Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ase­ma­kaa­va­luon­nok­ses­ta ja sen tausta-aineistoista

Helsingn luonnonsuojeluyhdistys on 28.8.2015 kommentoinut yhteisessä mielipiteessään Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa melko seikkaperäisesti Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kaavoituksen tavoitteita sekä silloista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Keskitymme sen sijaan kaavaluonnoksen aluevarauksiin, kaavamääräyksiin sekä liitteestä löytyvään viitesuunnitelmaan.

Mielipide Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaavaluonnoksesta ja sen tausta-aineistoista

HEL 2014-000892 T 10 03 03

Helsingn luonnonsuojeluyhdistys on 28.8.2015 kommentoinut yhteisessä mielipiteessään Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa melko seikkaperäisesti Vallisaaren ja Kuninkaansaaren kaavoituksen tavoitteita sekä silloista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Monet yhteismielipiteessä esitetyt huomiot ovat edelleen valideja, joten emme uusi niitä tässä mielipiteessä. Keskitymme sen sijaan kaavaluonnoksen aluevarauksiin, kaavamääräyksiin sekä liitteestä löytyvään viitesuunnitelmaan.

Yleistä kaavaluonnoksesta ja viitesuunnitelmasta

Kaavaluonnos on osin ristiriidassa viitesuunnitelman kanssa. Muun muassa kaavaluonnoksesta hahmottuva SL-varaus vaikuttaisi osin ulottuvan alueille, joille esitetään merkittävää muuttavaa maankäyttöä (mm. Vallisaaren kylää sekä Kuninkaansaaren pohjois- ja itäosan matkailu- ja virkistysalueita). Kaavakartan esitystapaa on syytä korjata ehdotusvaiheesa siten, että etenkin perustettavaksi kaavaillut luonnonsuojelualueet erottuvat riittävän selvästi muista alueista.

Vallisaaren maankäyttö

Pidämme perusteltuna, että Vallisaaren rakennetuin koillisosa jätetään SL-varauksen ulkopuolelle. Viitesuuunitelmasta hahmottuva ”Vallisaaren kylä” edustaa tältä osin laajinta hyväksyttävissä olevaa maankäyttöratkaisua. Kaavaluonnoksessa osa kyläalueeksi esitetystä alueesta on esitetty SL-varauksena, mikä lienee työtapaturma. Saaren luoteisosa sopii hyvin tulevan suojelualueen lammaslaidunosaksi.

Kuninkaansaaren maankäyttö

Viitesuunnitelmassa Kuninkaansaaren pohjoisosaan on esitetty isoa”yksityisluonteisempaa” elämysmajoittumisen aluetta, johon sisältyy elämys- ja metsämajoittumista (mitä ne sitten ovatkaan), majoitusvastaanotto ja kahvila. Pääosa alueesta on luonnoltaan arvokasta, joten suhtaudumme saaren pohjoisrannan jalostamiseen matkailualueeksi kriittisesti. Alue on syytä osoittaa osaksi Kuninkaansaaren SL-varausta.

Kuninkaasaaren itäosaan on viitesuunnitelmassa hahmotettu vesivirkistyksen paikkaa, mikä käytännössä tarkoittaa ainakin venevuokrausta, saunapaikkoja, uimapaikkaa sekä muuta rantaoleskeluun liittyvää maankäyttöä. Tärkeän meriväylän läheisyys tekee alueesta huonosti venevuokraukseen soveltuvan, joten kyseisen kaltainen toiminta on syytä rajata Vallisaaren kylään. Sen sijaan pieni uimaranta voisi hyvin sopia alueelle, koska aluetta käytetään uimapaikkana jo nykyäänkin.

Vallisaaren ja Kuninkaasaaren eteläpuolisten saarten ja luotojen maankäyttö

Kaavaluonnoksessa Pukkisaari on esitetty S-alueeksi ja muut pienemmät saaret (Reimarisaari, Kukipaasi ja Haminasalmenpaasi ) ja nimettömät kaksi luotoa VR-alueiksi. Kaavavaraukset eivät ole mielestämme kaikilta osin harkittuja.

Pukkisaari on toiminut pitkään puolustusvomien mökkeily- ja telttailusaarena, mikä näkyy alueen kasvillisuuden kuluneisuutena. Alueen metsät ovat pääosin nuoria, mutta luontoarvojen näkökulmasta ilmeisen kehityskelpoisia (=kehittyvät aikanaan hyväksi ”tukialueeksi” pääsaarten metsille). Saari sopii kaavaluonnoksessa esitetyllä tavalla S-alueeksi, jonne ohjataan harkitusti omaehtoista virkistys- ja ulkoilukäyttöä.Vaikka saaren maapohja säilyykin melko kuluneena, lisääntyvät puuston luontoarvot ajan saatossa, mikäli tämä kaavamääräyksillä turvataan.

Muut pienemmät saaret ja luodot on perusteltua osoittaa SL-varauksina, jolloin niiden lakisääteinen suojelu voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa yhdessä Vallisaaren ja Kuninkaansaren SL-varausten kanssa.

SL-alueen kaavamääräys

Kaavaluonnoksen kaavamääräys on monelta osin puutteellinen. Arvoja kuvaavasta määrittelystä puuttuvat muun muassa kokonaan luonnonarvot, mikä lienee työtapaturma.

Vakavampi puute on se, että kaavamääräyksestä puuttuu selvä päätösviesti siitä, että varauksella merkityt alueet aiotaan perustaa lakisääteisiksi suojelualueiksi. Kaavamääräyksissä ei myöskään oteta kantaa sallittuihin ja kiellettyihin toimiin, mikä on omiaan aiheuttamaan epäselvyyksiä saaria ”kehitettäessä”.

Esitämme kaavamerkinnälle seuraavaa, nykymääräystä selkeämpää kaavamääräystä: ”Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettava luonnonsuojelualue. Alueella on valtakunnallisesti merkittäviä luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja sekä merkittäviä maisema-arvoja. Alueella sijaitsevat rakennusjäännökset ovat muinaismuistolain suojaamia ja niihin kajoaminen edellyttää neuvotteluja museoviranomaisten kanssa. Alueen suojelu turvataan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla, kunnes luonnonsuojelulainsäädännön mukainen rauhoitus astuu voimaan.

S-alueen kaavamääräys

Suojelualuevarauksen (S) kaavamääräyksestä puuttuu niin ikään luontoarvojen huomiointivelvoite. Puute on syytä korjata, mikäli merkinnällä osoitetaan luontoarvoja sisältäviä alueita. Lähinnä merkintä voisi sopia Pukkisaaren varaukseksi, jolloin kaavamääräyksessä voisi joustavasti yhdistää luontoarvojen huomioinnin ja saaren mereisen virkistyskäytön kehittämisen.

VR-alueen kaavamääräys

Kaavaluonnoksessa retkeily- ja ulkoilualueeksi osoitetuille alueille ei ole esitetty lainkaan kaavamääräyksiä. Puute on syytä korjata, mikäli VR-merkintää kaavaehdotuksessa käytetään (esim. Kuninkaansaaren itärannan osalta). Kaavamääräys voisi olla esimerkiksi seuraavan kaltainen: Alue varataan yleiseen retkeily- ja ulkoilukäyttöön. Alueella sallitaan ulkoilua tai muuta yleistä virkistyskäyttöä palveleva vähäinen rakentaminen.

Kaavan luontotietopohjasta

On tärkeää saada kaavaselostukseen riittävän kattava kuvaus kaava-alueen huomattavista luontotyyppeihin ja lajistoon liittyvistä arvoista. Tämä koskee myös huonommin tunnettuja pääsaarten eteläpuolisia saaria ja luotoja. Helsingin luontotietojärjestelmästä puuttuu tällä hetkellä merkittävä määrä sellaista luonto- ja lajistotietoa, joka löytyy Metsähallituksen luontopalveluista. Tämä ongelma on syytä tiedostaa ja varmistaa se, että myös Metsähallituksen tiedot saadaan riittävässä määrin osaksi kaava-aineistoa. Tämä helpottaa aikanaan myös alueiden lakisääteistä suojelua.

Helsingissä 25.8.2016