Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen ja Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Uudenmaan piirin lausunto Vartiosaaren osay­leis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Vartiosaaressa on keskeistä valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriarvojen ja luonnon linkittyminen toisiinsa. Museovirasto on kiteyttänyt asian hyvin esityksessään Vartiosaaren suojelemiseksi.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin lausunto Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta

HEL2011-007765 T 10 03 02 00

Vartiosaaressa on keskeistä valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriarvojen ja luonnon linkittyminen toisiinsa. Museovirasto on kiteyttänyt asian hyvin esityksessään Vartiosaaren suojelemiseksi.

Maakuntakaavassa Vartiosaari on aluevarauksen osalta ns. valkoista aluetta. Lisäksi se

on osoitettu kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta valtakunnallisesti merkittävän alueen ominaisuusmerkintärasterilla.

Maakuntakaavan takia saareen ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaan mahdollista kaavoittaa maakunnallisesti merkittävää määrä rakentamista. Tästäkään syystä saarelle ei ole perusteltua sijoittaa maakunnallisesti merkittävää määrää rakentamista. Vartiosaareen suunniteltu rakentaminen olisi massiivista ja ylittäisi selvästi paikallisen tason. Siten kyse on maakunnallisesti merkittävästä hankkeesta. Vartiosaareen suunniteltu osayleiskaava on selkeässä ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Tämä on todettu myös Uudenmaan ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamassa lausunnossa.

Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet puoltavat Vartiosaareen toisenlaista ratkaisua kuin on suunniteltu. Raideliikenneverkostoa laajennettaessa on otettava huomioon ympäröivä alueidenkäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman erityispiirteet. Massiivinen rakentaminen kulttuurinsa ja luontonsa puolesta merkittävään Vartiosaareen ei ole perusteltua.

Helsingin seutuun liittyy valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa myös seuraava ohje: ”Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus.” Tämän tavoitteen arvioimisessa on merkittävää ottaa huomioon, että keskeisten vihersormien merkitys kasvaa tulevaisuudessa, kun pääkaupunkiseudulle tulee lisää asukkaita. Keskeinen viheralueverkosto on turvattava. Maankäyttöä Helsingissä jo rakennetuilla alueilla on puolestaan tehostettava.

Vartiosaari on osa keskeistä vihersormea ja metsäverkostoa. Luontokokonaisuuksien pirstominen taas on uhka luonnon monimuotoisuudelle. Kaupungin omassa luontotietojärjestelmässä kuvataan hyvin lepakoiden liikkumista Vartiosaaren ja Vartiokylänlahden muiden lepakkoalueiden välillä. Myös lintujen kannalta on helppo hahmottaa laajan viherkokonaisuuden merkitys. Kun lintulajien uhanalaisuus kasvaa, asia on otettava vakavasti.

Vartiosaareen liittyvää kaavoituskokonaisuutta arvioitiin kriittisesti ja hyvin Uudenmaan liiton taholla laaditussa lausuntoehdotuksessa Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta. Uudenmaan liitto päätyi lopulta toisenlaiseen lausuntoon, jota on silti perusteltua pitää kriittisenä.

Kiinnitämme lopuksi huomiota Helsingin kaupunginhallituksen päätökseen, joka koski lausuntoa Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Vartiosaareen liittyviä merkittäviä arvoja otettiin päätöksessä hyvin huomioon.

Vartiosaaressa luonto ja maisema ovat olennaisia tekijöitä myös valtakunnallisten kulttuuriarvojen kannalta. Jos luonto pirstotaan, menetetään myös kulttuuriarvot. Näin ei saa käydä. Vartiosaarta on kehitettävä luonnon ja kulttuurin varaan perustuvana kokonaisuutena. Tämä edellyttää nykyisensisältöisen kaavaprosessiin keskeyttämistä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tukee voimakkaasti Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämistä ja lisäämistä, kunhan se toteutetaan kestävällä ja harkitulla tavalla. Saaren tavoitettavuuden kannalta ensisijaista on selvittää ja toteuttaa veneliikenteen kehittämisen vaatimat toimenpiteet ja rahoitus.

Viittaamme lausuntomme tueksi seuraaviin liitteisiin:

1) Museoviraston verkkosivuilla taustoitetaan suojeluesitystä: http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/tiedotearkisto?Article=6103

2) Uudenmaan liiton verkkosivujen avulla voi tarkastella ehdotusta lausunnoksi Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta: http://www.uudenmaanliitto.fi/dynastia32/kokous/2015782-4.HTM

3) Viittaamme lisäksi Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyvään kaupunginhallituksen päätöstiedotteeseen: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2015/Kanslia_2015-03-30_Khs_13_Pt/index.html

Helsingissä 27.1.2016

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Antti Halkka                               Marja Rintala

Varapuheenjohtaja                       Järjestösihteeri

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen                            Tapani Veistola

Puheenjohtaja                             Luonnonsuojeluasiantuntija