Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

SLL LAPIN PIIRI TUOMITSEE PEFC-MET­SÄS­TAN­DAR­DIN

Metsäsertifikaattien pitäisi tukea lajikirjoa, mutta se ei tällä hetkellä toteudu. Kuvassa koralliorakas, joka kasvaa etenkin koivulla, mutta myös haavalla ja muilla lehtipuilla. Tyypillinen elinympäristö on varttunut tuore tai lehtomainen metsä, jossa on runsaasti lahopuuta.

 

Metsäsertifiointia käytetään todistamaan puun alkuperää ja metsänhoidon käytäntöjä. Yleisesti tunnettuja sertifikaatteja on kaksi, jotka ovat FSC ja PEFC.

 

PEFC-sertifikaatin piiriin kuuluu yli 90 % Suomen talousmetsistä. Siksi PEFC-kriteerien määrittelyt käytännössä pitkälti ratkaisevat sen, mille tasolle metsätalouden vesiensuojelussa ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa Suomen talousmetsissä päästään.

 

Standardit arvioidaan ja päivitetään viiden vuoden välein. PEFC-sertifikaatin pohjana olevassa standardissa monimuotoisuudelle tärkeitä kriteerejä on heikennetty tasaisesti koko 2000-luvun ajan. Esimerkiksi Metsätieteen aikakauskirjan julkaisun (katso https://www.metsatieteenaikakauskirja.fi/article/10493/author/20162) mukaan tärkeiksi luokiteltujen elinympäristöjen pinta-alaa on PEFC-standardissa pienennetty 95 prosenttia vuosituhannen alusta.

 

PEFC-sertifikaatti on tehty metsäyhtiöitten ehdoilla ja ympäristön vaatimukset sivuuttaen. Tätä osoittaa se, että viime vuoden toukokuussa useat tahot irtautuivat uudistettavana olevan PEFC-sertifikaatin päivitystyöstä. Paliskuntien yhdistyksen ja saamelaiskäräjien lisäksi myös ympäristöviranomaiset (ely-keskukset ja Suomen ympäristökeskus SYKE) kieltäytyvät uuden sertifikaatin hyväksymisestä.

 

Tutkimukset ja uhanalaisuusselvitykset osoittavat Suomen metsissä tapahtuvien muutosten aiheuttavan merkittävää lajien ja elinympäristöjen häviämistä ja uhanalaistumista.

 

ELY-keskusten mukaan syynä heikkenevälle kehitykselle on se, että hakkuut on toteutettu lakien ja sertifiointikriteerien vähimmäisvaatimuksia noudattaen.

 

Erityisesti on tuotu esille, etteivät PEFC-standardin kriteerit vastaa niihin vaateisiin, joita kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö Suomelle asettavat (ilmastosopimukset, biodiversiteettisopimus, EU-lainsäädäntö). Myöskään uutta tutkimustietoa ei ole otettu huomioon.

 

Tässä vielä linkit Ely-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) perusteluihin PEFC-standardin valmistelusta irtautumiselle: