Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lapin ja Kainuun Luon­non­suo­je­lu­pii­rien yhteislausunto STUK:ille uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan mal­min­ri­kas­tus­toi­min­nan turvallisuudesta

STUK

diaari@stuk.fi

Viite

Lausuntopyyntönne Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastustoiminnan turvallisuudesta. Diaarinumero: 5/0007/2017.

Asia

Lausunto viitekohdassa mainittuun luonnokseen.

Lausunnon antajat

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry.

Lausunnon yleiskuvaus

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry ja Kainuun piiri ry katsovat ehdottoman tarpeelliseksi saattaa uraanin tai toriumin tuottamista koskevat Suomen kansalliset säädökset EU:n neuvoston direktiivi 2013/59/EURATOM velvoitteiden tasolle.

Siihen tavoitteeseen verrattuna katsomme että muodostunut kansallinen säädöskokoelma vaatii todellakin tarkennusta, mutta katsomme ettei tämän säädösluonnoksen (2) perusteluissa kuvatuilla tavoilla päästä kuvattuun tavoitteeseen.

Katsomme ettei pelkästään viittaukset muihin Säteilylaissa ja valtioneuvoston asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin, joita sovelletaan myös ydinenergialain alaiseen toimintaan, riitä muodostamaan riittävää kuvausta asiaa määrittävästä oikeusperustasta yleisölle, asianosaisille, yrityksille ja hallintoviranomaisille.

Määräysluonnoksen tavoitteessa kuvataan, että ”määräyksellä annetaan ydinenergialakia tarkentavat säännökset uraanin ja toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastustoiminnan turvallisuudesta.”

Katsomme tavoitteen ehdottoman tärkeäksi, mutta samalla toteamme ettei annettu luonnosedotus (2) täytä tuota tavoitetta, eikä kaikilta osin anna ydinenergialakia tarkentavia määräyksiä, vaan päinvastoin osittain katkaisee tai hämärtää yhteyden ydinenergialain säädöspohjaan.

Katsomme oleelliseksi, että ydinenergialain 16 §:n ’lupaviranomaiset’ mukaan Luvan ydinlaitoksen rakentamiseen, käyttämiseen ja käytöstä poistamiseen sekä kaivos- ja malminrikastustoimintaan, jonka tarkoituksena on uraanin tai toriumin tuottaminen, myöntää valtioneuvosto.

Katsomme myös oleelliseksi, että tämän lausuntopyynnön kohteena on ’Säteilyturvakeskuksen määräys uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastustoiminnan turvallisuudesta’, mutta katsomme ettei yhteyttä kyseiseen ydinenergialain 16 §:n termiin malminrikastustoiminta ole määritelty, vaikka määräyksen tarkoitukseksi kuvataan annettavan tarkentavat määräykset.

Edellä kuvattuun viitaten katsomme oikeusvarmuuden vuoksi välttämättömäksi määräyksessä määritellä käsitteet malminrikastustoiminta, malminrikastus, malminrikastusprosessi, uraanin tuottaminen malminrikastuksen yhteydessä, uraanin rikastus, uraanin rikastuksen rikastusjäte, malminrikastuksen radioaktiivisten aineet, malminrikastuksen radioaktiivisten aineiden käsittelylle ja ympäristöturvallisuudelle tarvittavat luvat.

Edellä kuvatut, nyt puuttuvat määrittelyt katsomme ehdottoman tarpeelliseksi erityisesti luonnoksessa käytetyn lauseen vuoksi: ”Uraanin tuotannon tullessa mahdolliseksi maassamme on turvallisuusmääräyksen antaminen aiheellista”, jonka katsomme luonnoksen oikeusperustaksi harahauttavaksi.

Katsomme luonnoksessa esitetyn edellä kuvatun lauseen käyttämisen määräyksen perusteeksi yleisen oikeuskäytännön vastaiseksi, koska siitä ei käy ilmi mihin säädöksiin perustuen tuollainen ”uraanin tuotannon tuleminen mahdolliseksi” on tapahtunut, ja että millä perusteilla vasta nyt turvallisuusmääräysten antaminen tuolle uraanin tuotannolle on tullut mahdolliseksi.

Katsomme, että kyseinen lause on puutteellisen oikeusperustan vuoksi poistettava luonnoksen perusteluista.

Luonnoksessa on myös esitetty irrallisena käsite ”talteenotto”, jota ydinenergialaki ei tunne ja jonka käsitteen oikeusperustaa ei myöskään ole luonnoksessa perusteltu, jonka vuoksi vaadimme käsitteen poistamista luonnoksesta.

Esitämme ohessa luonnokseen yksilöidyt muutosvaatimuksemme kursiivilla. Yliviivaamalla osoitamme poistettavat kohdat.

 

Yksityiskohtaiset muutosvaatimukset

 

LUONNOS 2 – MÄÄRÄYS  STUK  Y/5/2020

6.4.2020

———–

1 § Soveltamisala

 1. Tämä määräys koskee uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malminrikastustoiminnan turvallisuutta siltä osin kuin toiminta kuuluu ydinenergialain (990/1987) soveltamisalaan. Määräystä sovelletaan myös näissä toiminnoissa syntyvän radioaktiivisen jätteen käsittelyyn ja loppusijoitukseen siltä osin kuin radioaktiivinen jäte kuuluu ydinenergialain ja/tai säteilylainsäädännön soveltamisalaan.

———–

2 § Määritelmät

 1. Tässä määräyksessä tarkoitetaan:

1) malminrikastustoiminnalla kaikkea kaivosmineraalien rikastamiseksi tarpeellista malmimineraalien käsittelyä ja siihen liittyvää muuta toimintaa kun tarkoituksena on tuottaa uraania tai toriumia kaivosmineraaleista;

 

2) malminrikastuksella mineraalivarojen mekaanista, fysikaalista, biologista, termistä tai kemiallista käsittelyä tai näiden menetelmien yhdistelmää mineraalien erottamiseksi, mukaan lukien koon muuttaminen, luokittelu, erottelu ja uuttaminen sekä jätteen jälleenkäsittely. Malminrikastus voi tapahtua laajoissa kasaliuotuksissa (malminrikastuskasoissa) ulkotoimintoina tai erillisissä malminrikastuslaitoksissa;

 

3) Malminrikastuslaitoksella tarkoitetaan uraanin tai toriumin tuotantoon tarkoitettuja kasaliuotukseen perustuvia malminrikastuskasoja ja/tai erikseen rakennettua malminrikastuslaitosta;

 

4) malminrikastusjätteellä kiinteää tai lietemäistä jätettä, joka jää jäljelle mineraalien rikastuksessa, jossa arvomineraalit erotetaan vähemmän arvokkaasta kiviaineksesta murskauksessa, jauhatuksessa, kokoerottelussa, vaahdotuksessa, muussa fysikaalis-kemiallisessa käsittelyssä tai muussa malminerotusprosessissa;

 

5) odotettavissa olevalla käyttöhäiriöllä malminrikastustoiminnan säteilyturvallisuuteen vaikuttavaa tapahtumaa, jonka arvioidaan sattuvan vähintään kerran sadan käyttövuoden aikana;

 

6) radioaktiivisella tuotantojätteellä uraanin tai toriumin tuottamisen yhteydessä syntyvää ydinjätettä, jossa uraani 238, radium 226, lyijy 210, torium 232 tai radium 228 isotoopin keskimääräinen aktiivisuuspitoisuus on suurempi kuin 1 Bq/g

————-

 

3 § Työntekijöiden ja ympäristön väestön säteilyturvallisuus

 1. Säteilylain (592/1991) 3 §:n mukaisesti lain 2 § ja 9 luku koskevat malminrikastustoiminnan työntekijöiden ja väestön säteilyaltistusten rajoittamisesta säädetään ydinenergialain 2 a §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 7 c §:ssä. Työntekijöiden säteilyaltistuksen enimmäisarvot säädetään säteilyasetuksen (1512/1991) luvussa 2.

————–

 1. Malminrikastustoiminnasta ja radioaktiivisten tuotantojätteiden loppusijoituksesta väestölle aiheutuvan säteilyaltistuksen ja radioaktiivisten aineiden päästöjen rajoittamisesta säädetään ydinenergia-asetuksen (161/1988) 22 c §:ssä.

—————

 

6 § Malminrikastuksen suunnittelu

 1. Malminrikastustoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että radioaktiivisten aineiden pääsy ympäristöön on rajoitettu mahdollisimman tehokkaasti.

 

 1. Malminrikastustoiminnan suunnittelussa on otettava huomioon toiminnan sulkeminen ja radioaktiivisten tuotantojätteiden loppusijoitus.

 

 1. Malminrikastus kasaliuotuksessa malminrikastuskasoilla sekä erillisessä rikastamossa on suunniteltava huomioiden, mitä säteilylain 18 luvussa säädetään luonnonsäteilyaltistuksen rajoittamisesta. Erillisen rikastamon tilat ja järjestelmät sekä ilmanvaihto on suunniteltava siten, että työntekijöiden säteilyaltistusta rajoitetaan 3 §:ssä ja säteilylain 12 luvussa säädetyllä tavalla.

 

 1. Malmin murskaus, jauhatus ja muu malminkäsittely on toteutettava siten, että radioaktiivisten aineiden ja niitä sisältävän pölyn leviämistä ympäristöön ja/tai rikastamon työtiloihin rajoitetaan tehokkaasti.

 

 1. Malminrikastustoiminnan kaikessa vesien käsittelyprosesseissa on käytettävä menetelmiä, joilla radioaktiivisten aineiden kulkeutumista malminrikastustoiminnasta maaperään, pintavesistöihin ja pohjavesiin rajoitetaan tehokkaasti.

 

 1. Eri radionuklidien kulkeutuminen malminrikastusprosessissa on luotettavasti selvitettävä ja selvityksen tulokset on huomioitava luvuissa 2 ja 3 säädettyjen velvoitteiden täyttymisessä malminrikastustoiminnan suunnittelussa väestön ja henkilöstön säteilyaltistuksen rajoittamiseksi.

 

 1. Radioaktiivinen tuotantojäte, sekä uraanin rikastuksessa irti kiviaineksesta sekä uraanin erottamisessa pois malminrikastusliuoksesta, on käsiteltävä ja varastoitava niin, että radioaktiivisten aineiden pääsyä ilmaan sekä radioaktiivisten aineiden kulkeutumista maaperään, pintavesistöihin ja pohjavesiin rajoitetaan tehokkaasti, huomioiden myös 14 §:n ja 15 §:n velvoitteet.

 

 1. Malminrikastustoimintaa suunniteltaessa on tunnistettava ja mahdollisuuksien mukaan poistettava sisäisistä tai ulkoisista tapahtumista aiheutuvat vaaratekijät, joiden seurauksena ympäristöön tai malminrikastusalueelle voisi vapautua säteilyaltistuksen kannalta merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita. Käyttöhäiriöihin ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava teknisin ja hallinnollisin järjestelyin, joilla lievennetään niiden seurauksia ja toteutetaan tarvittaessa pelastustoimia.

 

7 § Turvallisuustoimintojen varmistaminen

 1. Ennen malminrikastustoiminnan käyttöönottoa luvanhaltijan on varmistettava, että rakenteet, järjestelmät ja laitteet, joita tarvitaan radioaktiivisten aineiden leviämisen estämisessä, säteilyaltistuksen rajoittamisessa ja rikastamon säteilyturvallisuuden valvonnassa normaalin käytön ja onnettomuustilanteiden aikana, toimivat suunnitellulla tavalla. Käyttöönoton yhteydessä luvanhaltijan on kokeellisesti osoitettava niiden toimintakyky häiriöttömissä käyttötilanteissa ja mahdollisuuksien mukaan häiriö- ja onnettomuustilanteita vastaavissa olosuhteissa, ja niiden jatkuva toimintakyky on varmistettava.

 

8 § Säteilysuojelujärjestelyt

 1. Malminrikastustoiminnassa sovellettavat suojavarusteiden käyttötavat, työmenetelmät, työolosuhteet ja tarvittaessa työskentelyaika on suunniteltava siten, että työntekijöiden säteilyaltistusta rajoitetaan 3 §:ssä viitatulla tavalla on niin pieni kuin käytännöllisin toimin on mahdollista eikä ole annosrajoitusta suurempi.

 

 1. Malminrikastustoiminnalla on oltava kirjalliset säteilysuojeluohjeet, jotka vastaavat kaivoksen tai laitoksen malminrikastustoiminnan kulloistakin rakennetta ja tilaa.

 

 1. Malminrikastustoiminnassa on oltava laitteistot työntekijöiden ihon ja vaatteiden kontaminaation toteamiseksi ja puhdistamiseksi sekä järjestelyt kehon sisäisen kontaminaation säännölliseksi mittaamiseksi.

 

 1. Malminrikastustoiminnassa on oltava laitteistot ja järjestelyt, joilla voidaan todeta ja tarvittaessa poistaa malminrikastusalueelta, rikastuslaitokselta tai kaivoksen alueelta lähtevissä ajoneuvoissa, työkoneissa sekä muissa esineissä ja materiaaleissa oleva kontaminaatio.

 

 1. Malminrikastustoiminnassa on oltava asianmukaiset järjestelyt, joilla valvotaan väestön pääsyä sellaisille alueille, joissa voi altistua säteilylle.

—————

 

10 § Ympäristön säteilyturvallisuus

 1. Malminrikastustoiminnan luonnollinen säteilytilanne on selvitettävä ennen yksikön toiminnan aloittamista.

 

 1. Radioaktiivisten aineiden mahdollisia päästöjä malminrikastustoiminnasta on valvottava ja radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia ympäristössä tarkkailtava.

————

 

11 § Poikkeustilanteet ja valmiusjärjestelyt

1.Malminrikastustoiminnassa on varauduttava käyttöhäiriöihin ja onnettomuustilanteisiin, joissa voi vapautua merkittävä määrä radioaktiivisia aineita laitosalueelle tai ympäristöön.

—————

 

 1. Malminrikastustoiminnan sisäisessä pelastussuunnitelmassa on otettava huomioon myös radioaktiiviset aineet.

—————

 1. Säteilyturvakeskukselle on ilmoitettava viivytyksettä:

Malminrikastoiminnan tai kaivoksen alueelle tai sen ympäristöön levinneestä radioaktiivisesta aineesta, minkä seurauksen turvallisuus malminrikastustoiminnan tai kaivoksen alueella tai niiden ympäristössä voi vaarantua;

muista poikkeavista havainnoista ja tiedoista, joilla on tai saattaa olla merkitystä malminrikastustoiminnan turvalliseen toimintaan.

poikkeuksellisesta tilanteesta, jonka seurauksena työntekijöiden tai väestön säteilyturvallisuus malminrikastustoiminnan tai kaivoksen alueella tai sen ympäristössä voi vaarantua.

 

12 § Johtaminen, organisaatio ja henkilöstö

——————–

 

 1. Johtamisjärjestelmän tulee sisältää talteenottoprosessin uraanin tuottamiseksi tarkoitetun malminrikastusprosessin koko prosessin osalta kuvaus ja ohjeet, joiden pohjalta toimintaa voidaan toteuttaa turvallisuusvaatimukset täyttävästi.

———–

 

14 § Ydinjätehuollon periaate

 1. Uraania tai toriumia tuottavassa malminrikastustoiminnassa syntyvä ydinjäte sekä radioaktiivinen tuotantojäte on käsiteltävä ja loppusijoitettava pitkäaikaiseristyksen kannalta turvallisesti ottaen huomioon jätteen määrä, aktiivisuuspitoisuus ja muut säteilyaltistukseen vaikuttavat tekijät sekä paikalliset olosuhteet.

 

15 § Radioaktiivisen tuotantojätteen loppusijoitus

 1. Sekä malminrikastuskasoilla että malminrikastuslaitoksilla syntyvien radioaktiivisten tuotantojätteiden loppusijoitusta suunniteltaessa on varsinaisen loppusijoitusalueen ympärille varattava riittävä suoja-alue ydinenergialain 63 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja toimenpidekieltoja varten.
 2. Kumottu.
 3. Radioaktiiviseksi tuotantojätteeksi luokiteltava malminrikastusjäte on käsiteltävä niin, että jätteessä olevat pitkäikäiset radioaktiiviset aineet ovat kemiallisesti vakaita loppusijoitusympäristössään. Maanpinnan läheisyyteen sijoitettu malminrikastusjätealue on peitettävä niin, etteivät ulkoisen säteilyn voimakkuus ja radonpitoisuus ilmassa ylitä alueella entuudestaan vallitsevia luonnollisia tasoja.
 4. Tarvittaessa malminrikastusjätteiden eristämiseen on käytettävä suojakerroksia, jotka toimivat vapautumisesteinä. Niiden on estettävä sadeveden suodattumista sekä pinta- ja pohjaveden virtausta jätealueen läpi ja siitä aiheutuvaa radioaktiivisten aineiden kulkeutumista jätealueesta ympäristöön sekä toisaalta rajoitettava kasvien juurien tunkeutumista malminrikastusjätteeseen. Suojakerrosten on kestettävä luonnonilmiöistä aiheutuvaa heikentymistä koko tarvittavan loppusijoitusajan.

18 § Jälkihoito tuotantoon käytetyllä alueella

 1. Kumottu.
 2. Uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettua malminrikastustoimintaa lopetettaessa on huolehdittava tuotantoon käytetystä alueesta niin, että ydinenergialain alaan kuuluvien malminrikastustoimintojen käytöstä poistaminen, radioaktiivisten tuotantojätteiden käsittely ja loppusijoitus mukaan luettuina, täyttää ydinenergialain ja säteilylain nojalla asetetut turvallisuusvaatimukset.

—————–

 

 

 

Kiittäen lausunnon antomahdollisuudesta

Rovaniemellä 15.5.2020

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry

lappi@sll.fi

040 823 2443

Rovakatu 23, 96100 Rovaniemi

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n puolesta

puheenjohtaja Seppo Aikio                      toiminnanjohtaja Mika Flöjt

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry

Vienankatu 7, 87100 Kajaani

kainuu@sll.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n puolesta

Puheenjohtaja Antti Lankinen                 toiminnanjohtaja Ari Jäntti