Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vireillepano Hyvinkään Kytäjä-Usmin Natura-alueen hakkuiden kes­keyt­tä­mi­sek­si

Avohakattavaksi suunniteltua boraalista luonnonmetsää Kytäjä-Usmin Natura-alueella . (Kuva: Olli Manninen)

VIREILLEPANO 2.6.2021

Uudenmaan ELY-keskus

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Luonnonsuojelulain 57§ mukainen vireillepano Uudenmaan ELY-keskukselle Hyvinkään Kytäjä-Usmin metsäalueen Natura-alueen metsänhakkuiden keskeyttämiseksi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n tietoon on tullut, että Kytäjä-Usmin Natura-alueen läheisyydessä on käynnissä hakkuut (maastohavainto 26.5.2021). Metsänkäyttöilmoitusten mukaan hakkuita on suunniteltu myös Natura-alueelle. Useat hakkuisiin suunnitellut kuviot täyttävät SLL UP:n saamien maastotietojen mukaan suojeltavien luontotyyppien kriteerit (boreaalista luonnonmetsää, korpia).

ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan (sähköposti, I. Kämäri 1.6.2021) useita näistä kuvioista ei ole tunnistettu ELY-keskuksen luontotiedoissa suojeltaviksi luontotyypeiksi. Toimitamme tämän vireillepanon liitteenä karttoja ja muistion, joissa osoitetaan alueet, joilla suunnitellut hakkuut vaarantavat Natura-alueen suojelun perusteena olevia luontotyyppejä. Luontojärjestöjen keräämät maastotiedot ovat tuoreita, vuodelta 2021. Saamamme sähköpostin mukaan ELY:n maastotiedot ovat vuosilta 2016-2019. Jopa viisi vuotta vanhat tiedot ovat voineet vanhentua mm. lahopuun muodostumisen ja metsän rakennepiirteiden muutosten myötä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 2020:3 Oulujärven saarten Natura-alueiden hakkuista KHO totesi, että hakkuille ei olisi tullut myöntää lupaa, koska riittävää Natura-arviota ei ollut tehty. (https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1579161739031.html)

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Natura-arviointia koskevan velvollisuuden edellytyksenä ei ollut, että toimenpiteet kohdistuisivat Natura-alueen suojelun perusteena olevan ensisijaisesti suojellun luontotyypin boreaaliset luonnonmetsät alueelle. Natura-arvioinnin tarveharkinnan kannalta merkitystä oli hakkuiden kohdentumisen lisäksi hakkuiden laajuudella sekä myös luontotyypin edustavuudella, hakkuiden etäisyydellä luontotyypistä ja hakkuiden toteuttamistavalla. Nämä tiedot eivät olleet käyneet kaikilta osin ilmi metsänkäyttöilmoituksista.

Asianmukainen arviointi ja sitä varten tarvittavien tietojen kokoaminen tapahtuu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa arviointimenettelyssä. Kun olemassa olevien tietojen perusteella ei ollut voitu sulkea pois sitä, että metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi tullut luonnonsuojelulain 65 a §:n mukaisesti kieltää hakkuut, kunnes Natura-arviointi on suoritettu.

Pyydämme LSL 57 § mukaisella vireillepanolla ELY-keskusta keskeyttämään hakkuut, korjaamaan puutteelliset luontotiedot alueella ja varmistamaan, että mahdolliset tulevat hakkuut perustuvat riittävään Natura-arviointiin eivätkä vaaranna suojeltavia luontotyyppejä.

Yhteystiedot: Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja, p. 045 144 0088, lauri.kajander (at) sll.fi

Helsingissä 2.6.2021

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja

Liitteet.

– ELY-keskukselle on toimitettu myös lajitietoa ja valokuvia alueelta sähköpostitse 31.5.2021