Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kirkkonummen met­sä­stra­te­gia­luon­nok­ses­ta

Kettukorven alue on aktiivisessa virkistyskäytössä. Sen rakentaminen lisäisi virkistyskäyttöpaineita entisestään läheisillä luonnoltaan arvokkailla alueilla. Kuva: KYY

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Uudenmaan piiri lausuivat 19.1.2024 yhdessä Kirkkonummen metsästrategianluonnoksesta (tummennukset tätä lyhennelmää varten) mm:

Metsästrategialla on päivitystarvetta, koska nykyisen metsästrategian valmistumisen (vuonna 2005) jälkeen: Tieto on lisääntynyt monimuotoisten ja vanhojen metsien merkityksestä… ja Suomi ja Kirkkonummen kunta ovat tehneet sitoumuksia monimuotoisten ja vanhojen metsien suojelemiseksi ja ilmastonumuutokseen hillitsemiseksi…

Luonnos metsästrategian päivityksestä ei korjaisi kunnan toimintatapoja vastaamaan näihin muutoksiin… 

Uusi luonnos edustaa 1950-luvun suhdetta metsiin, siinä esitetyt metsien talouskäyttöä korostavat kirjaukset tähtäävät menneen maailman avohakkuu-metsätalouteen. Loppupäätelmä on karmeudessaan rehellinen ja kertoo mihin strategialla luonnoksen mukaan pyritään: ”Ilmastolliset, ekologiset ja sosiaaliset arvoperiaatteet eivat saa kohtuuttomasti rajoittaa ja/tai rasittaa metsien taloudellista kayttöä.”

Kuten metsätrategian kuntalaistilaisuudessa 10.1.2024 todettiin usean paikalla olleen suulla, tällainen metsästrategia aiheuttaisi suuren mainehaitan Kirkkonummen luontokuntaimagolle liite1. Strategian toteuttamisesta seuraavista heikennyksistä kuntalaisten terveyteen ja viihtyvyyteen sekä kunnan vetovoimaan aiheutuisi kuntatalouteen kuluja, jotka olisivat moninkertaiset verrattuna puun myynnistä saatavissa oleviin nettotuloihin…

Metsästrategialuonnos ja kuulemisprosessi on lähes kaikkien kuntastrategian keskeisten tekijöiden vastainen: ”Kuntastrategian onnistuneelle toteutukselle keskeiset tekijat ovat: Luonnonlaheisyys on lumovoimatekijamme, tasapainotamme taloutta, johdamme tiedolla seka se, etta osallistamme kuntalaisia ja vahvistamme kunnan avointa ja oikea-aikaista viestintaa.” Metsästrategian luonnoksen mukainen toiminta vähentäisi luonnonläheisyyttä (ks. 4) ja luonnon lumovoimaa (ks. 5), todennäköisesti heikentäisi taloutta (ks. 9), eikä pohjautuisi parhaaseen olemassa olevaan tietoon luontokadosta (ks. 7) ja ilmastonmuutoksesta (ks. 8). Kuntalaisten osallistamista sentään yritettiin, mutta kyselyn tulokset eivät ole vaikuttaneet strategialuonnoksen kokonaisuuteen (ks. 4)…

Metsästrategiasta tulee poistaa puutavaran saantiin liittyvät päämäärät

Metsästrategian päämäärinä tulee olla

I. Ilmastotyö ja toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen
II. Luontoarvot, niiden säilyttäminen ja luonnonläheisyys
III. Kestävä kehitys, kestävyysajattelu ja hyvinvoinnin turvaaminen

Puutavaran saantiin liittyvät päämäärät tulee poistaa näille tärkeimmille päämäärille vahingollisina. Metsästrategian tavoitteista tulee poistaa puuntuotanto mittareineen. “Metsien hoidon, käytön ja hallinnon talous” tulee supistaa niin pieneksi, ettei se tarvitse omaa “Tavoitetta” eikä mittareita. Loppulauseeksi: Metsien käsittelyä ohjaavat ilmastolliset, ekologiset ja sosiaaliset arvoperiaatteet…

Jo kuntalain 1 §:n mukaan kuntien on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja toimittava ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Liikkumaan houkuttelevat monimuotoiset virkistys- ja suojelumetsät kuuluvat hyvinvointia lisääviin asioihin. Metsästrategialuonnoksessa on täysin sivuutettu virkistysmetsien monimuotoisuuden merkitys ihmisten terveydelle. Metsien terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on arvostettava metsästrategiassa…

Metsästrategian tulee varmistaa näiden hyvinvointia parhaiten tarjoavien metsien säilyminen ja kunnan kaikkien metsien kehittyminen virkistävimmilleen (samalla lisääntyvät hiiivarastot ja luonnon monimuotoisuus). Virkistävät lähimetsät kaikille lisäävät asukkaiden terveyttä ja tuovat kunnalle taloudellistakin hyötyä…

Puiden kuoleminen on ainoa tie luonnon monimuotoisuudelle arvokkaan lahopuun syntyyn. Puiden kuoleminen on osa normaalia metsien dynamiikkaa, jota ilman metsä ei eläisi. Jos ajaisimme metsiemme monimuotoisuuden alas esimerkiksi riisumalla ne lahopuusta, aiheuttaisimme niiden toimintakyvylle vähintään yhtä vakavia ongelmia kuin ilmastonmuutos. Kun metsä on monimuotoinen esimerkiksi maaperän eliöstöltään, hyönteis- ja sienilajistoltaan sekä puulajistoltaan, se kestää paremmin niin äkillisiä tuhoja kuin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia pidemmän ajan muutoksia. Tämä monimuotoisuus vaatii sitä, että metsissä on elävien puiden lisäksi myös jatkumo kuolleita ja jo eriasteisesti lahonneita puita (Melin ym. 2022)…

[Kirkkonummen] SECAP-toimintasuunnitelmassa 2020–2030 on yhtenä ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteenä kunnan omistamien metsien hiilivaraston ylläpito ja vahvistaminen.Metsästrategian luonnoksessa ehdotettujen toimenpiteiden seuraukset olisivat metsien hiilivarastoja heikentäviä, vaikka yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.08.2023 muuta väittääkin…

Virkistykseen käytettävien, luonnon monimuotoisuutta tukevien sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista edistävien metsien tuottamaa rahallista arvoa on vaikea mitata suoraan. Metsien tarjoaman virkistyspalvelun itsestäänselvyydestä kertoo paljon, että kunnan palveluverkkokyselyssä / palveluverkon suunnittelussa ei metsiä edes nähdä; ilmeisesti koska niistä ei ole kuluja. Kuitenkin kunnan omistamat metsät ovat useimmille asukkaille katujen ohella eniten käytetty palvelu. Metsät tuleekin nähdä ennen kaikkea kuntalaisten hyvinvointipalveluna kuten urheilukentät ja uimahalli, vain paljon helpommin saavutettavana ja paljon useammin käytettynä…

Metsästrategialuonnoksessa on korostettu hakkuutulojen hankkimista, mikä hävittäisi suuren osan virkistys-, monimuotoisuus- ja hiilensidontapotentiaalista. Lisäksi hakkuutulot eivät olisi mahdollisia ilman uutta työntekijää, jonka palkkaan ne tuskin edes riittäisivät. Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.05.2023: ”Metsästrategian onnistunut toteuttaminen edellyttää kunnallistekniikkapalveluissa metsiin liittyvän osaamisen lisäämistä sekä riittävien määrarahojen varaamista osaamisen varmistamiseksi.”…

Millainen metsästrategian tulisi olla

Metsästrategian ytimen tulisi olla pääpiirteissään seuraava: ”Metsät ovat kuntalaisten hyvinvointipalvelu. Metsäluonnon monimuotoisuus on kaiken hoidon tavoitteena. Metsät saavat kasvaa eri-ikäisinä ja -kokoisina ilman hoidon ohjaavaa vaikutusta. Samalla niiden monimuotoisuus ja hiilivarasto kasvavat. Huonokuntoisia puita kaadetaan reuna-alueilta ja ulkoilureittien varsilta silloin, kun se on turvallisuuden kannalta tarpeen. Turvallisuushakkuiden toteuttamisen käytäntöjä jatketaan kuten tähänkin asti.

Kunnan metsäluonnon hallinnoinnista päättävät ympäristöyksikkö ja liikuntapalvelut yhteistyössä. Tarvittaessa pyydetään konsulttia tunnistamaan kasvatusmetsät, joissa on hoidon tarvetta monimuotoisuuden, hiilivaraston ja virkistyksen tarpeiden takia, sekä tekemään tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia. Yhdyskuntalautakunta päättää tarvittaessa töiden teknisestä ohjauksesta ja toteutuksesta.

Metsistä voidaan hankkia tuloja Metso-suojelu-, hiilenvarastointi- tai muilla vastaavilla korvauksilla, joissa ei kajota luontoon.”

Strategia ja sen liitteet muodostavat kokonaisuuden samalla lailla kuin kaavat ja niiden liitteet ja niistä on päätettävä samanaikaisesti. Arvometsät (466 ha, joihin eivät kuulu nykyiset suojelualueet) esittelevä kartta on hyväksyttävä kunnanvaltuustossa osana metsästrategiaa. Vähintään on päätettävä prosessista, jolla arvometsät varmuudella merkitään julkisille kartoille ja säilytetään pysyvästi. Arvometsille on soveltuvin osin järkevää hakea Metso-suojelua…

Metsästrategia on valmisteltava uudelleen ja siitä on järjestettävä uusi kuuleminen

Odotamme, että kaikki metsäsuunnitelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet käsitellään normaalin kuntademokratian mukaisesti perustellen, mikäli niissä esitettyjä muutoksia ei aiota toteuttaa. Kaiken esitetyn johdosta metsästrategia on valmisteltava uudelleen ja siitä on järjestettävä uusi kuuleminen.

Linkkejä tutkimuksiin

Linkit muille metsästrategiaan liittyville sivuille