Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Lin­na­vuo­ren­puis­ton asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vion­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Linnavuorenpuiston keto on yksi Helsingin arvokedoista. Se tulee osoittaa kaavassa suojelevilla merkinnöillä. Viljelypalstojen ja arvokkaan niityn väliin on jätettävä riittävä suojavyöhyke. Suunnitelmaa toteutettaessa arvoniityn asemaa voitaisiin parantaa esimerkiksi ympäröimällä keto riukuaidalla. Ratkaisu olisi myös maisemallisesti toimiva ja suojaisi ketoa uuden puistokäytävän mukanaan tuomilta haittavaikutuksilta.

                                                                                                                  4.3.2016

ASIA: Mielipide Linnavuoren siirtolapuutarhan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa.

Suunnittelualueesta yleensä

Alueen keski- ja pohjoisosa sopivat luonteensa puolesta melko hyvin kaavailtuun käyttöön.

Alue rajautuu etelässä erääseen Helsingin tärkeimmistä lehtipuuvaltaisten lehto- ja luhtametsien keskittymistä. Arvokas alue alkaa etelässä Vartiokylänlahden pohjukasta ja jatkuu pohjoiskoillisessa Mustavuoren suojelualueelle asti. Sen alueella on mm. runsaasti METSO I, II ja III-luokan lehtoja, useita luonnonsuojelulain 29 § jalopuumetsän kriteerit täyttäviä vaahteravaltaisia metsiköitä sekä joitakin metsäluhtakuvioita. Luontoalue täyttää maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit (http://www.uudenmaanliitto.fi/files/6297/Luonnonymparistojen_arvottamisen_kriteeristo_Uudellemaalle_E119.pdf). Osa-alueesta sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015-2024 (Varjakanpuisto).

Edellä kuvatulla luontoalueella on säilynyt myös edustavaa lehto- ja luhtakasvillisuutta ja lisäksi sen poikki virtaa puro. Nämä tekijät sekä Varjakanpuiston alueella äskettäin toteutetut ylimitoitetut tulvansuojelutoimenpiteet tekevät alueesta ilmeisen herkän haitallisten vieraslajien levittäytymiselle. Ongelmaa pahentaa Tankovainion jo hyväksytyn asemakaavan lähivuosina tapahtuva toteuttaminen.

Kaava-alueen eteläosan nuoret lehtometsät ovat selkeä osa yllä luonnehdittua arvokasta aluekokonaisuutta. Lisäksi ne toimivat Varjakanpuiston luhta- ja lehtoalueiden suojavyöhykkeenä.

Suunnittelualueella sijaitsee lisäksi Linnavuoren perinneketo, joka on osoitettu arvoniityksi myös Puotilan, Vartioharjun ja Fallpakan aluesuuunnitelmassa sekä saman alueen luonnonhoidon toteutussuunnitelmassa. Kohteen luontotiedot puuttuvat Helsingin luontotietojärjestelmän yleisöversiosta (tilanne 28.2.2016).

Reunaehtoja alueen hyvälle kaavoitukselle

Siirtolapuutarha-alue tulee rajata siten, että se rajoittuu vain nykyisille avoimille ja puoliavoimille alueille. Tämä mahdollistaa hankkeen asiallisen toteuttamisen.

Kaava-alueen metsäinen eteläosa tulee jättää siirtolapuutarhakaavailujen ulkopuolelle ja kaavoittaa joko lähivirkistysalueeksi tai VL/luo-kohteeksi Huomio koskee Linnavuorentien itäpuolisia lehtometsiä. Osassa reunametsistä saattaa olla tehdyistä harvennuksista huolimatta sen verran luontoarvoja (monipuolista lehtipuustoa, runsaammin luontaisesti kehittyneitä puumaisia vaahteroita jne), että niiden huomiointi suojelevilla kaavamerkinnöillä (esim. luo-merkintä) olisi perusteltua.

Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa esitetään suojeltavaa aluetta Varjakanpuistoon. Suojeltavan alueen tarkka rajaus on kuitenkin tarkoitus arvioida vasta myöhemmin. Riittävä suojavyöhyke siirtolapuutarhan ja Varjakanpuiston välissä auttaa aikanaan myös suojelun asiallisessa toteuttamisessa sekä suojaa arvokkaimpia luontoalueita vieraslajien leviämiseltä.

Siirtolapuutarha-alueen asemakaavamääräyksillä sekä muilla kaupungin käytössä olevilla toimilla tulee varmistaa se, että tulevan siirtolapuutarhan alueella ei kasvateta sellaisia vieraslajeja, jotka todetusti aiheuttavat haittaa levitessään luonnonympäristöihin (purot, lehdot, ranta-alueet).

Linnavuorenpuiston keto on yksi Helsingin arvokedoista. Se tulee osoittaa kaavassa suojelevilla merkinnöillä. Viljelypalstojen ja arvokkaan niityn väliin on jätettävä riittävä suojavyöhyke. Suunnitelmaa toteutettaessa arvoniityn asemaa voitaisiin parantaa esimerkiksi ympäröimällä keto riukuaidalla. Ratkaisu olisi myös maisemallisesti toimiva ja suojaisi ketoa uuden puistokäytävän mukanaan tuomilta haittavaikutuksilta.

Jarmo Nieminen                    Marja Rintala

Puheenjohtaja                      Järjestösihteeri