Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

SLL Lapin piiri: Lapin liitto rajaa kan­sa­lais­jär­jes­tö­jä ulos OECD:n kai­vos­han­ke­kuu­le­mi­ses­ta – Lapin maankäytön eri­tyis­ky­sy­myk­set ratkaistava!

Tiedote 18.3.2024  Lappi

Julkaisuvapaa

Tiedote hyväksytty Lapin piirin kevätkokouksessa 16.3.2024

 

SLL Lapin piiri: Lapin liitto rajaa kansalaisjärjestöjä ulos OECD:n kaivoshankekuulemisesta

Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Lapin piiri ihmettelee Lapin liiton tapaa rajata kansalaisjärjestöjen osallistumista OECD:n kaivoshankekuulemisesta. OECD vierailee parhaillaan Lapissa kuullakseen eri intressiryhmien ja kansalaisjärjestöjen edustajia kaivannaisalaan liittyvistä teemoista. Vierailu liittyy osaltaan myös EU:n mineraalistrategiaan ja kriittisiä raaka-aineita koskeviin säädöksiin, joiden avulla hankkeiden luvitusta pyritään nopeuttamaan.

Sodankylän tilaisuuteen oli kutsuttu yksi SLL:n aktiivi. Paliskuntain yhdistystä ei ollut kutsuttu lainkaan, ennen kuin yhdistys lähestyi itse Lapin Liittoa. Sidosryhmät eivät saaneet itse valita edustajaansa, vaan kutsut oli lähetetty henkilökohtaisesti Lapin Liiton valitsemille henkilöille. Kaivoshankekuulemisen järjestelyjen voidaan katsoa rikkovan Århusin sopimusta. Englanninkieliseen tilaisuuteen ei ole järjestetty  tulkkausta. Myös tämän voidaan katsoa rajaavan osallistumista ja kuulluksi tulemisen mahdollisuutta.

Lapin liiton Mining Hub -hanke, joka vierailua isännöi, pyrkii edistämään kaivosteollisuutta pohjoisessa. Kaivoshankekuulemisen kutsumenettely herättää kysymyksiä, pyrkiikö Lapin liitto ohjelmallaan ja osallistujarajoituksillaan tukemaan kaivosmyönteistä näkemystä, joka ei huomioi nykyisten kaivosten ympäristöhaittoja eikä sosiaalisen hyväksynnän puutetta.

 

SLL Lapin piiri on huolissaan nykyisestä kehityssuunnasta

SLL Lapin piiri on huolissaan nykyisestä kehityssuunnasta. Kaivosyhtiöt tunkeutuvat jo nyt etsimään malmeja alueilta, joilla kunta vastustaa kaivoshankkeita eikä kaivannaistoiminnoilla ole sosiaalista toimilupaa. Vastoin eduskunnan talousvaliokunnan esitystä nykyinen kaivoslaki ei vaadi Kanadan mallin mukaista intressivertailujen tekemistä. Kaivannaisjäte- ja vesipuitedirektiivi ovat yhä vain puutteellisesti toimeenpannut. Kaivosten haittakorvaukset elinkeinoille ja muille asianosaisille ovat minimaaliset.

Lapin piirin toiminnanjohtaja Mika Flöjt toteaa: ”Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes luvittaa myös varauksia alueille, joiden maanomistus on historiallisesti kyseenalaistettu Lapinkylien ja Saamelaiskäräjien toimesta. Tätä perustavanlaatuista kysymystä, jolla on suora vaikutus maankäyttöön, kuulemisiin, päätösvaltaan, haittakorvauksiin, rojalteihin ja ympäristön suojelemiseen, ei ole vieläkään ratkaistu. Kysymyksen merkitys korostuu entisestään, jos EU-Kanada-investointisopimus (CETA) astuu voimaan ja Suomi ratifioi ILO 169 -sopimuksen sekä toimeenpanee KP-sopimuksen.”

Pyrkimys kaivannaistoimintojen luvitusten nopeuttamiseen ei ole YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen, vaan askel kohti köyhtyvää ja saastuvaa luontoa. Rajatulla kuulemisellaan Lapin liitto vaikuttaa rajaavan ympäristön puolesta pidettäviä  puheenvuoroja. Voidaan aiheellisesti kysyä, onko järjestetyn kuulemisen tavoitteena vain dialogipesu, yksi viherpesun muodoista.

Flöjt huomauttaa, että kaivosyhtiöiden jäteongelmien hoidossa on paljon toivomisen varaa, ja mainitsee esimerkkinä Hituran kaivoksen Nivalassa. ”Huonosti toteutettu  kaivos voi pilata kokonaisia pohjavesialueita”, hän jatkaa ja mainitsee esimerkkeinä Sotkamon Talvivaaran sekä  Sodankylän Kevitsan kaivoksen, jonka jätevesiallas vuotaa tälläkin hetkellä ja saastuttaa pohjavesiä myös kaivospiirin ulkopuolella. ”Ja Kittilän kaivos osoittaa, että parhaassakin tapauksessa kaivosyhtiöt pitävät itseään jäteongelmiensa vastuutahona vain 30 vuotta kaivostoiminnan loppumisesta, jonka jälkeen jäteongelmat putoavat kuntalaisten ja valtion syliin”, hän lisää.

SLL Lappi pitää Lapin liiton toimintaa OECD-kuulemisessa äärimmäisen moitittavana ja muistuttaa, että SLL Lapin tavoite on, että kaikki suojelualueet rauhoitetaan kaivannaistoiminnoilta ja nykyisiin kaivoksiin hankitaan täysimääräisesti puhdistavat jätevedenpuhdistamot.

Uusia kaivoshankkeita ei tulisi sallia, ennen kuin Lapin maankäytön päätösvaltaan, haittakorvauksiin, kuulemisiin, eri paikallisten yhteisöjen oikeuksiin ja rojalteihin liittyvät kysymykset on ratkaistu Kanadan Yukonin, luoteisterritorioiden ja Nunavutin mallien mukaisesti”, Flöjt huomauttaa. “Yhteisöillä tulee olla myös oikeus sanoa ei ja rajata alueita malminetsinnän ulkopuolelle, ettei joillekin alueille kohdistu ikuinen kaivosuhka, joka luo epävarmuutta ja estää muiden elinkeinojen investointeja ja kehittymistä.”

 

Pekka Nyman

varapuheenjohtaja, kevätkokouksen puheenjohtaja

 

Hilkka Lipponen

SLL Lapin piirin hallituksen jäsen

 

Mika Flöjt

toiminnanjohtaja

Lisätietoja:

Mika Flöjt, toiminnanjohtaja, SLL Lapin piiri

Email: lapinpiiri@gmail.com puh 040 823 2443

Kuva Kemin mielenosoituksesta 15.03.2024: ”OECD-delegaatio vierailee parhaillaan Lapissa kuulemassa kaivoskriittisiä tahoja ja eri intressiryhmiä Lapin kaivoshankkeista ja EU:n mineraaliasetuksesta. Järjestäjä Lapin liitto ei halunnut OECD-delegaation näkevän Kemin seudun luonnonsuojeluyhdistyksen mielenosoittajia kyltteineen: ”No Mining waste waters into Lapland’s Rivers”, “Lapin joetko kaivosjäteviemäreiksi?!“. OECD-delegaatio vietiin takaovesta Kemin Digipolikseen.” Photo: Demonstration against unsustainable mining in Lapland in Kemi 15.03.2024 during the OECD delegation visit: ”No mining waste waters into Lapland’s rivers”

 

Statement in english:
Lappi 18.3.2024

Statement approved by SLL Lapland association official springmeeting in Rovaniemi 16.3.2024

FANC Lapland: Lapland Regional Council Restricts NGO Participation in OECD Mining Consultations

 

The Lapland District of the Finnish Association for Nature Conservation (FANC) expresses bewilderment at the Lapland Regional Council’s decision to limit NGO involvement in the OECD mining consultations. Currently, the OECD is conducting hearings in Lapland to gather insights from various interest groups and NGOs regarding mining projects fast-tracked through the EU’s mineral strategy and critical raw materials legislation.

Regrettably, only one representative from FANC has been granted permission to participate in the upcoming event in Sodankylä, a stark contrast to the numerous proponents of mining activities. It appears that the Lapland Regional Council is shaping the agenda and selecting participants in a manner that favors an unquestioning pro-mining stance, disregarding the environmental repercussions of existing mining operations.

 

FANC Lapland is conserned about the current direction of development

Mining companies are already conducting exploration activities in areas where local municipalities oppose mining projects, and these activities lack the essential social license to operate. Unlike the recommendation of the Finnish Parliament’s Economic Affairs Committee, the current mining legislation fails to mandate interest comparisons akin to those in the Canadian model. 

Furthermore, compensations for the adverse impacts of mining on livelihoods and other stakeholders remain inadequate. Additionally, permits for reservations in contested areas are being issued by the Safety and Chemicals Agency Tukes, despite historical ownership disputes involving Lapland villages and the Sami Parliament.

This unresolved fundamental issue, which directly influences land management, consultations, decision-making processes, compensations, royalties, and environmental protection efforts, continues to persist. Its significance is amplified, especially considering the potential ratification of the EU-Canada Investment Agreement and ILO Convention 169 by Finland.

The pursuit of expediting mining permits contradicts the principles outlined in the UN Sustainable Development Goals and represents a step backward towards a degraded and impoverished environment. Through its selective consultations, the Lapland Regional Council effectively silences voices advocating for environmental preservation.

There is clear room for improvement in waste management practices within the mining sector, as demonstrated by the case of the Hitura mine in Nivala. Negligently executed mining operations have the potential to irreversibly damage entire aquifer systems, as evidenced by past incidents in Kevitsa, Sodankylä, and Talvivaara, Sotkamo. The ongoing issue at the Kittilä mine serves as a strong reminder that mining companies often absolve themselves of responsibility for waste management just 30 years after ceasing operations, leaving local communities and the state to deal with the consequences.

FANC Lapland condemns the Lapland Regional Council’s actions during the OECD consultations and emphasizes that its objective is to safeguard all conservation areas from mining activities, ensure existing mines are equipped with fully functional wastewater treatment facilities, and prohibit any new mining ventures until issues concerning decision-making authority, compensations, and royalties in Lapland are resolved in line with the models employed in Canada’s Yukon, Northwest Territories, and Nunavut.

 

Pekka Nyman

Vice Chairman of the SLL Lappi,

Chairman of the official Spring meeting

 

Hilkka Lipponen

Member of the SLL Lappi board, editor of the newsletter

 

Mika Flöjt

Managing director of the SLL Lappi

 

Lisätietoja:

Mika Flöjt, toiminnanjohtaja, SLL Lapin piiri

Email: lapinpiiri@gmail.com puh 040 823 2443

 

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Rovakatu 23, huone 219, 96100 Rovaniemi

Lue lisää toiminnastamme https://www.sll.fi/lappi

Piirin sähköposti: lappi@sll.fi tai lapinpiiri@gmail.com