Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muutoksenhaku Helsingin kau­pun­gin­val­tuus­ton päätöksestä hyväksyä Vartiosaaren osayleiskaava 26.10.2016 (273 §)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys yhtyi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin muutoksenhakuun koskien Vartiosaaren osayleiskaavaa.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

ASIA Muutoksenhaku Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Vartiosaaren osayleiskaava 26.10.2016 (273 §)

VALITTAJA Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry., Helsinki

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry., Helsinki

VAATIMUKSET

Vaadimme kaavapäätöksen kumoamista.

PERUSTELUT

I Yleisperustelut

Osayleiskaava on maakuntakaavan, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä yleiskaavan kulttuuri- ja luonnonympäristöä koskevien sisältövaatimusten vastainen. Lisäksi selvitykset ovat osin riittämättömät ja tehtyjäkään selvityksiä ei ole otettu riittävästi huomioon.

Käytännössä maakuntakaava ei ole ollut riittävästi kaavavan ohjeena vaan osayleiskaava on sen vastainen. Valtakunnallisesti merkittävän kulttuuri- ja luonnonympäristön ominaispiirteet ja ekologiset yhteydet eivät säilyisi kaavaratkaisun takia. Lisäksi vaikutusten arvio ei ulotu Vartiosaarta laajemmalle vaikka osayleiskaavassa lyödään lukkoon joukkoliikenneratkaisu, jolla olisi vaikutuksia laajemmalle alueelle.

Vartiosaarella on suuret kulttuuri- ja luonnonympäristön arvot. Kaavan selostuksenkin mukaan hyvin säilyneenä huvilasaarena Vartiosaarella on tärkeä merkitys suhteessa muihin Helsingin höyrylaivareittien säilyneisiin kesähuvila-alueisiin Villingissä, Tullisaaressa ja Itä-Helsingin muissa saarissa. Osayleiskaavaselostuksessa todetaan tärkeän ominaispiirteen huviloiden suhteen luonnonympäristöön ja maisemaan säilyneen poikkeuksellisen hyvin.

Luontojärjestöt julkaisivat 17.6.2014 Helsingin arvometsät -esityksen. Vartiosaari oli yksi yli 20 hehtaarin laajuisista luontoarvoja sisältäväistä metsäisistä luonto- ja virkistysalueista (https://helsinginmetsat.fi/laajat-luonto-ja-virkistysalueet/).

Osayleiskaavan rakentamisen määrä ja tapa muuttaisi kuitenkin saaren kokonaismiljöön luonteen ja ympäristön huvilasaaresta rakennetuksi saaristokaupungin osaksi. Rakennustehokkuus on nähtävissä samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa hyväksytystä uudesta yleiskaavasta (josta teemme oman valituksensa): se on yhtä korkea kuin esimeriksi tiiviisti rakennetuilla Herttoniemen ja Vuosaaren alueilla. Saari muuttuisi loma- ja virkistysalueesta nykyaikaiseksi asuinalueeksi puistoineen ja lähipalveluineen. Uusi tehokas maankäyttö murtaisi huviloiden ja luonnonympäristön suhteen siinä määrin, että niiden ominaispiirteet häviäisivät.

II Erityisperustelut

1 Maakuntakaavan vastaisuus

Saaren rakentaminen lähiöksi muuttaisi saaren tavalla, joka olisi seuraavien maakuntakaavan merkintöjen ja määräysten vastainen:

1 Vartiosaarella ei ole maakuntakaavassa taajamatoimintojen merkintää

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan maakuntakaavamääräyksen mukaan valkoiselle alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueelle. Sellaista ei Vartiosaaressa ole.

2 Vartiosaari on RKY-kohde

Maakuntakaavassa Vartiosaari on osoitettu kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittäväksi kohteeksi (RKY 2009). Suunnittelumääräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvioitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö sekä maisema- ja kulttuuriarvot. Näin ei ole nyt osayleiskaavassa tehty vaan alueen rakentaminen vaarantaisi turvattavat RKY-arvot.

3 Ekologiset yhteydet katkaistaisiin

Maakuntakaavassa on osoitettu viheralue/ekologinen verkosto Kruunuvuorenpuistosta Yliskylän (Vartiosaaren) ja Ramsinniemen kautta Kallahdenniemelle ja Meri-Rastilan kautta Mustavuorelle ja edelleen Sipoonkorpeen. Myös Helsingin kaupungin metsäverkostoselvityksessä (Ympäristökeskus 2015) Vartiosaari on lueteltu seudullisesti merkittäviin ekologisiin yhteyksiin. Nämä arvot joutuisivat osayleiskaavan takia vaaraan.

2 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaisuus

RKY-kohteen muuttaminen kerrostalolähiöksi on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastaista.

1. Kulttuuriympäristön arvot

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden luvussa 4.4 on erityistavoitteena:

”Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.”

RKY 2009 on tällainen inventointi ja Vartiosaari sen kohde osana Helsingin höyrylaivareittien kesäloma-asutusta.

2. Ekologiset yhteydet

Ekologisten yhteyksien osalta osayleisakaava rikkoo VAT:n luvussa 4.4 määrättyjä yleistavoitteita (”Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään”) ja erityistavoitteita (”Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota.”).

3 Yleiskaavan sisältövaatimusten vastaisuus

Edellä mainituista kulttuuriympäristöön ja luontoon liittyvistä syistä osayleiskaava on myös MRL:n 39.2 kohdan ”8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen” vastainen.

MRL:n 39.2 §:n mukaan nämä seikat on selvitettävä ja otettava huomioon. Osayleiskaaavan ratkaisu on näiden kulttuuriympäristö- ja luontoselvitysten vastainen.

4 Riittämättömät selvitykset

Vaikutusten arvio koskee pelkästään Vartiosaarta. Arvioimatta on jäänyt raideyhteyden toteuttamisen ja siitä seuraavan lisärakentamistarpeiden seurausvaikutukset Ramsinniemen kulttuuriympäristölle ja luonnonsuojelualueelle.

Raideliikenteen edellyttämä asukasmäärän (5000–7000) lisäys Vartiosaaressa ja Ramsinniemessä (3000) on katsottava seudulliseksi, ei paikalliseksi erityisesti kokonaisvaikutusten kautta.

Osayleiskaavaselostuksen mukaan Vartiosaaren ja Ramsinniemen osuus merellisten kaupunginosien nauhan uusien asukkaiden määrästä olisi noin kolmasosa eli noin 10 000 asukasta. Suuruusluokan selkeyttämiseksi mainittakoon maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella sijaitsevan Kruunuvuorenrannan uusien asukkaiden osuuden olevan noin 11000 asukasta. Seudullisuudesta ei päästä pilkkomalla kokonaisuus osahankkeisiin.

YHTEENVETO

Osayleiskaava on kumottava maakuntakaavan (MRL 32 §), valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (24 §), yleiskaavan sisältövaatimusten (39 §) ja riittävien selvitysten vaatimusten (9 §) vastaisena.

VALITUSAIKA

Pöytäkirjan mukaan se on asetettu nähtäville 4.11.2016. Kolmanneskymmenes päivä siitä tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta on sunnuntai 4.12.2016. Viimeinen valituspäivä on siten maanantai 5.12.2016.

LISÄTIETOJA

Luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

PÄIVÄYS

Helsingissä, 4. päivänä joulukuuta 2016

VAKUUDEKSI

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY.

Laura Räsänen           Tapani Veistola

puheenjohtaja             luonnonsuojeluasiantuntija