Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Piiri anoi valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta Metsä Fibren luvista

Lapin piiri on jättänyt maanantaina 12.12. korkeimmalle hallinto-oikeudelle anomuksen valitusluvasta ja perustelut valitukselleen. Valitus koskee Metsä Fibren Kemin sellutehdashankkeen ympäristö- ja vesilupapäätöksiä, jotka Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt. Ympäristölupa koskee myös käsiteltyjen jätevesien johtamista mereen Kemin tehtaan nykyiseen purkupaikkaan ja jäähdytysvesien johtamista Kurimonhaaraan. Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään pitänyt luvat voimassa. 

Ympäristö- ja vesiluvat on jaettu kolmeen eri päätökseen: vesiasioihin, jätteenkäsittelyyn ja itse tehdashankkeeseen. Piirin mielestä hankkeen lupapäätöksiä ei tulisi pilkkoa kolmeen osaan, vaan hanke tulisi käsitellä kokonaisuutena, kun arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia. Tätä edellytetään myös EU:n ympäristövaikutusten arviointi -direktiivissä (YVA-direktiivi). Suomi on saanut Euroopan komissiolta virallisen huomautuksen YVA-direktiivin täytäntöönpanon puutteista. Valituksessa haetaan muutosta myös vesiensuojeluun ja teknisesti vajavaiseen luvitusprosessiin.  

Pohjoisen pallonpuoliskon suurimmaksi suunniteltu sellutehdas tulisi kuluttamaan valtavat määrät puuta. Piirin mielestä raaka-aineen hankinta on oleellinen osa sellutehtaan toimintaa ja se pitäisi huomioida sellutehtaan ympäristöluvassa.  Koska sellutehdas tulisi tuottamaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia lehti- ja havupuusellua, tulee sen kaatopaikkatoiminta käsitellä osana koko tehtaan ympäristölupaa. Tehtaalla on oltava järjestettynä keinot käsitellä tuottamansa jätteet.Vaasan hallinto-oikeus (HAO) jatkoi EU-komissiolta huomautuksen saanutta linjaa erottamalla vesiasiat, jätteenkäsittelyn ja varsinaisen tehdashankkeen kolmeksi erilliseksi lupa-asiaksi. Se ei ottanut lainkaan käsittelyyn puunhankinnasta aiheutuvia vaikutuksia ympäristölle, ilmastolle, vesistöille tai monimuotoisuudelle, ja  hyväksyi perustelematta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulkinnan, jonka mukaan raaka-aineen hankintaa ei tarvitse ottaa huomioon lupa-asiaa käsiteltäessä. Hallinto-oikeus jätti myös huomioimatta miten hankkeen vaikutus ympäristöön ja vesistöön kumuloituu muista lähteistä tulevan kuormituksen kanssa. 

Vesiluvassa piiri kiinnittää huomiota vesistövaikutusten vesialueen määrittelyyn. Piirin tulkinnan mukaan luvan perustana käytetty vesienhoitosuunnitelman mukainen rajaus ei sellaisenaan sovellu ympäristölupaharkinnan perusteeksi. Piiri haluaa myös vesistövaikutuksia arvioitaessa huomioitavaksi hajakuormituksen, joka väistämättä lisääntyy hakkuiden lisääntyessä voimakkaasti Kemijoen valuma-alueella.

Piiri on eri linjoilla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja hallinto-oikeuden kanssa myös siitä, mitkä kaikki dokumentit pitää olla asianomaisten saatavilla, jotta heidän oikeusturvansa ei vaarannu.