää Keskuspuiston metsät (Hämeenlinnanväylän, Aku Korhosen tien sekä Näyttelijäntien välisiä metsiä pitkin) lännessä Haagan metsiin. Tältä osin Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettu maakunnallinen viheryhteys on osoitettu virheellisesti 400 m liian etelään Ida Aalbergintien eteläpuoliselle osin avoimelle alueelle.

Kaava-alueen ja sen lähiympäristön metsät ovat melko vanhoja ja puulajisuhteiltaan monipuolisia kangas-, lehto-, korpi ja kalliometsiä. Vaikka metsiä onkin aikanaan harvennus- ja poimintahakattu, niissä lahoaa paikoin näkyvästi lahopuuta.

Alueen metsissä on lisäksi merkittävä määrä vanhoja haapoja ja vanhoja kuusia, mikä tekee niistä hyvin potentiaalisia liito-oravametsiä. Kaava-alueella ja sen eteläpuolisella alueella on maastokäynnin perusteella hyvin kytkeytyneenä yli 6 ha liito-oravalle soveltuvia kangas- ja lehtometsiä, jotka ulottuvat etelässä Runar Schildtin puiston länsiosan lehtokorpimuuttumaan (arvoluokan II kasvistokohde) asti. Alueen pinta-ala ja laatu mahdollista sen, että alue sopii liito-oravanaaraan elinpiiriksi. Alueen arvoa liito-oravan kannalta lisää se, että lajille soveliaita metsiä on myös kaava-alueen itäpuolella (Näyttelijäntien itäpuoli). Tältä alueelta on yksittäisiä muutaman vuoden takaisia liito-oravan jätöshavaintoja (Keijo Savola, kirjallinen tiedoksianto Helsylle 27.2.2018).

Esitämme, että mahdollinen rakentaminen rajoitetaan vain huonokuntoisen päiväkodin tontille. Mikäli alueen metsiin jatketaan laajemman rakentamisen suunnittelua, on alueella syytä tehdä kahtena keväänä liito-oravaselvitys sekä lahokaviosammalselvitys.

Helsingissä 1.3.2018