Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta

Helsyn lisäksi myös ympäristökeskus, rakennusvirasto ja Helsingin kaupunginmuseo ovat lausuneet Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta kriittisesti. On erittäin huolestuttavaa, ettei edes viranomaistahojen kritiikkiä suostuta huomioimaan.

MUISTUTUS LOHINIEMENRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) on jättänyt 9.5.2016 mielipiteen Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta. Koska suunnitelmaan ei ole tehty muutoksia, viittaamme mielipiteeseemme ja toteamme, että kaikki siinä esitetty on edelleen voimassa.

Mielipide on luettavissa järjestömme verkkosivuilla:

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta

Mielipiteessä lausutun lisäksi haluamme muistutuksessamme huomauttaa seuraavista asioista:

1. Viranomaisten kriittisille lausunnoille on annettava niille kuuluva painoarvo

Helsyn lisäksi myös ympäristökeskus, rakennusvirasto ja Helsingin kaupunginmuseo ovat lausuneet Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta kriittisesti. On erittäin huolestuttavaa, ettei edes viranomaistahojen kritiikkiä suostuta huomioimaan.

2. Vastineissa kaavasta annetaan virheellistä tietoa

Vuorovaikutusraporttiin (14.6.2016) kirjatussa vastineessa virasto toteaa näin: ”Rakentaminen sijoittuu mäntyalueelle, jolloin rantaniitty ja sen rajaava lehtipuusto säilyy. Uudisrakennuksen ala on minimoitu ja se säästää pääosan rantaniitystä yleisön käyttöön. Pääsy rantaan on hankkeen kohdalla estynyt, mutta muu rantaviiva on käytettävissä entiseen tapaan.”

Suunnitelmassa esitetty koulutuskeskus ei sijoitu mäntyalueelle, vaan mm. tervaleppää kasvavaan rantalehtoon. Linkin takaa löytyy kuva tontista, jolle koulutuskeskus on suunnitelmassa sijoitettu:

https://goo.gl/photos/gdYgM6BFn5aN37zP6

Mitä suunnitelmasta kertoo se, ettei edes suunnittelijoille tunnu olevan selvää, millaisesta tontista kaavassa on kyse?

3. Yleiskaavaehdotuksessa Lohiniemenrannassa on viheryhteys

Yleiskaavaehdotuksessa Lohiniemenrantaan on piirretty viheryhteys Kallahdenniemen ja Ramsinniemen / Meri-Rastilan metsän välille. Yleiskaavassa todetaan viheryhteyksien osalta, että ekologinen kytkeytyneisyys tulee ottaa huomioon. Nyt esitetty asemakaavan muutos katkaisisi yhteyden. Vaikka yleiskaava 2050 ei olekaan voimassa, tuntuu oudolta, että virasto tuottaa keskenään ristiriitaisia suunnitelmia.

Myöskään nyt voimassa oleva yleiskaava ei tue Lohiniemenrannan asemakaavan muutosta.

4. Ympäristölautakunnan lausunto ei tue suunnitelmaa

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan 30.8.2016 näin: ”Ympäristölautakunnan mielestä asemakaavamuutos heikentää tärkeän rantareitin käytettävyyttä ja virkistysarvoja. Rakentaminen rantareitin molemmin puolin muuttaisi alueen luonnetta entistä yksityisempään suuntaan, mikä voi vähentää reitin houkuttelevuutta ulkoiluun ja virkistykseen. Aiemmin virkistyskäyttöön kaavoitetulle ranta-alueelle rakentaminen heikentää alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia. Kaava-alueelle koulutuskeskuksen ja melontakeskuksen väliin jäävän lähivirkistysalueen läpi on osoitettu yhteys huoltoliikenteelle, mikä edelleen heikentää tilannetta. Mm. uudessa yleiskaavaehdotuksessa rantareittien kehittäminen on nostettu keskeiseksi teemaksi koko kaupungin mittakaavassa. Ympäristölautakunnan mielestä rantojen vapaan virkistyskäytön tulisi edelleen säilyä alueiden käytön suunnittelun periaatteena.”

5. Yleisten töiden lautakunnan mukaan kaavamuutos yksityistäisi rantavyöhykkeen

Yleisten töiden lautakunta toteaa lausunnossaan 30.8.2016 näin: ”Asemakaavan muutos heikentää huomattavasti alueen luonto-, maisema- sekä virkistysarvoja. Rakentaminen rantavyöhykkeelle lisää yksityisyyttä, koska pienelle säilyvälle VL-rantavyöhykkeelle on merkitty huoltoajoyhteys. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että suuri osa rantavyöhykkeestä yksityistyy.”

Lopuksi

Viittaamme 9.5.2016 mielipiteeseen ja toteamme, että koulutuskeskuksen sijoittamisesta rantaan on luovuttava. Koulutuskeskus on mahdollista sijoittaa samalle tontille majoitustilojen kanssa.

Helsingissä 7.9.2016