Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Tapanilan Fallkullan kiilan ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt kaava-aineistoihin ja toteaa kaavaehdotuksesta seuraavaa.

Kaava-alueen poikki kulkeva Longinoja kuuluu Helsingin merkittävimpiin puroihin. Puron pääuoman ekologinen tila on säilynyt pääosin hyvänä, vaikka sitä onkin monin paikoin suoristettu. Puron arvoa korostaa se, että se kelpaa nykytilassaan myös erittäin uhanalaiselle taimenelle.

Puron lähialueelle kaavassa esitetty rakentaminen sekä uoman osittainen siirto aiheuttavat ilmeisen riskin sille, että Longinojan vedenlaatu heikentyy.

Siksi olisi tärkeää, että kaavaselostukseen kirjatut suositukset Longinojan vedenlaadun ja taimenkannan huomioinnista kirjoitettaisiin suunnittelumääräyksinä osaksi oikeusvaikutteista asemakaavaa ja sen kaavamääräyksiä.

Erityistä huomiota taimenen huomiointiin tulee kiinnittää uomaa muokkaavien toimien toteutussuunnitelmien laadinnassa. Olisi myös kohtuullista, että kaupunki seuraa Longinojan taimenkannan tilaa rakentamishankkeen toteuttamisen jälkeen ainakin muutaman vuoden ajan.

Helsingissä 20.6.2016