Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Eläintarhan alueen maankäytön periaatteista

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä oleviin alustaviin kaavoitussuunnitelmiin ja lausuu hankkeesta seuraavaa. 

Yleistä eläintarhan alueesta

Eläintarhan alue on koko Helsingille merkittävä alue, jossa Töölönlahden viheralue jatkuu kaupungin pohjoiseen kohti keskuspuistoa. Eläintarhan alueen kokonaisuus, johon kuuluu metsäisen selänteen lisäksi myös mm. Helsinginkadun kulman purolaakso, on tällä hetkellä erittäin  toimiva ja arvostettu.

Kaava-alueen merkittävimmät arvot liittyvät viherympäristöön, virkistykseen, maiseman kauneusarvoihin ja kulttuurihistoriaan. Alueen luonnonympäristöä vaalimalla voidaan samalla tukea Olympiastadionin seudun kulttuuriarvojen säilyttämistä. 

Eläintarhan alue on yleiskaavassa yleistä virkistysaluetta

Kaava-aineistoissa mainitaan se, että osalla alueista ”käyttötarkoitus voidaan muuttaa esimerkiksi urheilun tai palveluiden alueiksi”. Yhdistyksen mielestä alueen kaava ei mahdollista varsinaisia merkittäviä muutoksia kaava-alueen metsäisemmässä keski- ja itäosassa.

Helsy muistuttaa siitä, että alue on nykyisessä, vielä useita vuosia voimassa olevassa yleiskaavassa yleistä virkistysaluetta, jonka keski- ja itäosa on lisäksi osoitettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Nämä yleiskaavalliset reunaehdot on syytä huomioida kaikessa suunnittelussa.

Viherkaista keskustasta Keskuspuistoon

Alue toimii monille etelästä lähestyville porttina varsinaiseen Keskuspuistoon. On keskeistä turvata Helsingin keskustan tuntumasta alkava laaja virkistysyhteys nykyisen laajuisena ja levyisenä, yhtenäisenä ja säilyttää alueen luonnonmukaisuus vähintään nykyisellä tasolla. Lisäksi voisi tutkia, olisiko viherkaistaa mahdollista vahvistaa joillakin uusilla ratkaisuilla, kuten Helsinginkadun tunneliratkaisuna.

Esteettinen ja monimuotoinen puistometsä ympäristökasvatukseen

Eläintarhan alueen keski- ja itäosalla on huomattavaa ympäristökasvatuksellista merkitystä luonnonmukaisena puistometsänä, jossa voi ihastella mm. vanhoja puita, keloja sekä harkitusti maastoon jätettyä maalahopuuta. Alueen yleisilme on esteettisesti korkeatasoinen, mutta
samalla biologisesti rikas. 

Reuna-alueiden lehdot

Lisäarvoa alueelle tuovat reuna-alueiden lehdot, joista uimastadionin itäpuolinen rinnelehto täyttänee myös luonnonsuojelulain 29 § mukaisen jalopuumetsän kriteerit (rinnelehdossa yli 30 luontaisesti kehittynyttä puumaista vaahteraa).

Helsinginkadun kulman Purolaakso

Suunnittelualueella sijaitseva Helsinginkadun kulma on laajahko purolaaksoon rajautuva viheralue, ja siellä maankäytön muutos voi keskittyvä lähinnä luonnonmukaisuuden lisäämiseen. Purolaakson  alue on keskeinen osa Töölönlahden suunnasta koilliseen suuntautuvaa näkymää ja yhtenäinen vihernäkymä on osa myös Töölönlahden sekä Linnanmäelle ja Pasilaan suuntaavan viherreitin virkistysarvoja. Alueella on muun muassa vaateliasta linnustoa (satakieli, kultarinta).

Tämän alueen muu kuin puiston luonnonmukaistamista tukeva muutos olisi merkittävää viheralueiden vähentämistä kantakaupungissa. Esitämme tutkittavaksi, olisiko löydettävissä ratkaisuja, joilla purolaakson luonnonmukaisuutta ja kaupunkikuvallista roolia osana virkistysaluetta voidaan vahvistaa.

Mäntymäki

Mäntymäen luontaiset alueet on säilytettävä osana toimivaa kaupunkikokonaisuutta. Jo ennestään kapean metsäisen kaistan turvaaminen edes nykyisenlaisena on tarpeen, jotta virkistysyhteys palvelisi tulevaisuudessakin riittävästi kasvavan kaupungin keskustan asukkaita. Myös täällä maisema on osa Töölönlahden näkymää eikä kestä muutoksia.

Helsingissä 28.3.2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen          Johanna Kare-Haavisto
Puheenjohtaja            Järjestösihteeri