Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Ei lisää kaivosten jätevesiä Kemijokeen, Suhangon purkuputki EU:n ve­si­pui­te­di­rek­tii­vin ja vaelluskalojen paluun vastainen

Ei lisää kaivosten jätevesiä Kemijokeen, Suhangon purkuputki EU:n vesipuitedirektiivin ja vaelluskalojen paluun vastainen

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin toiminnanjohtajan kannanotto Suhangon kaivoksen purkuputken YVA-tilaisuudessa Tervolassa 18.8.2021

Kaivosyhtiö Suhanko Arctic Platinium on vuosia horjuen valmistellut monimetallikaivoshanketta ja tehnyt siihen liittyviä laajoja malminetsintöjä Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan kuntien alueilla.

Lapin ELY-keskus kuulutti 2.7.21 ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA) ”Suhangon kaivoshankkeen purkuputki” -osan. SLL Lapin piiri katsoo, että kuulutus on ympäristölainsäädännön ja YVA-lain vastainen. ELY-keskuksen tulee perua kuulutus ja kuuluttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma vasta sitten, kun se täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Perustelut:

∙ Nyt kuulutettu ”Suhangon kaivoshankkeen purkuputki” -hanke on vain osanen kaivosyhtiö Suhanko Arctic Platinium Oy:n ”Suhangon kaivoshankkeesta”. Kaivosyhtiö ei ole selostanut kaivoshankettaan eikä sen ympäristö-, vesistö-, luonto- ja ilmastovaikutusten arviointia ympäristölainsäädännön ja YVA-direktiivin velvoittamalla tavalla kokonaisuutena.

∙ Myös kaivosyhtiön ”Suhangon kaivoshanke” on vain osanen kaivosyhtiön koko hankekokonaisuudesta. Tätä hankekokonaisuuttaan kaivosyhtiö ei ole myöskään selostanut eikä sen ympäristö-, vesistö-, luonto- ja ilmastovaikutusten arviointien suorittamista ympäristölainsäädännön ja YVA-direktiivin velvoittamalla tavalla, vaan se hakee lupia pienelle viipaleelle kerrallaan.

∙ Kaivosyhtiö ei ole aikaisemmassa (nyt vanhentuneessa) YVA-ohjelmassa selostanut eikä myöskään nyt esittämässään arviointiohjelmassa selosta eikä esitä arvioineensa hankkeeseen sisältyviä haitallisia mineraaleja, esim. uraani, arseeni ja asbestin kaltaiset kuitumaiset mineraalit, jotka ovat oleellisia kaivoshankkeen jätevesien ympäristölle haitallisten ominaisuuksien arvioimisessa. Tämän vuoksi oleellinen perusta ”Suhangon kaivoshankkeen purkuputki” -hankkeen jätevesien ympäristö-, vesistö- ja vesiluontovaikutusten arvioimiseksi ympäristölainsäädännön, YVA-direktiivin sekä vesipuitedirektiivin velvoittamalla tavalla jää puuttumaan.

Edellä kuvattuun viitaten SLL Lapin piiri katsoo, ettei ”Suhangon kaivoshankkeen purkuputki” -hankkeen YVA-ohjelman kuuluttamisella ole lainsäädännöllistä perustetta ja kuulutus on peruttava.

Huomautamme lisäksi, ettei kaivosyhtiön aikaisempi YVA-selostus ole enää ajantasainen, koska kaivosyhtiö on sen jättämisen jälkeen tehnyt useita muutoksia hankkeeseen; purkuputkihanke jäteveden purkupaikkoineen on jatkumoa hankkeen toistuviin muutoksiin. Katsomme, ettei tällaisella erillisellä ”lupakohtaisella” purkuputkihankkeen arviointiohjelmalla ja sen tuloksena mahdollisesti saatavalla YVA-selostuksella korjata vanhaa ja alunperinkin puutteellista kaivoshankkeen YVA-selostusta ajan tasalle YVA-lain, YVA-direktiivin, vesipuitedirektiivin, luontodirektiivin ja ilmastolain vaatimalla tavalla.

SLL Lapin piiri vaatii YVA:aan purkuputken sijaan täysimääräisesti puhdistavia jätevesien puhdistuslaitoksia. Mahdollisuudet jätevesien täysimääräiseen puhdistukseen ja sen myötä niiden suljettuun kiertoon ovat olemassa.

Kokonaisuutena iso kaivoshanke on uhka alueen ympäristön ja vesien puhtaudelle. Koska yhtiö ei aio toteuttaa haitallisia aineita täysimääräisesti puhdistavia jätevedenpuhdistamoja, on hanke alueen vesien kannalta EU:n vesipuitedirektiivin vastainen. SLL Lapin piiri muistuttaa myös, että kaivoksen haittakorvaukset maa- ja vesialueiden omistajille sekä muille elinkeinoille on minimaaliset eivätkä korvaa todellisia menetyksiä.

SLL:n Lapin piiri jättää yksityiskohtaisemman vastineen puutteellisesta YVA:sta määräaikaan mennessä.

Yleisesti, muistutamme, että Kemijoen vesistöön pyritään palauttamaan luonnonmukaisilla ohitusuomilla uhanalainen meritaimen ja merilohi, vaellussiika, meriharjus, ankerias ja nahkiainen. Kaavailulla purkuputkialueella on myös pohjavesiä ja edellä mainittujen vaelluskalojen kalanviljelylaitos, jonka mädit ja pienpoikaset altistuisivat purkuputken tuomille saasteille. Lisäksi Kemijoessa on jokirapuja. Ossauskosken allas on myös paikallisille tärkeä virkistys- ja kalastusalue joka saastuisi purkuputken jätevesistä.

Suhangon kaivospiirin alueen valtauksien lisäksi: Laajoja valtauksia ja valtaushakemuksia Ranualla, Rovaniemellä ja Tervolassa. Alla karttoja Tukesin kaivosrekisterin karttapalvelusta:

Kaivosyhtiön laajat valtaukset ovat myös suojelualueiden (Martimoaapa) lähellä, osin päällä, Keminmaan ns. Penikoiden alueella.