Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistus (Helsy) on tutustunut uusittuun suunnitelmaan Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta. Kaavamuutosta on hakenut yksittäinen yritys ja edellisessä versiossa sen tavoittelema koulutuskeskus oli sijoitettu rantaluontoon tontille, jolla sijaitsee arvokas kasvillisuuskohde.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistus (Helsy) on tutustunut uusittuun suunnitelmaan Lohiniemenrannan asemakaavan muutoksesta. Kaavamuutosta on hakenut yksittäinen yritys ja edellisessä versiossa sen tavoittelema koulutuskeskus oli sijoitettu rantaluontoon tontille, jolla sijaitsee arvokas kasvillisuuskohde.

Uudessa versiossa koulutuskeskuksen paikka on vaihdettu Harbo Loungen toiselle puolelle, mutta rakennuksen sijoittaminen rantaluontoon on edelleen ongelmallista. Helsy pitää kaavamuutosta koulutuskeskusrakennuksen osalta toteuttamiskelvottomana.

Helsingissä on kolme Natura-aluetta. Näistä yksi on Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet. Tontti, jolle koulutuskeskus haluttaisiin rakentaa, sijaitsee aivan Kallahden Natura-alueen tuntumassa.

Lohiniemenrannan luontoa on muutaman viime vuoden aikana pirstottu rakentamalla alueelle muun muassa yksityisiä rantasaunoja sekä viimeksi melontakeskus. Lohiniemenrantaan jo nyt sijoitetut toiminnot aiheuttavat huomattavaa haittaa läheisille lintuvesille eikä ole perusteltua hyväksyä Lohiniemenrantaan koulutuskeskusta. Suunniteltu rakennus myös peittäisi ja yksityistäisi kohtuuttomasti lisää rantaraitilta avautuvaa, kaikille kaupunkilaisille kuuluvaa, merkittävää merimaisemaa Itä-Helsingin saaristoon.

Lisäksi tontti, jolle koulutuskeskusta on suunniteltu, on osa ensimmäisen arvoluokan lepakkoaluetta. Kohteen lajeja ovat pohjanlepakko, vesisiippa sekä viiksisiippa tai isoviiksisiippa. Nämä kaikki ovat EU:n luontodirektiivin liitteen IV lajeja. Suunnittelussa tulee turvata lepakoiden elinolot saalistusalueineen. Siksi suunnitelmasta nykyisessä muodossa on luovuttava.

Koulutuskeskus on mahdollista sijoittaa samalle tontille majoitustilojen kanssa. Tällöin on kuitenkin kaavamerkinnöin huolehdittava, että vastapäätä sijaitsevan ranta-alueen arvokas kasvillisuus ja puusto säilyvät.

Helsingissä 9.5.2016