Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

SLL Lapin piirin eriävä mielipide tuu­li­voi­ma­sel­vi­tyk­sen raporttiin

Suomen luonnonsuojeluliiton logo, jossa teksti "Suomen luonnonsuojeluliitto" ja mustavalkea norppa

SLL Lapin piiri jättää tiedoksi eriävän mielipiteen Lapin liiton tuulivoimaselvityksen raportista. Raportissa ei ole riittävällä tavalla huomioitu luonnonsuojelullisia näkökulmia. Ohjausryhmätyöskentelyssä ei huomioitu riittävästi esiin nostettuja luonnonsuojelullisia haasteita tuulivoiman osalta Lapin alueella ja korjattu niitä raporttiin. Raportissa on käytetty tausta-aineistona riittämättömiä tiedonlähteitä.

Tässä alla eriäviä mielipiteitä lyhyesti ja pääpiirteittäin:

  • Poissulkevassa puskurianalyysissä käytetyt etäisyydet/ raja-arvot (kts. kyseinen taulukko) eivät ole riittäviä, eivätkä myöskään kelpaa sellaisinaan suojaetäisyyksiksi. Luonnonsuojelun asiantuntijuus uupuu.
  • Raportissa viitattu ”Ympäristöministeriön opas 2006”, on laadittu noin 2MW voimaloita varten ja näin ollen ei sovellu tausta-aineistoksi tai raja-arvoiksi nykyisiin 8MW voimaloiden tuulivoimapuistoihin.
  • Välilliset ja välittömät vaikutukset petoeläimiin ja hirvieläimiin sekä poroihin, sekä niiden yhteisvaikutukset ovat puutteellisesti tai virheellisesti raportissa, tai puuttuvat kokonaan. Riittävä asiantuntemus uupuu.
  • Paikallisiin lintuihin aiheutuvat vaikutukset ovat huomioimatta.
  • Tuulivoimaloiden mikromuovipäästöjä ja toimitettua tutkimustietoa niiden määristä ei ole sisällytetty raporttiin.
  • Hankkeessa ei ole selvitetty hiljaisia ja pimeitä alueita Lapissa. Esim. hiljaisia alueita on Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan pitänyt laatia kaikkiin maakuntiin.
  • Poronhoidon vasomisalueet tai muuten poronhoidon kannalta merkittävät ei-alueet, eivät ole rajattu kokonaan pois raportista, vaikka tätä on vaadittu ohjausryhmässä.

7.12.2022 Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri