Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen muistutus Kaivoskallion huviloiden ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Olemme tutustuneet Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä Kaivoskallion huviloiden asemakaavaehdotukseen. Kiinnitämme huomiota luonnoksesta säilyneisiin ongelmiin, mutta myös muutamiin parannuksiin. Yhdistys ehdottaa Kaivoskallion luonnonsuojelualueen laajentamista lähiympäristön arvokkaille metsä-ja kallioalueille.

Olemme tutustuneet Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä Kaivoskallion huviloiden asemakaavaehdotukseen. Kiinnitämme huomiota luonnoksesta säilyneisiin ongelmiin, mutta myös muutamiin parannuksiin. Yhdistys ehdottaa Kaivoskallion luonnonsuojelualueen laajentamista lähiympäristön arvokkaille metsä-ja kallioalueille.

Kaivoskallion luonnonsuojelualueen viereen ja metsäiselle virkistysalueelle ei tule rakentaa

Kaavaehdotus herättää huolta omakotitalotonttien (A0 49) sijoittamisesta luonnonsuojelualueen viereen ja sen lähellä olevaan metsärinteeseen, joka Kruunuvuoren osayleiskaavassa on osoitettu virkistysalueeksi. Kaavaratkaisu on tältä osin selvästi osayleiskaavan vastainen.

Toteutuessaan se johtaisi luonnon kulumiseen ja lajien elinolosuhteiden häiriintymiseen suojelualueella. Myös rakentaminen virkistysalueeksi merkittyyn luontoon vähentäisi kaupunkiluontoa ja sen monimuotoisuutta, sekä heikentäisi kaupunkilaisten virkistysmahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Yhdistys vastustaa luonnonsuojelualueiden viereen rakentamisen muuttumista yleiseksi käytännöksi Helsingissä mukaan lukien tämän kohteen.

Kruunuvuorenrannan ja Koirasaarentien ympäristössä, jonne on syntymässä yli kymmenen tuhannen asukkaan kaupunginosa, jäljelle jääneitä luonnontilaisia virkistysalueita ei tulisi missään tapauksessa kaavoittaa tonteiksi.

Kaavaratkaisu ohjaa luonnonsuojelualueen kuluttamiseen

Kaavaratkaisu, joka sijoittaa kolme uutta omakotitalotonttia vanhan Kaivoshuvilan ympärille Koirasaarentien ja Kaivoshuvilankujan väliseen kapeaan maakaistaleeseen, ohjaa tonttien asukkaita käyttämään kujan vastakkaiselle puolelle rajoittuvaa luonnonsuojelualuetta lähivirkistysalueena, koska se on vaivattomimmin tavoitettavissa. Tämä tulee lisäämään luonnonsuojelualueen etelärinteen kulumista.

Omakotitalotonttien ja uuden yleiskaavan yhteisvaikutus

Uudet omakotitalotontit ovat pieni lisäeste Koirasaarentien rakentamisen jälkeen ekologisessa yhteydessä, joka kulkee Tahvonlahden ympäristöstä ja Stansvikista Tullisaareen, mutta yhteisvaikutukset uuden, vielä vahvistamattoman yleiskaavan kanssa ovat sen sijaan merkittäviä. Yleiskaava mahdollistaa massiivisen rakentamisen Koirasaarentien varrelle kaava-alueen itäpuolen purolaaksoon sekä virkistysalueena toimivaan metsärinteeseen Koirasaarentien ja Hopeakaivoksentien välillä. Siksi Kaivoskallion huviloiden kaavavalmistelussa tulee vielä selvittää kaavojen yhteisvaikutuksia ympäristön lajien olosuhteisiin. Koirasaarentien alitse kulkeva pieneläimille tarkoitettu tunneli parantaisi ekologisia yhteyksiä.

Lepakoiden saalistusreittejä ja lisääntymispaikkoja huomioitava lisää

Kaavaehdotus huomioi lepakoiden olosuhteet paremmin kuin kaavaluonnos muun muassa säilyttämällä Kaivoshuvilan itäpuolella kasvavan puuryhmän sekä vaatimalla puiden istuttamista ja lepakkopönttöjä Koirasaarentien eteläpuolelle. Olemme kuitenkin huolestuneita kaavaselostuksessa mainittujen toimenpiteiden riittävyydestä. Asemakaavaehdotus ei täytä ELY-keskuksen poikkeuslupaehtoja. Kaivoshuviloiden asemakaavan toteuttaminen vaatisi jo toisen ELY-keskuksen myöntämän poikkeusluvan lepakoiden heikennettyjen olojen heikentämiseksi edelleen. Ely-keskuksen kanta oli viime vuonna, että eivät vain Stansvikin vaan myös Kruunuvuoren lepakot lisäänny kaivoshuviloissa. Kaavaehdotuksen Lep-merkintä kaipaa lisäksi selventämistä.

Lepakoiden saalistusreittejä, päiväpiiloja ja lisääntymispaikkoja on jo heikennetty alueella merkittävästi. Koirasaarentien rakentamisen yhteydessä tuhottu Tahvonlahden pohjukan tervaleppälehto tulisi sen takia ennallistaa. Se on ollut tärkeä elinympäristö paitsi lepakoille myös monille muille lajeille.

Vahinkoa rakennetulle kulttuuriperinnölle

Kaivoskallion huviloiden kaava-alue kuuluu Stansvikin kartanon alueeseen, joka osa RKY-merkittyä Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutusta. Schumannin huvilan, alppimajan ja Kaivoshuvilan sekä vanhojen kaivosten viereen ehdotetut uudet omakotitalot pihapiireineen rikkoisivat suojellun rakennetun kulttuuriympäristön eheyttä kartanoalueella. Samalla kulku kaivosalueelle heikentyisi uusien yksityisten tonttien seurauksena.

Tämän sijaan vanhojen huviloiden ja kaivosten ympäristö olisi säilyttävää laajasti yleisenä virkistysalueena, ja niiden historiaa tulisi tuoda esiin.

Kaivoskallion luonnonsuojelualueen laajentaminen

Ehdotamme Kaivoskallion luonnonsuojelualueen laajentamista kompensoimaan Koirasaarentien ympäristössä jo tapahtunutta luonnon heikentämistä. Liitettäviä olisivat Metso I -arvoluokan metsät Vuorilaakson polun, purolaakson ja Kaitalahden kurun ympärillä. Purolaakso ja kuru kokoavat näistä osista maisemallisesti elämyksellisen kokonaisuuden, siksi nekin kuuluisivat lisättäviin kohteisiin. Purolaakso ja kuru ovat myös suosittu ulkoilureitti Etelä-Laajasalosta Tullisaareen ja Kruunuvuoreen.

Helsingissä 23.1.2017