Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kruu­nu­vuo­ren­ran­nan jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­den ase­ma­kaa­vaeh­do­tus

16.01.2015 Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys on tarkoitus toteuttaa siltana. Laaditussa konsulttiselvityksessä Ympäristötutkimus Yrjölän suosituksina on, että silta linjataan esitettyä kauemmas etelään luodoilta, melua aiheuttavat työvaiheet lähellä luotoja tehdään pesimäkauden ulkopuolella, siltavaihtoehtona on kansisilta, sillan alitus sijoitetaan lähemmäs Kruunuvuorta sekä että sillalla vältetään kirkkaita valoja.

Asia: Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavaehdotus

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys on tarkoitus toteuttaa siltana. Laaditussa konsulttiselvityksessä Ympäristötutkimus Yrjölän suosituksina on, että silta linjataan esitettyä kauemmas etelään luodoilta, melua aiheuttavat työvaiheet lähellä luotoja tehdään pesimäkauden ulkopuolella, siltavaihtoehtona on kansisilta, sillan alitus sijoitetaan lähemmäs Kruunuvuorta sekä että sillalla vältetään kirkkaita valoja.

Silta on kuitenkin esityksen mukaan tarkoitus rakentaa vinoköysisiltana ja linjata ehdotuksesta poiketen kahden kansallisesti tärkeän FINIBA-saaren välistä. Saaren pesimälinnustoon kuuluu naurulokki- ja tiirayhdyskunta ja uhanalainen selkälokki.

Ei ole todennäköistä, että lajisto säilyy.

Esitämme, että kaava palautetaan valmisteluun ja silta toteutetaan suositusten mukaisena.

Lintuluodoista syntyneessä keskustelussa on ehdotettu keinosaarten rakentamista kompensoimaan rakentamisen aiheuttamia vaurioita. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää ensisijaisena sillan linjauksen muuttamista. Jos näin ei kuitenkaan tehdä, tulee keinoluodot rakentaa ennen sillan rakentamiseen ryhtymistä ja varmistaa, että linnut hyväksyvät ne pesimäpaikakseen. Sillan rakentaminen selän keskivaiheilla on lisäsi ajoitettava täysin lintujen pesimäkauden (1.3.–30.9.) ulkopuolelle.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Jarmo Nieminen                 Marja Rintala

Puheenjohtaja                   järjestösihteeri