Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vastine Latituden väitteisiin Lapin Kansassa 8.4.2020

Liite: Ote kartasta ’Uraanipotentiaalisia alueita ja merkittävimpiä Suomen uraaniesiintymiä Fennoskandian kilven geologisella kartalla’. Esa Pohjolainen. Perustietoa uraanista, elokuu 2017. GTK.Huom. kartalla myös Kitkajoen Juomasuon Hangaslampi jossa yhtiö kairaa.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n

Vastine Latituden väitteisiin Lapin Kansassa 8.4.2020

Latituden Lähde kirjoittaa Lapin Kansassa 8.4.2020 ”Emme kairaa uraanivyöhykkeellä”, väittäen SLL:n Lapin piirin luoneen kirjoituksessaan (LK 5.4.) virheelisen kuvan Latituden toimista.

Latituden mukaan lähimmät uraanivyöhykkeet sijaitsevat Kesänkitunturilla – 330 km Juomasuolta luoteeseen – sekä Kolilla – noin 400 km Juomasuolta etelään. Mutta uraania on myös muualla kuten voidaan nähdä liitteen GTK:n kartasta ’Uraanipotentiaalisia alueita ja merkittävimpiä Suomen uraaniesiintymiä Fennoskandian kilven geologisella kartalla’. (Esa Pohjolainen. Perustietoa uraanista, elokuu 2017 GTK.) Huom. kartalla myös Kitkajoen Juomasuon Hangaslampi jossa yhtiö kairaa.

Lisäksi mm. GTK:n Olli Äikäs tuntee Kuusamon Juomasuon-Hangaslammen uraanimalmiot, joita hän GTK:n uraaniasioiden erityisasiantuntijana raportoi vuoden 2007 lopulla raportissa ’Uraanin esiintyminen Fennoskandian kilven alueella’, mutta merkiten raporttinsa leimalla ’ei julkinen, vapautuu 1.1.2013’. Äikäs esittää raporttinsa taulukossa 1 Kuusamon uraaniesiintymiä olevan Sivakkaharju (Au, Co, U, Cu.), Hangaslampi (Au, Co, U.) Kouervaara (U). Mutta piilotti raportin julkisuudelta.

Latituden Lähteellä lienee hyvä syy tulkintaansa: kaivoslain mukaan kairauksista, joista voi aiheutua haittaa, on hankittava asianmukaiset viranomaisluvat; niihin kairauksiin ei maanomistajan lupa riitä, koska vaikutukset voivat ulottua paljon laajemmalle. Uraani kuuluu noihin haittoja aiheuttaviin mineraaleihin, myös silloin kun malmion koko tai pitoisuus alittaa ydinenergiasetuksessa määritellyn uraanimalmi -rajan.

Huomautamme myös Latitudelle, että heidän käyttämänsä hulevesi on virheellinen termi. Keskeinen haittojen välittymistie on kairausten kairausjätevesi sekä kairauksista syntyvä kairausjäte, ”soija”. Lähde kirjoittaa Yhtiön ottaneen talteen 4000 litraa ”hulevettä”. Hän käyttää hämäävästi termiä ”hulevesi”, luodakseen mielikuvaa puhtaasta vedestä.

”Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi 5.6.2014 lausunnon Juomasuon kaivoshankkeen YVA-selostuksesta (POPELY/7/07.04/2011), ja totesi mm.:

Selostuksen tekstissä termi hulevesi on hämäävä tai harhaanjohtava… Ympäristöhallinnon määritelmän mukaan … Kaivosympäristössä edellä mainituilla alueilla muodostuvat vedet ovat jätevettä, johon on liuennut enemmän tai vähemmän mm. maa- ja kallioperästä sekä louhituista kiviaineksista raskasmetalleja ja muita haitta-aineita”.

Latituden Lähde kertoo vastineessaan, että kairauksen jäljet siivotaan vasta lumien sulamisen jälkeen. Yhtiö on siten jättänyt osan jäteaineista maastoon, josta ne lumien sulamisvesien mukana valuvat sellaisenaan ympäristöön.

Seppo Aikio

puheenjohtaja

Seppo Väinönheimo

varapuheenjohtaja

 

Liite: Ote kartasta ’Uraanipotentiaalisia alueita ja merkittävimpiä Suomen uraaniesiintymiä

Fennoskandian kilven geologisella kartalla’. Esa Pohjolainen. Perustietoa uraanista, elokuu 2017. GTK.