Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Suomen Luonnon päivänä:  Kiireellinen vireillepano hak­kuusuun­ni­tel­mien ja mahdollisten toimenpiteiden kes­keyt­tä­mi­sek­si Kolarin Aalistunturissa, Pellon Miekojärvellä ja Lounais-Lapin erämaan alueella.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

Lapissa 28.8.2021, Suomen luonnon päivänä

 

Kirjaamo Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pääministeri Sanna Marin, kirjaamo Valtioneuvosto

Ympäristöministeri Krista Mikkonen,

Maa- ja Metsätalousministeri Jari Leppä

Kirjaamo Ympäristöministeriö

Kirjaamo Maa- ja Metsätalousministeriö

Media

 

ASIA: Kiireellinen vireillepano hakkuusuunnitelmien ja mahdollisten toimenpiteiden keskeyttämiseksi Kolarin Aalistunturissa, Pellon Miekojärvellä ja Lounais-Lapin erämaan alueella.

 

Vireillepanon tarkoituksena on estää LSL 57 §:ssä tarkoitetulla tavalla luonnon tuhoutuminen tai luonnonarvojen heikentyminen. Vireillepano-oikeus on LSL 57.2 §:n nojalla 61 §:n 3 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä toiminta-alueellaan.

Kyseiset Lounais- ja Länsi-Lapin metsä-, tunturi- ja erämaa-alueet ovat Lounais- ja Länsi-Lapin arvokkaita, lähes luonnontilaisia metsiä, joita Länsi- ja Lounais-Lapissa on enää arveluttavan vähän. Ne ovat vyöhykkeen luonnon monimuotoisuuden ”hotspotteja”, joita tulee vaalia tuleville sukupolville, mutta ennen kaikkea luonnon itsensä tähden, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kirjavana myös Suomen Lapissa.

Tällä luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisella vireillepanolla vaadimme pysäyttämään toimenpiteet, jotka aiheuttavat edellä mainittujen alueiden metsäluonnon tuhoutumista ja alueen monimuotoisen luonnon luonnonarvojen heikentymistä. Muistutamme, että eri paikalliset yhteisöt ovat jo esittäneet alueita kansallispuistoiksi. SLL:n Lapin piiri katsoo, että kaikki alueet ovat tasaveroisesti yhtä arvokkaita ja niitä kaikkia tulee vaalia, jotta pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa oleva kirjaus Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden lajikadosta saadaan pysäytettyä. Luonnon monimuotoisuutta tulee vaalia monessa paikassa, jotta lajeille jää riittävän suuria alueita selviytyä globaalimuutosten aikakaudella. Kyseiset kansallispuistoesitykset yhdessä voivat muodostaa tärkeän Lounais- ja Länsi-Lapin kansallispuistojen verkoston luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Valitettavasti Metsähallitus on kaavaillut kaikille alueille hakkuita. Se on mediatietojen mukaan aloittamassa hakkuut Aalistunturin ja Miekojärven alueilla. Asukkailta saadun informaation mukaan Metsähallitus on toteuttanut hakkuita Lounais-Lapin erämaa -kansallispuistoksi esitetyillä alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Tämä on ollut Metsähallituksen pyrkimys aiemminkin eri suojelualue-esitysten yhteydessä. Metsähallitus ja metsätoimijat eivät saa toimia vastuuttomasti ja tuhota siten suojeluun esitettyjen alueiden luontoarvoja.

Muistutamme, että kaikilla kyseisillä alueilla on runsaasti erilaisia uhanalaisia lajeja. Muun muassa Aalistunturi ympäröivine metsäalueineen muodostaa kauniin maisemallisen kokonaisuuden, joka rikkoutuisi hakkuiden myötä. Samalla alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden lajien elinympäristö pirstoutuisi, heikentäen merkittävästi niiden selviytymistä ja populaatioiden kasvamista. Liitteissä tarkemmin Aalistunturin, Miekojärven ja Lounais-Lapin erämaa-alueiden erityisistä luontoarvoista.

Hakkuut ovat myös selkeä uhka alueen kansallispuistoesityksille ja alueen luontomatkailun kestävälle kehittymiselle luontoarvoja kunnioittaen. Matkailulta vaaditaan kestävää kehittymistä ja  luontoarvojen kunnioittamista. Saman tulee koskea metsätoimijoita.

Muistutamme pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman luonnonsuojelukirjauksista ja myös valtion uudesta omistajaohjaustrategiasta, jonka mukaan valtionyhtiöiden tulee toimia ekologisesti, sosiaalisesti kestävästi ja esimerkillisesti. Metsähallitus on valtion omistama ja ohjaama.

Metsähallituksen tulisi siirtyä täysimääräisesti jatkuvan kasvatuksen hakkuisiin Lapissa hallinnoimillaan mailla. Tällöin sen tulee ottaa erityisen herkällä korvalla huomioon paikallisten ihmisten näkemys alueidensa maankäytöstä, kuten Lapin piirin aikaisempi puheenjohtaja Seppo Aikio on todennut.

Vaadimme, että Lapin ELY-keskus keskeyttää Metsähallituksen hakkuusuunnitelmat koko Aalistunturin alueella sekä vastaavat Miekojärven ja Lounais-Lapin erämaan alueella. SLL Lapin piirin mielestä Lapin ELY-keskus on hyväksynyt hoitosuunnitelmia vajavaisin tiedoin. Hoitosuunnitelmien jälkeen on tullut alueilta uusia luontotietoja, joiden vuoksi hoitosuunnitelmat ja sen jälkeiset ELYn lausunnot, hakkuusuunnitelmat ja niiden perusteena olleet luontoselvitykset pitää ottaa uudelleen tarkasteluun.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

 

Hilkka Lipponen

Varapuheenjohtaja

 

Mika Flöjt

Toiminnanjohtaja

 

Alla tekstinä Liite 1: Kirje Lounais-Lapin erämaan kansallispuiston perustamiseksi Ympäristöministeriölle

Lapissa 25.6.2020

 

Jakelu: Ympäristöministeriö / Ympäristöministeri Krista Mikkonen

 

Esittäjät:

 

Ylitornion-Pellon Luonto ry

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry

Rovaniemen Luonnonsuojeluyhdistys ry

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

 

Esitys  “Lounais-Lapin Erämaa” suojelualueen perustamiseksi

 

 

Taustaa

Lounaisessa Lapissa on tuleville sukupolville suojeltuja luontokohteita pieninä sirpaleina siellä täällä, mutta yhtenäinen laaja alue puuttuu kokonaan. Riittävän laaja alue, joka takaisi Lounais-Lapille tyypillisten alkuperäisten erämaisten luontotyyppien monipuolisen säilymisen eläimistöineen ja kasvillisuustyyppeinen, olisi nyt viimeistään välttämätöntä tunnistaa ja saattaa suojelun piiriin. Kemijoen ja Tornionjoen vedenjakaja-alueella Rovaniemen, Ylitornion, Tornion ja Tervolan kuntien leikkauspisteessä on tällainen laaja erämainen alue, jossa on neljä Natura 2000 -aluetta, joista kaksi on suuria: Mustiaapa-Kaattasjärvi, johon kuuluu Palokas (yhteensä 6 117 ha), sekä Kilsiaapa-Ristivuoma (9 687 ha). Molemmissa näissä on laajoja aapasoita, järviä, puroja ja vanhoja metsiä. Kaksi pienempää aluetta ovat Louevaara (1 681 ha) ja Romppaat (256 ha). Näillä alueilla esiintyy mm. Lounais-Lapin kalkkikolmiolle tyypillisiä kasveja, kuten tikankontti ja neidonkenkä. Tiivistelmät alueiden ominaisuuksista valtioneuvoston päätöksellä vuonna 2018 tarkistettuina ja päivitettyinä ovat liitteissä 1–4. Tälle alueelle on valtioneuvosto ehdottanut muodostettavaksi suojelualueita, joista odotetaan lopullista päätöstä. Näitä ovat Palokas (3 560 ha), Romppaat (151 ha), Louevaara (2 178 ha) ja lähituntumassa sijaitseva Kaitajärvi (210 ha).

 

Esitys

Yllä kuvatut kohtalaisen lähellä toisiaan olevat suojellut tai suojeluun varatut alueet ovat yhteiseltä pinta-alaltaan n. 18 000 ha, siis n.180 neliökilometriä. Alueiden väliin jää osittain ojitettujen soiden lisäksi metsähallituksen hallinnoimia talousmetsiä, joista on puuta korjattu, mutta avohakkuita ei ole paljoa. Hakkuita varten alueelle on rakennettu jonkin verran teitä. Ehdotamme, että suojellut ja suojeluun varatut alueet ja niiden väliin jäävät valtion omistamat metsä- ja suoalueet yhdistettäisiin “Lounais-Lapin Erämaaksi” (Liite 5). Tarkasta rajauksesta riippuen alueen pinta-alaksi tulisi n. 30 000 ha, eli 300 neliökilometriä. Talousmetsät ja suoalueet tulisi silloin jättää luonnontilaan palautumaan entiselleen. Tulisi myös harkita suo-ojien peittämistä, ainakin osittain. Muut kuin välttämättömät läpikulkutiet jätettäisiin myös palautumaan luonnontilaan. Alueen läpi kulkee Aavasaksa-Muurola -tie no 930. Määräykset alueista, jotka ovat tulossa tai varattuna suojeluun, voisivat olla suunnitellun mukaiset, mutta muuten alueesta muodostettaisiin erämaalain mukainen erämaa-alue, jolloin perinteinen poronhoito, metsästys ja kalastus sekä omatoiminen ja opastettu retkeily olisivat sallittuja. Sitä varten alueelle pitäisi tehdä hoito- ja käyttösuunnitelma.

 

Ylitornion-Pellon Luonto ry

 

Lisätietoja:

Juhani Syväoja

Seija Piippola, pj

Saara Laivamaa, vpj

sll.fi/ylitornio-pello

ylitornio-pello@sll.fi

 

Esityksessä mukana:

 

Kemin Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry

Aimo Tervahauta

puheenjohtaja

 

Suomen Luonnonsuojeluliitto Rovaniemi

Sari Hänninen

puheenjohtaja

Mira Metsälehto

varapuheenjohtaja

 

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

 

Seppo Väinönheimo

varapuheenjohtaja

 

Mika Flöjt

Toiminnanjohtaja

 

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri

Rovakatu 23, huone 219, 96100 Rovaniemi

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piirin ry:n yhteyshenkilöt:

Puheenjohtaja Seppo Aikio 040 015 6819

Varapuheenjohtaja Seppo Väinönheimo 0400 603 012

Toiminnanjohtaja Mika Flöjt +358 40 823 2443

Lue lisää toiminnastamme https://www.sll.fi/lappi

Piirin sähköposti: lappi@sll.fi tai lapinpiiri@gmail.com