Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Pisararadan kaa­va­luon­nok­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry. (Helsy) kiinnittää Pisararadan kaavaluonnoksessa huomiota seuraaviin ratkaisuihin:

Kaavaluonnoksessa mainitaan, että ”Ratasuunnitelmavaiheen meluselvitystä ja meluntorjuntasuunnitelmaa ei ole vielä tehty.” Tähän on syytä panostaa merkittävästi, kyse on hyvin tiiviisti asutusta alueesta. Alueella ei ole luonnontilaisen kaltaisia viheralueita, mutta Alppipuisto on tärkeä virkistysalue tuhansille kaupunkilaisille, joten sen melusuojauksesta on huolehdittava hyvin.

Eläintarhan metsärinne ja Töölönlahti ovat linnustollisesti sekä virkistyksellisesti arvokkaita alueita. On pidettävä huolta, että tälle alueelle ei aiheudu haittaa rakentamisvaiheessa eikä rakentamisen jälkeen. Meluntorjunnasta on huolehdittava myös näillä alueilla. Lisäksi tulisi huomioida, että geologisesti ja geomorfologisesti arvokkaita kohteita (kuten Eläintarhan eteläpuoli ja Alppipuiston alue) ei tule heikentää Pisararadan perustamistöissä.

Pisararadan sisäänkäynnit on suunniteltava niin, että kulttuurisesti arvokkaita kohteita (kuten Eläintarha ja Alppila) ei heikennetä ja että ne sulautuvat maisemaan. Ilmanvaihtokanavien haitat on minimoitava ja niiden sijainti on suunniteltava niin, etteivät ne haittaa maanpäällistä eloa. Mahdolliset haitat kävelylle ja pyöräilylle on myös korvattava. Menetyt pyöräreitit (esimerkiksi Pasilan eteläpuoli ja Alppipuisto) tulee korvata vähintään yhtä hyvillä ja käytännöllisillä ratkaisuilla.

Kaavaluonnoksessa jäi epäselväksi, mitä seuraavalla tarkoitetaan: ”Alppipuiston ja Eläintarhan alueille laaditaan radan rakentamisessa vaurioituville alueille suunnitelmat alueiden uudelleen rakentamiseksi niiden arvon mukaisella tavalla”. Tekstissä tulisi määritellä mitä nämä ”arvon mukaiset tavat” ovat ja minkälaista ”uudelleen rakentamista” niille on suunniteltu. Rakentamisessa on ylipäätään pyrittävä siihen, että nämä tärkeät alueet eivät heikkene.

Helsingissä 29.11.2013

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puolesta,

Jarmo Nieminen Johanna Kare-Haavisto

Puheenjohtaja Järjestösihteeri