Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Helsingin kaupungin antamaan vastineeseen Meri-Rastilan osayleiskaavaan

Vastaselitys Helsingin kaupungin antamaan vastineeseen Meri-Rastilan osayleiskaavaan

Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle

Vastaselitys Helsingin kaupungin antamaan vastineeseen Meri-Rastilan osayleiskaavaan
Diaarin:o 1198/1/15 03.09.2015

Helsingin kaupunki on antanut vastineen Helsyn vaatimuksista Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen 15/0213/5 ja Helsingin kaupunginvaltuuston Meri-Rastilan osayleiskaavaa koskevan päätöksen kumoamisesta.

Kiinnitämme huomiota siihen, ettei Helsingin kaupunki ole vastineessaan millään tavalla kommentoinut Helsyn valituksessa esiin tuotua ristiriitaa Meri-Rastilan osayleiskaavan ja päätöshetkellä voimassa olleen maakuntakaavan välillä. Viittaamme 17.4.2015 päivättyyn valitukseemme ja toteamme, että ristiriita on olemassa.

Viittaamme myös valitukseen oheistamaamme asiantuntijalausuntoon (Liite 2), jonka mukaan alueella, jonne kaupunginvaltuuston hyväksymä osayleiskaava sallii rakentamisen, on huomattavia luonnonarvoja. Toteamme, että Helsingin kaupunki on ollut tietoinen näistä arvoista, sillä vuorovaikutusraportin sivulla 62 todetaan: ”Metsäalueen kiistattomista monimuotoisuusarvoista on ollut hyvä kuva jo ennen vuonna 2012 ympäristökeskuksen METSO-kriteerein tehtyä selvitystä ja vuonna 2011 tehtyä kääpäselvitystä.” Tietoisuuden ja selvitysten kautta syntyneen tarkemman kokonaiskuvan olisi pitänyt johtaa kaavaratkaisusta luopumiseen.

Helsingin hallinto-oikeuden päätös hylätä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaa koskeva valitus on siis kumottava. Lisäksi vaadimme, että valituksen kohteena ollut Helsingin kaupunginvaltuuston Meri-Rastilan länsirannan alueen osayleiskaavaa koskeva päätös kumotaan päätöshetkellä voimassa olleen maakuntakaavan vastaisena.

Helsinki 10.09.2015